Galimybė, kuria Šiauliai pasinaudoti nesugeba (2)

(Puslapis 4 iš 5)

Benas Jankauskas / Šiauliai plius

2012-11-17 12:16

Dar te­be­bank­ru­tuo­jan­čios ga­myk­los sa­vi­nin­kas pa­ma­tė šios te­ri­to­ri­jos po­ten­cia­lą ir atei­ties per­spek­ty­vą, to­dėl vai­ras bu­vo per­duo­tas pran­cū­zams. 2006 m. vie­toj ga­myk­los du­ris at­vė­rė mil­ži­niš­kas pra­mo­gų, poil­sio ir pre­ky­bos par­kas „Ma­nu­fak­tu­ra“, ku­ris iki šiol tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se ski­na ap­do­va­no­ji­mus už ge­riau­sią ur­ba­nis­ti­kos plėt­rą ša­ly­je. Pa­sak „Ma­nu­fak­tu­ros“ at­sto­vės spau­dai Joa­nos Kap­rins­kos (Joan­na Kar­pińs­ka), vis­kas bu­vo re­no­vuo­ta ir pa­sta­ty­ta vien tik nau­jų­jų in­ves­tuo­to­jų jė­go­mis ir lė­šo­mis, ku­rios sie­kė apie 200 mi­li­jo­nų eu­rų. Nei mies­tas, nei vals­ty­bė prie šio pro­jek­to ne­pri­si­dė­jo.

„Ma­nu­fak­tu­ros“ pro­jek­tas jun­gia se­no­vę su da­bar­ti­mi, vie­ni­ja is­to­ri­nę išo­rę su mo­der­niu vi­daus di­zai­nu. Tai su­ku­ria vi­siš­kai ne­tra­di­ci­nį nau­ją ob­jek­tą. Stik­li­niai se­nų rau­do­nų ply­tų pa­sta­tų fa­sa­dai at­ro­do mo­der­niai, ta­čiau kar­tu ir pa­sa­ko­ja Lo­dzės in­dust­ri­nės ar­chi­tek­tū­ros is­to­ri­ją iki pat šių die­nų“, – pa­sa­ko­ja J. Kap­rins­ka.

Po­li­ti­kams tai ne­rei­ka­lin­ga

Me­nų in­ku­ba­to­riaus li­ki­mas vis dar Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo ran­ko­se. Šių me­tų va­sa­rą Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas nu­spren­dė, kad Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė pa­sta­tą Me­nų in­ku­ba­to­riui sta­ty­ti nu­si­pir­ko tei­sė­tai, ta­čiau pa­žei­dė tech­ni­nio pro­jek­to įsi­gi­ji­mo pro­ce­dū­ras. Pro­ku­ra­tū­ra spren­di­mą ap­skun­dė aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui. To­dėl me­nų in­ku­ba­to­riaus pro­jek­tas su­stab­dy­tas ne­bai­gus ver­tin­ti pa­raiš­kos ir ne­pa­si­ra­šius fi­nan­sa­vi­mo su­tar­ties. Da­bar pro­jek­to li­ki­mas spren­džia­mas nuo nu­lio – jis vėl ver­ti­na­mas. Jei­gu vers­lo pa­ra­mos agen­tū­ros spren­di­mas vėl bus nei­gia­mas, neat­me­ta­mi ir teis­mi­niai pro­ce­sai.

Straipsnio puslapiai:

- Benas Jankauskas

Close

Socdarbiečių fiasko: opozicija užkirto kelią atsiriekti dalį biudžeto

Lietuvos socialdemokratų darbo partija nepasiekė savo – skubos tvarka bandant pritarti naujai partijų finansavimo tvarkai, opozicija balsavime nedalyvavo, todėl neužteko parlamentarų balsų. Tokį pat scenarijų opozicija pritaikė ir dėl ...

Silpnos mokyklos įžiebė ginčą: ministerija joms pumpuos pinigus, bet Seimas nori pokyčių

Lietuvos moksleivių pasiekimams nežibant, o vyresnių klasių moksleivių pasiekimams keliant nerimą, Švietimo ir mokslo ministerija silpnąsias šalies mokyklas skatins pinigais, skirdama joms vadinamuosius kokybės krepšelius. ...

Patvirtinta pensijų reforma: kaupimas keisis

Seime kelią prasiskynė tiek mokesčių, tiek pensijų reforma. Priėmus Pensijų kaupimo įstatymą, visi gyventojai automatiškai bus įtraukiami į pensijų kaupimą, su galimybe atsisakyti. Žmogus turės 3 proc. nuo savo atlyginimo atsidėti ateičiai ...

Seimas apsisprendė: keisis gyventojų mokami mokesčiai

Seime skubos tvarka priimta mokesčių reforma, kuri, prezidentei patvirtinus, įsigaliotų jau nuo 2019 metų sausio 1 dienos. Pokyčiai palies kiekvieną šalies darbuotoją. Seimo rytiniame posėdyje nuspręsta sujungti darbuotojo ir darbdavio ...

Seimas narsto pensijų reformą: linkstama link automatinio įtraukimo

Seime antradienį pradėta svarstyti Vyriausybės inicijuota pensijų kaupimo sistemos reforma. Po diskusijų parlamentarai pritarė automatiniam įtraukimui į II pensijų pakopą. Reformai pritarta komitetuose – praėjusią savaitę jai pritarė Seimo ...

Mokesčių reformos buldozeris važiuoja: pritarta nepaisant milijardinių praradimų biudžete

 Seimas antradienį po svarstymo pritarė parlamente suderintai kompromisinei trejų metų trukmės mokesčių sistemos reformai. Tiesa, svarstymo metu netrūko aštrių pasisakymų apie tai, kas laukia Lietuvos, priėmus tokius brangiai biudžetui ...

Nekilnojamojo turto mokestis stringa: kodėl gyvenantis Akmenėje turėtų mokėti, o Vilniuje – ne?

Vyriausybė siekia papildomai apmokestinti antrą ir tolimesnį būstą, tačiau konservatoriai pasigenda socialinio teisingumo, mat regionuose žmonės gali likti daug labiau nuskriausti. Vyriausybės pasiūlymą 0,3 proc. tarifu apmokestinti antrąjį, ...

Su rūkymu parlamentarai pasiryžę kovoti kainomis

Siūlymas branginti rūkymą sulaukia vis daugiau parlamentarų palaikymo ir gana lengvai kelią skinasi link galutinio svarstymo Seime. Finansų ministras Vilius Šapoka pristatė, kad siūloma nustatyti trejų metų akcizų didinimo planą tabako ...

Pažėrė kritikos mokesčių ir pensijų reformoms: nelygybė nemažės, iš kur bus finansų – nežinia

Ne visi į Seimą pakviesti specialistai pakalbėti apie mokesčių reformą suskubo liaupsinti Vyriausybės paruoštas reformas. Pabrėžta, kad kentės socialinė sritis – ateityje gali būti keblu finansuoti pensijas bei išmokas. O taip ...

9-oji D. Grybauskaitės metinė kalba išdavė: baigėsi galvų kapojimas

Jei politikai prezidentės Dalios Grybauskaitės metiniame pranešime pasigenda griežtumo, tai politologai – kritikos sau ir Vyriausybei. Metinė šalies vadovės kalba išsiskyrė alegorijų gausa, neatidus klausytojas galėjo ir ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas