Kada galėsime džiaugtis pilnesnėmis piniginėmis (5)

(Puslapis 1 iš 3)


Fotodienos nuotr.

Šiauliai plius

2014-02-22 12:30

Nuo praė­ju­sių me­tų pa­bai­gos Lie­tu­vo­je la­bai pla­čiai dis­ku­tuo­ja­ma apie ga­li­mą dar vie­ną mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos (MMA) pa­di­di­ni­mą. Vi­suo­me­nė jau iš­gir­do ne­ma­žai ar­gu­men­tų, ko­dėl to bū­ti­nai rei­kia, ir dar dau­giau kont­rar­gu­men­tų, tei­giant, kad šis spren­di­mas bū­tų klai­da. Ką iš tie­sų reikš­tų tiek vers­lui, tiek kiek­vie­nam iš mū­sų šis po­li­ti­kų žings­nis?

Ne toks vel­nias bai­sus…

Jau dau­giau kaip me­tai mi­ni­ma­lus mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas, neats­kai­čius mo­kes­čių, yra 1 tūkst. Lt ar­ba apie 824 Lt po jų. Daug tai ar ma­žai – kiek­vie­nas ga­li tu­rė­ti sa­vo nuo­mo­nę. Dau­gu­ma ra­cio­na­liu eko­no­mi­niu mąs­ty­mu pa­si­žy­min­čių darb­da­vių tvir­ti­na, kad toks MMA šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra pa­kan­ka­mas, o di­des­nio dau­gu­ma vers­lo įmo­nių (ypač smul­kių­jų) tie­siog neat­lai­ky­tų ir bū­tų pri­vers­tos im­tis dras­tiš­kų prie­mo­nių – ma­žin­ti dar­buo­to­jų skai­čių, o gal ir bank­ru­tuo­tų.

Tei­gia­ma, kad ma­žiau kva­li­fi­kuo­ti dar­buo­to­jai kai ku­riems darb­da­viams tap­tų per bran­gūs. Be to, pa­di­di­nus MMA, at­ly­gi­ni­mo ri­bos tarp že­miau­sios ir aukš­tes­nės kva­li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jų be­veik iš­nyk­tų, kas ne­bū­tų tei­sin­ga aukš­tes­nę kva­li­fi­ka­ci­ją ir aukš­tes­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių dar­buo­to­jų at­žvil­giu. Sie­kiant iš­lai­ky­ti dar­bo už­mo­kes­čio pro­por­ci­jas, rei­kė­tų ras­ti lė­šų ir ki­tų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mui. Tad tei­sin­gos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mo sis­te­mos at­kū­ri­mas pa­rei­ka­lau­tų la­bai di­de­lių darb­da­vių pa­stan­gų. Be­je pa­na­šios vers­li­nin­kų bai­mės bu­vo iš­sa­ky­tos ir prieš dau­giau nei me­tus, kai Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė nu­ta­rė MMA pa­di­din­ti nuo 850 Lt iki 1000 Lt. Bet pa­si­ro­dė, kad „tas vel­nias ne toks bai­sus, koks bu­vo pie­šia­mas“ – šian­dien eko­no­mis­tai vie­nin­gai su­ta­ria, kad la­bai di­de­lių nei­gia­mų pa­da­ri­nių dėl pa­di­din­to MMA eko­no­mi­ka ne­pa­ty­rė.

Išei­tis – di­fe­ren­cia­ci­ja?

Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­teik­tas siū­ly­mas mi­ni­ma­lią al­gą pa­di­din­ti iki 1509 Lt su­lau­kė prieš­ta­rin­gos vi­suo­me­nės reak­ci­jos. MMA di­di­ni­mu sie­kia­ma iš da­lies kom­pen­suo­ti ga­li­mą kai­nų au­gi­mą, at­si­ra­sian­tį po eu­ro įve­di­mo. Iš ki­tos pu­sės, gal šis „dar­bie­čių“ siū­ly­mas vi­so la­bo – vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja prieš rin­ki­mus.

Dau­gu­ma Lie­tu­vos darb­da­vių, rea­guo­da­mi į siū­ly­mą di­din­ti MMA, pik­ti­no­si, vė­liau pra­dė­jo de­ry­bas ir pa­tei­kė sa­vo są­ly­gas. Pag­rin­di­nė jų – mi­ni­ma­lią al­gą di­fe­ren­ci­juo­ti, t. y. MMA nu­sta­ty­ti skir­tin­gą pa­gal re­gio­nus ir vers­lo sek­to­rius. Be to, vers­lo at­sto­vai, at­si­žvelg­da­mi į dau­ge­ly­je už­sie­nio ša­lių tai­ko­mą pra­kti­ką, pa­siū­lė leis­ti­ną MMA san­ty­kį su vi­du­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čiu. Su­si­tar­ta, kad mi­ni­ma­li al­ga ne­ga­li vir­šy­ti pu­sės vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo. Aiš­ku, sta­tis­ti­nio. Be abe­jo, neį­ver­ti­nus pa­ja­mų, pa­slėp­tų „vo­ke­liuo­se“.

Šiau­lių uni­ver­si­te­to So­cia­li­nių moks­lų fa­kul­te­to Eko­no­mi­kos ka­ted­ros dės­ty­to­jas, Eko­no­mi­kos moks­lų dak­ta­ras, Min­dau­gas But­kus sa­ko, kad fik­suo­tas MMA san­ty­kis su vi­du­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čiu nė­ra eko­no­miš­kai pa­grįs­tas. Jų su­sie­ji­mas reiš­kia vie­na – di­di­nant MMA, di­dės ir vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis, o no­rint iš­lai­ky­ti to­kį pat san­ty­kį, MMA vėl teks di­din­ti. Dės­ty­to­jo ma­ny­mu, MMA tu­rė­tų ga­ran­tuo­ti bent mi­ni­ma­lias pa­ja­mas dir­ban­tie­siems ta­da, kai rin­ko­je de­rė­ji­mo­si ga­lią tu­ri darb­da­vys. Nor­ma­lio­mis są­ly­go­mis dar­bo už­mo­kes­tis tu­ri ati­tik­ti dar­bo (su­kur­tų pre­kių ar su­teik­tų pa­slau­gų) ver­tę.

UAB „Pas­pir­tis“ di­rek­to­rė Ra­sa Skur­kie­nė taip pat ak­cen­tuo­ja, kad dar­bo už­mo­kes­tis tu­ri pri­klau­sy­ti nuo dar­buo­to­jo su­kur­tos pri­dė­ti­nės ver­tės. „Jei dar­buo­to­jo su­kur­ta ver­tė sie­kia, tar­ki­me, 1000 Lt, ko­dėl jam tu­rė­tų bū­ti mo­ka­mas di­des­nis at­ly­gi­ni­mas?“ – ste­bi­si vers­lo pra­kti­kė ir pri­du­ria, kad toks „kar­di­na­lus vals­ty­bės ki­ši­ma­sis ne­ga­li bū­ti lai­ko­mas pa­žan­gios eko­no­mi­kos po­žy­miu“.

Dau­gu­ma eko­no­mi­kos spe­cia­lis­tų su­tin­ka, kad di­din­ti MMA rei­kė­tų, ta­čiau to­kiu in­ten­sy­vu­mu, kad jis ati­tik­tų bend­rą dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mo spar­tą ša­ly­je. Re­mian­tis ban­ko „Swed­bank“ eko­no­mis­tų nuo­mo­ne, per šiuos me­tus MMA Lie­tu­vo­je ga­lė­tų di­dė­ti de­šim­ta­da­liu, t. y. 100 Lt ar­ba iki 1100 Lt. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pro­gno­zuo­ja, kad šiais me­tais vi­du­ti­nė al­ga di­dės apie 5,1 pro­c., 2015 m. – 5,8 pro­c. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2013 m. tre­čią­jį ket­vir­tį vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas su mo­kes­čiais Lie­tu­vo­je bu­vo 2305,3 Lt. Va­di­na­si, nu­ma­to­mos at­ly­gi­ni­mų au­gi­mo pro­jek­ci­jos ro­do, kad 3 tūkst. Lt vi­du­ti­nės al­gos su­lauk­si­me ne­ grei­tai. O bū­tent to­kia vi­du­ti­nė al­ga leis­tų MMA pa­di­din­ti iki 1509 Lt ly­gio, nes bū­tų iš­lai­ky­ta nu­sta­ty­ta pro­por­ci­ja – MMA su­da­ry­tų pu­sę vi­du­ti­nės al­gos. Pa­čios op­ti­mis­tiš­kiau­sios eko­no­mis­tų pro­gno­zės 3 tūkst. Lt vi­du­ti­nės al­gos lei­džia ti­kė­tis ne­bent 2016 m. pa­bai­go­je.

Ypač prieš­ta­rin­gai ga­li­my­bė MMA pa­di­din­ti iki pu­sant­ro tūks­tan­čio li­tų ver­tin­ti­na tuo­met, kai už­fik­suo­ja­mas fak­tas, kad praė­ju­siais me­tais dau­ge­ly­je ša­lies sa­vi­val­dy­bių (29-io­se) vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis ne­sie­kė 1500 li­tų. Tad čia no­rint iš­lai­ky­ti MMA ir vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio san­ty­kį reik­tų ste­buk­lo. Be to, pa­di­di­nus MMA iki 1509 Lt, pa­gal esa­mą si­tua­ci­ją maž­daug pu­sė Lie­tu­vos gy­ven­to­jų tu­rė­tų „gau­nan­čio­jo mi­ni­ma­lią al­gą“ sta­tu­są. Tai reikš­tų stip­riai išau­gu­sį So­cia­li­nės pa­ra­mos sis­te­mai ten­kan­tį krū­vį. UAB „Pas­pir­tis“ di­rek­to­rė Ra­sa Skur­kie­nė ak­cen­tuo­ja ir MMA dy­džio at­ly­gi­ni­mą gau­nan­čio dar­buo­to­jo po­žiū­rį į dar­bą bei sa­vo pa­stan­gų už to­kio ly­gio at­ly­gi­ni­mą iden­ti­fi­ka­vi­mą – „nė­ra rei­ka­lo steng­tis, nes dir­bu tik už mi­ni­mu­mą“. „Tai psi­cho­lo­gi­nio po­vei­kio as­pek­tas, bet jį, kaip svar­bų dar­bo san­ty­kius ga­lin­tį komp­li­kuo­ti ele­men­tą, taip pat rei­kė­tų priim­ti do­mėn“, – pa­brė­žia pa­šne­ko­vė.

Straipsnio puslapiai:

Close

Ištyrė avalynės, rūbų ir buitinės technikos kainas: štai už ką permokame

 Įvertinus identiškų prekių kainas dvylikoje Europos Sąjungos (ES) šalių, Lietuvai skirta šeštoji vieta. Išsiaiškinta, kad net mažesnėje rinkoje nei Lietuvos, kai kurių prekių kainos yra ...

Policijos pareigūnai įspėjo visus besidairančius naujo būsto

 Artėjant butų nuomos sezono įkarščiui, policijos pareigūnai suskubo perspėti apie tykančias sukčių pinkles. Jie nurodo, į ką atkreipti dėmesį, kad gyventojai neliktų ir be pinigų, ir be buto. „Būsimieji studentai, ...

Kainas valdyti susiruošusi valdžia neįtikina nė smulkiųjų verslininkų

 Sauliaus Skvernelio ir Ramūno Karbauskio kalbos, jog reikėtų riboti prekybos centrų darbo laiką sekmadieniais ir taip didinti konkurenciją bei mažinti kainas, šypsnį sukėlė net ir smulkiesiems prekybininkams. Jie įsitikinę, kad tokie ...

Teisingumo ministras: Latvija mažesnė, bet kai kurios prekės ten pigesnės

  Teisingumo ministerija ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) atliko tyrimą, kurio metu lygino tų pačių drabužių, avalynės, buitinės technikos kainas to paties prekės ženklo parduotuvėse skirtingose Europos Sąjungos ...

Ekonomistai įsitikinę – skurstančių lietuvių nedaugėja

 Statistikos departamento naujausi duomenys parodė, kad praeitais metais apie 650 tūkst. šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos. Per metus tokių lietuvių skaičius net padidėjo, tačiau ekonomistai ragina atkreipti dėmesį, ...

Lietuviai išleidžia daugiau nei uždirba – specialistai kaltina pačius gyventojus

 Lietuviai – mažiausiai taupanti tauta visoje Europos Sąjungoje. Iš jos, pasirodo, esame vieninteliai, kurie išleidžiame daugiau, nei uždirbame, nes vis skolinamės. Gyventojai piktinasi, kad jiems taupyti neleidžia maži ...

Augančios imigracijos miražas: Lietuvą iš duobės traukia ne grįžtantys lietuviai

 Daugelis lietuvių žinią apie augantį imigrantų skaičių, kuris jau tris mėnesius viršiją emigravusių rodiklį, pasitiko su džiaugsmu. Tačiau išsamesni migracijos rodikliai atskleidžia, kad mūsų gretas pildo ne kadaise geresnio ...

„Yandex. Taxi“ įsisuko į lietuvio sąskaitą: neteko virš 90 eurų net nepasinaudojęs paslaugomis

 Į Lietuvą žengusi rusiško kapitalo pavėžėjimo bendrovė „Yandex. Taxi“ sukėlė tikrą ažiotažą. Institucijos dėl duomenų apsaugos siūlo nesinaudoti šios įmonės paslaugomis, o TV3 redakciją pasiekė istorija, kad net ir ...

„Telia“ išjungia skaitmeninę antžeminę televiziją: ką reikia žinoti?

Daugiau nei 10 metų Lietuvoje veikusi skaitmeninė antžeminė (DVB-T) televizija – pakeliui į muziejų: mokamus jos kanalus transliuojanti „Telia“ nuo šiandien išjungia dalį siųstuvų, o paskutinės transliacijos bus ...

Pensinio amžiaus ilginimas – būtinybė, bet ragina dėmesį atkreipti į tris veiksnius

 Viešojoje erdvėje vis kyla diskusijų, ar pensinis amžius turėtų būti ilginamas. Kai kuriose Europos šalyse planuojama, kad į pensiją žmogus išeis tik sulaukęs 72 metų. Tai gali nutikti ir Lietuvoje, tačiau netapti ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas