Būsto privilegija – aukštų valdininkų sekretorėms

(Puslapis 1 iš 3)


Audriaus Bagdono (Fotodiena) nuotr.

Rita Žadeikytė / Šiaulių kraštas

2013-04-29 07:19

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je rei­ka­lin­giau­si spe­cia­lis­tai, gau­nan­tys pus­vel­čiui nuo­mo­ja­mus tar­ny­bi­nius bu­tus – sek­re­to­rės. Jei į mies­tą at­si­kvies­tam spe­cia­lis­tui to­kio būs­to rei­kia, jis „pai­ma­mas“ iš so­cia­li­nio būs­to fon­do. Ren­ka­ma­si skriaus­ti šiau­lie­čius, ku­rie so­cia­li­nio būs­to lau­kia me­tų me­tus, bet ne nai­kin­ti būs­to pri­vi­le­gi­jos sek­re­to­rėms. Ko­dėl jos to­kios svar­bios mies­to val­džiai?

Aš­tuo­ni bu­tai – sa­viems

Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė spau­dai tik po il­gų de­ry­bų su Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ju Gy­čiu Skur­kiu re­dak­ci­jai pa­tei­kė Sa­vi­val­dy­bės tar­ny­bi­nių bu­tų są­ra­šą ir pa­var­des (ne­nu­ro­dant ko­kia­me konk­re­čia­me bu­te gy­ve­na­ma) spe­cia­lis­tų, ku­riems su­teik­ti tar­ny­bi­niai bu­tai.

Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė šiuo me­tu tu­ri aš­tuo­nis tar­ny­bi­nius bu­tus.

Tar­ny­bi­niuo­se bu­tuo­se gy­ve­na Bi­ru­tė Bei­no­rie­nė (Ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė), Jur­ga Dzi­do­li­kie­nė (Kul­tū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė), Vi­da Po­po­vie­nė (Kan­ce­lia­ri­jos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė), Ie­va And­ruš­ke­vi­čiū­tė (Svei­ka­tos sky­riaus ve­dė­ja), Do­vi­lė Žu­kaus­kie­nė (me­ro pa­ta­rė­ja), Eri­ka Šur­nai­tė (Kan­ce­lia­ri­jos vy­res­nio­ji re­fe­ren­tė), Da­rius Ged­man­tas (pa­sie­nio tar­ny­bos pa­rei­gū­nas), Ie­va Kas­čio­ny­tė (In­ves­ti­ci­jų ir mies­to plėt­ros sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja).

Bu­tai – aukš­tų val­di­nin­kų sek­re­to­rėms

Net trys iš iš­var­dy­tų Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų – bu­vu­sios ar­ba esa­mos aukš­tų Sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kų sek­re­to­rės.

J. Dzi­do­li­kie­nė bu­tą ga­vo dirb­da­ma Jus­ti­no Sar­taus­ko sek­re­to­re. Bu­tas skir­tas, kai J. Sar­taus­kas dir­bo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju, o J. Dzi­do­li­kie­nė ta­po jo sek­re­to­re.

Vė­liau J. Dzi­do­li­kie­nė iš sek­re­to­rės pa­ki­lo kar­je­ros laip­tais ir ta­po vals­ty­bės tar­nau­to­ja – vy­riau­sią­ja spe­cia­lis­te.

E. Šur­nai­tė – bu­vu­si Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vla­do Da­mu­le­vi­čiaus sek­re­to­rė, vė­liau ta­pu­si vy­res­nią­ja re­fe­ren­te.

V. Po­po­vie­nė – bu­vu­si Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo G. Skur­kio sek­re­to­rė, vė­liau per­kel­ta dirb­ti į kan­ce­lia­ri­ją taip pat tapo vals­ty­bės tar­nautoja – vy­riau­sią­ja spe­cia­lis­te.

E. Šur­nai­tė ir V. Po­po­vie­nė yra vai­ko au­gi­ni­mo ato­sto­go­se ir lai­ki­nai Sa­vi­val­dy­bė­je ne­dir­ba.

Vi­sos trys gy­ve­na dvie­jų kam­ba­rių bu­tuo­se, ku­rių plo­tai – be­veik po 50 kvad­ra­ti­nių met­rų.

Į dan­tis ne­žiū­ri

Ko­dėl Sa­vi­val­dy­bė tar­ny­bi­niais bu­tais ap­da­li­ja sek­re­to­rės dar­bą dir­ban­čias spe­cia­lis­tes? Ar jos Sa­vi­val­dy­bei ypač rei­ka­lin­gos, jų neį­ma­no­ma ras­ti dar­bo rin­ko­je, kad rei­kia vi­lio­ti tar­ny­bi­niais bu­tais?

„Nie­kas ne­sa­ko, ar sek­re­to­rės – rei­ka­lin­giau­si ar ne­rei­ka­lin­giau­si Sa­vi­val­dy­bei spe­cia­lis­tai. Bu­vo išaiš­kin­ta, kad tar­ny­bi­niai bu­tai ne­ga­li bū­ti su­tei­kia­mi ne Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams. Tuo me­tu dau­giau no­rin­čių gy­ven­ti tar­ny­bi­niuo­se bu­tuo­se ne­bu­vo. Kas pa­ra­šy­da­vo pra­šy­mą, tam ir bu­vo su­tei­kia­mi. Gal­būt ne­bu­vo pa­gal­vo­ta, kiek il­gai tie žmo­nės gy­vens tuo­se bu­tuo­se?“ – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ me­ras J. Sar­taus­kas.

„Ar ma­no bu­vu­si sek­re­to­rė ne žmo­gus? – į klau­si­mą, ko­dėl bu­tas bu­vo skir­tas ir jo sek­re­to­rei, rea­ga­vo Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas G. Skur­kis. – Žmo­nės vi­si vie­no­di, jei­gu žmo­gus pa­da­vė pra­šy­mą ir mes tu­rė­jo­me bu­tą, žmo­gus ati­tin­ka vi­sas są­ly­gas bu­tui gau­ti – ne­tu­ri ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, mes ne­žiū­rim į dan­tis - ji sek­re­to­rė, ar ve­dė­jas“.

Drau­gys­tė su bu­vu­sia sek­re­to­re

J. Dzi­do­li­kie­nė pa­sta­ruo­ju me­tu Šiau­lių me­rą J. Sar­taus­ką ly­di į šven­tes, priė­mi­mus. Ko­kie san­ty­kiai sie­ja bu­vu­sią jo sek­re­to­rę su pen­kių vai­kų tė­vu J. Sar­taus­ku?

Straipsnio puslapiai:

- Rita Žadeikytė

Šiaulių kraštas

Close

Socdarbiečių fiasko: opozicija užkirto kelią atsiriekti dalį biudžeto

Lietuvos socialdemokratų darbo partija nepasiekė savo – skubos tvarka bandant pritarti naujai partijų finansavimo tvarkai, opozicija balsavime nedalyvavo, todėl neužteko parlamentarų balsų. Tokį pat scenarijų opozicija pritaikė ir dėl ...

Silpnos mokyklos įžiebė ginčą: ministerija joms pumpuos pinigus, bet Seimas nori pokyčių

Lietuvos moksleivių pasiekimams nežibant, o vyresnių klasių moksleivių pasiekimams keliant nerimą, Švietimo ir mokslo ministerija silpnąsias šalies mokyklas skatins pinigais, skirdama joms vadinamuosius kokybės krepšelius. ...

Patvirtinta pensijų reforma: kaupimas keisis

Seime kelią prasiskynė tiek mokesčių, tiek pensijų reforma. Priėmus Pensijų kaupimo įstatymą, visi gyventojai automatiškai bus įtraukiami į pensijų kaupimą, su galimybe atsisakyti. Žmogus turės 3 proc. nuo savo atlyginimo atsidėti ateičiai ...

Seimas apsisprendė: keisis gyventojų mokami mokesčiai

Seime skubos tvarka priimta mokesčių reforma, kuri, prezidentei patvirtinus, įsigaliotų jau nuo 2019 metų sausio 1 dienos. Pokyčiai palies kiekvieną šalies darbuotoją. Seimo rytiniame posėdyje nuspręsta sujungti darbuotojo ir darbdavio ...

Seimas narsto pensijų reformą: linkstama link automatinio įtraukimo

Seime antradienį pradėta svarstyti Vyriausybės inicijuota pensijų kaupimo sistemos reforma. Po diskusijų parlamentarai pritarė automatiniam įtraukimui į II pensijų pakopą. Reformai pritarta komitetuose – praėjusią savaitę jai pritarė Seimo ...

Mokesčių reformos buldozeris važiuoja: pritarta nepaisant milijardinių praradimų biudžete

 Seimas antradienį po svarstymo pritarė parlamente suderintai kompromisinei trejų metų trukmės mokesčių sistemos reformai. Tiesa, svarstymo metu netrūko aštrių pasisakymų apie tai, kas laukia Lietuvos, priėmus tokius brangiai biudžetui ...

Nekilnojamojo turto mokestis stringa: kodėl gyvenantis Akmenėje turėtų mokėti, o Vilniuje – ne?

Vyriausybė siekia papildomai apmokestinti antrą ir tolimesnį būstą, tačiau konservatoriai pasigenda socialinio teisingumo, mat regionuose žmonės gali likti daug labiau nuskriausti. Vyriausybės pasiūlymą 0,3 proc. tarifu apmokestinti antrąjį, ...

Su rūkymu parlamentarai pasiryžę kovoti kainomis

Siūlymas branginti rūkymą sulaukia vis daugiau parlamentarų palaikymo ir gana lengvai kelią skinasi link galutinio svarstymo Seime. Finansų ministras Vilius Šapoka pristatė, kad siūloma nustatyti trejų metų akcizų didinimo planą tabako ...

Pažėrė kritikos mokesčių ir pensijų reformoms: nelygybė nemažės, iš kur bus finansų – nežinia

Ne visi į Seimą pakviesti specialistai pakalbėti apie mokesčių reformą suskubo liaupsinti Vyriausybės paruoštas reformas. Pabrėžta, kad kentės socialinė sritis – ateityje gali būti keblu finansuoti pensijas bei išmokas. O taip ...

9-oji D. Grybauskaitės metinė kalba išdavė: baigėsi galvų kapojimas

Jei politikai prezidentės Dalios Grybauskaitės metiniame pranešime pasigenda griežtumo, tai politologai – kritikos sau ir Vyriausybei. Metinė šalies vadovės kalba išsiskyrė alegorijų gausa, neatidus klausytojas galėjo ir ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas