Izraelio verslas galimybių ieško Alytuje

(Puslapis 1 iš 2)


Wikipedia nuotr.

Indrė Mikelionytė / Alytausgidas.lt

2014-02-07 13:48

 Tre­čią kar­tą Aly­tu­je ir pir­mą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je skai­čiuo­ja Iz­ra­e­lio ver­sli­nin­kai. Šį­syk jų vi­zi­to tiks­las – ne su­si­pa­žin­ti su Dzū­ki­ja, o ap­si­žval­gy­ti dėl ga­li­mų in­ves­ti­ci­jų mū­sų mies­te. Jei­gu bus ženg­tas ki­tas, jau ant­ras, žings­nis, rei­kė­tų ti­kė­tis iš­kil­siant dvi nau­jas ga­myk­las ir su­lauk­ti ryš­kes­nių po­ky­čių dar­bo rin­ko­je.

Izraelio verslininkų delegaciją priėmusi miesto valdžia tikina, kad sąlygos investicijoms mūsų mieste palankios. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Ke­lią į Dzū­ki­jos sos­ti­nę Iz­ra­e­lio ver­sli­nin­kams pa­ro­dė aly­tiš­kis ver­sli­nin­kas Sau­lius Ivoš­ka. Jis, jau ne vie­nus me­tus ben­dra­dar­biau­jan­tis su ši­tos ša­lies ver­sli­nin­kais, įsi­ti­ki­nęs, kad šių pla­nai rim­ti. „Yra kon­kre­čių min­čių ir pla­nų, te­rei­kia pa­lan­kių są­ly­gų iš mies­to sa­vi­val­dy­bės pu­sės ir ti­kiu, kad mū­sų mies­te iš­kils dvi nau­jos ga­myk­los“, – dar prieš su­si­ti­ki­mą kal­bė­jo S.Ivoš­ka.

Iz­ra­e­lie­čių pla­nuo­se – ka­vos ap­dir­bi­mo ir kap­su­lių ga­my­bos bei pa­kuo­čių ga­mi­ni­mo ci­lin­drų ga­myk­lų sta­ty­bos. Šiuo me­tu pa­to­giau­sios vie­tos bū­si­moms ga­myk­loms ieš­kan­tys Iz­ra­e­lio ver­sli­nin­kai po po­kal­bio su mies­to val­džia bu­vo nu­si­tei­kę op­ti­mis­tiš­kai.

„Strauss group“ kom­pa­ni­jai at­sto­vau­jan­tis Mi­chai­las Co­bel­tas kaip vie­ną di­džiau­sių Aly­taus pri­va­lu­mų įvar­di­jo pa­to­gią ge­og­ra­fi­nę pa­dė­tį, taip pat iš­plė­to­tą in­fra­struk­tū­rą Aly­taus pra­mo­nės par­ke: „Lie­tu­va yra ta ša­lis, iš ku­rios la­bai pa­lan­ku eks­por­tuo­ti tiek į Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis, tiek į Uk­rai­ną, Ru­si­ją. Ti­ki­mės kuo grei­čiau pri­im­ti spren­di­mą ir ki­tą kar­tą at­vyk­ti su kon­kre­čiais pa­siū­ly­mais. Mes de­da­me daug vil­čių į Lie­tu­vą, į mū­sų ben­dra­dar­bia­vi­mą. No­ri­me, kad vi­si pro­ce­sai vyk­tų grei­tai.“

Straipsnio puslapiai:

- Indrė Mikelionytė

Alytausgidas.lt

Close

Socdarbiečių fiasko: opozicija užkirto kelią atsiriekti dalį biudžeto

Lietuvos socialdemokratų darbo partija nepasiekė savo – skubos tvarka bandant pritarti naujai partijų finansavimo tvarkai, opozicija balsavime nedalyvavo, todėl neužteko parlamentarų balsų. Tokį pat scenarijų opozicija pritaikė ir dėl ...

Silpnos mokyklos įžiebė ginčą: ministerija joms pumpuos pinigus, bet Seimas nori pokyčių

Lietuvos moksleivių pasiekimams nežibant, o vyresnių klasių moksleivių pasiekimams keliant nerimą, Švietimo ir mokslo ministerija silpnąsias šalies mokyklas skatins pinigais, skirdama joms vadinamuosius kokybės krepšelius. ...

Patvirtinta pensijų reforma: kaupimas keisis

Seime kelią prasiskynė tiek mokesčių, tiek pensijų reforma. Priėmus Pensijų kaupimo įstatymą, visi gyventojai automatiškai bus įtraukiami į pensijų kaupimą, su galimybe atsisakyti. Žmogus turės 3 proc. nuo savo atlyginimo atsidėti ateičiai ...

Seimas apsisprendė: keisis gyventojų mokami mokesčiai

Seime skubos tvarka priimta mokesčių reforma, kuri, prezidentei patvirtinus, įsigaliotų jau nuo 2019 metų sausio 1 dienos. Pokyčiai palies kiekvieną šalies darbuotoją. Seimo rytiniame posėdyje nuspręsta sujungti darbuotojo ir darbdavio ...

Seimas narsto pensijų reformą: linkstama link automatinio įtraukimo

Seime antradienį pradėta svarstyti Vyriausybės inicijuota pensijų kaupimo sistemos reforma. Po diskusijų parlamentarai pritarė automatiniam įtraukimui į II pensijų pakopą. Reformai pritarta komitetuose – praėjusią savaitę jai pritarė Seimo ...

Mokesčių reformos buldozeris važiuoja: pritarta nepaisant milijardinių praradimų biudžete

 Seimas antradienį po svarstymo pritarė parlamente suderintai kompromisinei trejų metų trukmės mokesčių sistemos reformai. Tiesa, svarstymo metu netrūko aštrių pasisakymų apie tai, kas laukia Lietuvos, priėmus tokius brangiai biudžetui ...

Nekilnojamojo turto mokestis stringa: kodėl gyvenantis Akmenėje turėtų mokėti, o Vilniuje – ne?

Vyriausybė siekia papildomai apmokestinti antrą ir tolimesnį būstą, tačiau konservatoriai pasigenda socialinio teisingumo, mat regionuose žmonės gali likti daug labiau nuskriausti. Vyriausybės pasiūlymą 0,3 proc. tarifu apmokestinti antrąjį, ...

Su rūkymu parlamentarai pasiryžę kovoti kainomis

Siūlymas branginti rūkymą sulaukia vis daugiau parlamentarų palaikymo ir gana lengvai kelią skinasi link galutinio svarstymo Seime. Finansų ministras Vilius Šapoka pristatė, kad siūloma nustatyti trejų metų akcizų didinimo planą tabako ...

Pažėrė kritikos mokesčių ir pensijų reformoms: nelygybė nemažės, iš kur bus finansų – nežinia

Ne visi į Seimą pakviesti specialistai pakalbėti apie mokesčių reformą suskubo liaupsinti Vyriausybės paruoštas reformas. Pabrėžta, kad kentės socialinė sritis – ateityje gali būti keblu finansuoti pensijas bei išmokas. O taip ...

9-oji D. Grybauskaitės metinė kalba išdavė: baigėsi galvų kapojimas

Jei politikai prezidentės Dalios Grybauskaitės metiniame pranešime pasigenda griežtumo, tai politologai – kritikos sau ir Vyriausybei. Metinė šalies vadovės kalba išsiskyrė alegorijų gausa, neatidus klausytojas galėjo ir ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas