Kada galėsime džiaugtis pilnesnėmis piniginėmis (5)

(Puslapis 1 iš 3)


Fotodienos nuotr.

Šiauliai plius

2014-02-22 12:30

Nuo praė­ju­sių me­tų pa­bai­gos Lie­tu­vo­je la­bai pla­čiai dis­ku­tuo­ja­ma apie ga­li­mą dar vie­ną mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos (MMA) pa­di­di­ni­mą. Vi­suo­me­nė jau iš­gir­do ne­ma­žai ar­gu­men­tų, ko­dėl to bū­ti­nai rei­kia, ir dar dau­giau kont­rar­gu­men­tų, tei­giant, kad šis spren­di­mas bū­tų klai­da. Ką iš tie­sų reikš­tų tiek vers­lui, tiek kiek­vie­nam iš mū­sų šis po­li­ti­kų žings­nis?

Ne toks vel­nias bai­sus…

Jau dau­giau kaip me­tai mi­ni­ma­lus mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas, neats­kai­čius mo­kes­čių, yra 1 tūkst. Lt ar­ba apie 824 Lt po jų. Daug tai ar ma­žai – kiek­vie­nas ga­li tu­rė­ti sa­vo nuo­mo­nę. Dau­gu­ma ra­cio­na­liu eko­no­mi­niu mąs­ty­mu pa­si­žy­min­čių darb­da­vių tvir­ti­na, kad toks MMA šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra pa­kan­ka­mas, o di­des­nio dau­gu­ma vers­lo įmo­nių (ypač smul­kių­jų) tie­siog neat­lai­ky­tų ir bū­tų pri­vers­tos im­tis dras­tiš­kų prie­mo­nių – ma­žin­ti dar­buo­to­jų skai­čių, o gal ir bank­ru­tuo­tų.

Tei­gia­ma, kad ma­žiau kva­li­fi­kuo­ti dar­buo­to­jai kai ku­riems darb­da­viams tap­tų per bran­gūs. Be to, pa­di­di­nus MMA, at­ly­gi­ni­mo ri­bos tarp že­miau­sios ir aukš­tes­nės kva­li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jų be­veik iš­nyk­tų, kas ne­bū­tų tei­sin­ga aukš­tes­nę kva­li­fi­ka­ci­ją ir aukš­tes­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių dar­buo­to­jų at­žvil­giu. Sie­kiant iš­lai­ky­ti dar­bo už­mo­kes­čio pro­por­ci­jas, rei­kė­tų ras­ti lė­šų ir ki­tų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mui. Tad tei­sin­gos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mo sis­te­mos at­kū­ri­mas pa­rei­ka­lau­tų la­bai di­de­lių darb­da­vių pa­stan­gų. Be­je pa­na­šios vers­li­nin­kų bai­mės bu­vo iš­sa­ky­tos ir prieš dau­giau nei me­tus, kai Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė nu­ta­rė MMA pa­di­din­ti nuo 850 Lt iki 1000 Lt. Bet pa­si­ro­dė, kad „tas vel­nias ne toks bai­sus, koks bu­vo pie­šia­mas“ – šian­dien eko­no­mis­tai vie­nin­gai su­ta­ria, kad la­bai di­de­lių nei­gia­mų pa­da­ri­nių dėl pa­di­din­to MMA eko­no­mi­ka ne­pa­ty­rė.

Išei­tis – di­fe­ren­cia­ci­ja?

Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­teik­tas siū­ly­mas mi­ni­ma­lią al­gą pa­di­din­ti iki 1509 Lt su­lau­kė prieš­ta­rin­gos vi­suo­me­nės reak­ci­jos. MMA di­di­ni­mu sie­kia­ma iš da­lies kom­pen­suo­ti ga­li­mą kai­nų au­gi­mą, at­si­ra­sian­tį po eu­ro įve­di­mo. Iš ki­tos pu­sės, gal šis „dar­bie­čių“ siū­ly­mas vi­so la­bo – vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja prieš rin­ki­mus.

Dau­gu­ma Lie­tu­vos darb­da­vių, rea­guo­da­mi į siū­ly­mą di­din­ti MMA, pik­ti­no­si, vė­liau pra­dė­jo de­ry­bas ir pa­tei­kė sa­vo są­ly­gas. Pag­rin­di­nė jų – mi­ni­ma­lią al­gą di­fe­ren­ci­juo­ti, t. y. MMA nu­sta­ty­ti skir­tin­gą pa­gal re­gio­nus ir vers­lo sek­to­rius. Be to, vers­lo at­sto­vai, at­si­žvelg­da­mi į dau­ge­ly­je už­sie­nio ša­lių tai­ko­mą pra­kti­ką, pa­siū­lė leis­ti­ną MMA san­ty­kį su vi­du­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čiu. Su­si­tar­ta, kad mi­ni­ma­li al­ga ne­ga­li vir­šy­ti pu­sės vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo. Aiš­ku, sta­tis­ti­nio. Be abe­jo, neį­ver­ti­nus pa­ja­mų, pa­slėp­tų „vo­ke­liuo­se“.

Šiau­lių uni­ver­si­te­to So­cia­li­nių moks­lų fa­kul­te­to Eko­no­mi­kos ka­ted­ros dės­ty­to­jas, Eko­no­mi­kos moks­lų dak­ta­ras, Min­dau­gas But­kus sa­ko, kad fik­suo­tas MMA san­ty­kis su vi­du­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čiu nė­ra eko­no­miš­kai pa­grįs­tas. Jų su­sie­ji­mas reiš­kia vie­na – di­di­nant MMA, di­dės ir vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis, o no­rint iš­lai­ky­ti to­kį pat san­ty­kį, MMA vėl teks di­din­ti. Dės­ty­to­jo ma­ny­mu, MMA tu­rė­tų ga­ran­tuo­ti bent mi­ni­ma­lias pa­ja­mas dir­ban­tie­siems ta­da, kai rin­ko­je de­rė­ji­mo­si ga­lią tu­ri darb­da­vys. Nor­ma­lio­mis są­ly­go­mis dar­bo už­mo­kes­tis tu­ri ati­tik­ti dar­bo (su­kur­tų pre­kių ar su­teik­tų pa­slau­gų) ver­tę.

UAB „Pas­pir­tis“ di­rek­to­rė Ra­sa Skur­kie­nė taip pat ak­cen­tuo­ja, kad dar­bo už­mo­kes­tis tu­ri pri­klau­sy­ti nuo dar­buo­to­jo su­kur­tos pri­dė­ti­nės ver­tės. „Jei dar­buo­to­jo su­kur­ta ver­tė sie­kia, tar­ki­me, 1000 Lt, ko­dėl jam tu­rė­tų bū­ti mo­ka­mas di­des­nis at­ly­gi­ni­mas?“ – ste­bi­si vers­lo pra­kti­kė ir pri­du­ria, kad toks „kar­di­na­lus vals­ty­bės ki­ši­ma­sis ne­ga­li bū­ti lai­ko­mas pa­žan­gios eko­no­mi­kos po­žy­miu“.

Dau­gu­ma eko­no­mi­kos spe­cia­lis­tų su­tin­ka, kad di­din­ti MMA rei­kė­tų, ta­čiau to­kiu in­ten­sy­vu­mu, kad jis ati­tik­tų bend­rą dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mo spar­tą ša­ly­je. Re­mian­tis ban­ko „Swed­bank“ eko­no­mis­tų nuo­mo­ne, per šiuos me­tus MMA Lie­tu­vo­je ga­lė­tų di­dė­ti de­šim­ta­da­liu, t. y. 100 Lt ar­ba iki 1100 Lt. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pro­gno­zuo­ja, kad šiais me­tais vi­du­ti­nė al­ga di­dės apie 5,1 pro­c., 2015 m. – 5,8 pro­c. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2013 m. tre­čią­jį ket­vir­tį vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas su mo­kes­čiais Lie­tu­vo­je bu­vo 2305,3 Lt. Va­di­na­si, nu­ma­to­mos at­ly­gi­ni­mų au­gi­mo pro­jek­ci­jos ro­do, kad 3 tūkst. Lt vi­du­ti­nės al­gos su­lauk­si­me ne­ grei­tai. O bū­tent to­kia vi­du­ti­nė al­ga leis­tų MMA pa­di­din­ti iki 1509 Lt ly­gio, nes bū­tų iš­lai­ky­ta nu­sta­ty­ta pro­por­ci­ja – MMA su­da­ry­tų pu­sę vi­du­ti­nės al­gos. Pa­čios op­ti­mis­tiš­kiau­sios eko­no­mis­tų pro­gno­zės 3 tūkst. Lt vi­du­ti­nės al­gos lei­džia ti­kė­tis ne­bent 2016 m. pa­bai­go­je.

Ypač prieš­ta­rin­gai ga­li­my­bė MMA pa­di­din­ti iki pu­sant­ro tūks­tan­čio li­tų ver­tin­ti­na tuo­met, kai už­fik­suo­ja­mas fak­tas, kad praė­ju­siais me­tais dau­ge­ly­je ša­lies sa­vi­val­dy­bių (29-io­se) vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis ne­sie­kė 1500 li­tų. Tad čia no­rint iš­lai­ky­ti MMA ir vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio san­ty­kį reik­tų ste­buk­lo. Be to, pa­di­di­nus MMA iki 1509 Lt, pa­gal esa­mą si­tua­ci­ją maž­daug pu­sė Lie­tu­vos gy­ven­to­jų tu­rė­tų „gau­nan­čio­jo mi­ni­ma­lią al­gą“ sta­tu­są. Tai reikš­tų stip­riai išau­gu­sį So­cia­li­nės pa­ra­mos sis­te­mai ten­kan­tį krū­vį. UAB „Pas­pir­tis“ di­rek­to­rė Ra­sa Skur­kie­nė ak­cen­tuo­ja ir MMA dy­džio at­ly­gi­ni­mą gau­nan­čio dar­buo­to­jo po­žiū­rį į dar­bą bei sa­vo pa­stan­gų už to­kio ly­gio at­ly­gi­ni­mą iden­ti­fi­ka­vi­mą – „nė­ra rei­ka­lo steng­tis, nes dir­bu tik už mi­ni­mu­mą“. „Tai psi­cho­lo­gi­nio po­vei­kio as­pek­tas, bet jį, kaip svar­bų dar­bo san­ty­kius ga­lin­tį komp­li­kuo­ti ele­men­tą, taip pat rei­kė­tų priim­ti do­mėn“, – pa­brė­žia pa­šne­ko­vė.

Straipsnio puslapiai:

Close

„Sodra“ pristatė naujovę: jau galima sužinoti savo pensiją

„Sodra“ kiekvienam gyventojui asmeniškai parengė informaciją, kuri leis matyti, kokį stažą darbuotojas yra įgijęs ir kiek taškų sukaupęs, nuo kurių priklausys jo būsimos pensijos dydis. Kiekvienas dirbantysis, dar net ...

Pakibęs minimalios algos didinimo klausimas: ar tikrai 420 eurų sunaikintų verslus?

Kaip tik reikia tartis dėl minimalios algos, taip kyla ginčai. Darbuotojų atstovai nori daugiau, o darbdaviai teigia, kad bet koks padidinimas vers atleisti žmones, uždaryti verslus. Tokių ginčų apsuptyje vis dažniau eskaluojamas klausimas, ar ...

Nuo liepos – naujas mokestis turistams

Nuo kito mėnesio Vilniuje įsigalioja miesto tarybos sprendimas dėl turisto rinkliavos. Tkinama, kad nuo liepos 1-osios sostinėje apsistojusių turistų sumokama rinkliava padės miestui gerinti turizmo infrastruktūrą ir stiprinti Vilniaus tarptautinį ...

Sodybų tuštėjimo metas: kodėl lietuvių nebevilioja ant ežero kranto pūpsantys namai?

Nuosava sodyba, o jei dar ir ant ežero kranto – tikra lietuvio svajonė. Tačiau nekilnojamojo turto (NT) brokeriai pastebi, kad sodybas parduoti darosi vis sunkiau net ir ežeringuose bei vaizdinguose kraštuose. „Inreal“ ...

Nurodė 3 populiariausius mikrorajonus Vilniuje: butą parduos keliskart greičiau

Nekilnojamojo turto (NT) vystytojai telkiasi ties sostinės centru. Iš visų Vilniaus mikrorajonų didžiausio pasisekimo dabar sulaukia trys: Saltoniškės Žvėryne, Naujamiestis ir Šnipiškės. Būtent čia būstą lengviausia ...

Ginčuose išsigimstanti mokesčių reforma: nuo valdžios fokusų ekonomistams svyra rankos

Nežinia, ar valdančiųjų norui patvirtinti mokesčių ir pensijų reformas iki liepos 1 d. lemta išsipildyti – atskiros reformų dalys tapo aršių ginčų objektu Seimo komitetuose. Ir nors premjeras teigia, kad reformos nestringa, su ...

Po darbuotojų skundų prabilo „Achemos“ vadovybė: kreipėmės į premjerą ir ministrus

Darbuotojams pranešus apie planus piketuoti, AB „Achema“ kreipėsi į Premjerą Saulių Skvernelį, Ūkio, Energetikos, Finansų, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijas bei kitas atsakingas valstybines institucijas. „Achema“ ...

Šešios „Lidl“ parduotuvės vasarą dirbs ilgiau

Nuo pirmadienio, birželio 18 d., iki pat rugsėjo šešios „Lidl“ parduotuvės, esančios arti Lietuvos gyventojų pamėgtų kurortinių vietų ir kelionių krypčių, kasdien dirbs ilgiau nei įprastai – nuo 8 iki 23 val. Pagal ...

Perspėja emigravusius: dėl šio mokesčio gali tekti susimokėti tūkstantinę sumą

Iš Lietuvos į kitas Europos šalis emigravę lietuviai, sumanę apsidrausti sveikatą dviejose šalyse, patys sau gali paspęsti spąstus. Nekreipdami dėmesio į tai, kad mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas reikia tik ...

Ištyrė alkoholio vartojimą Lietuvoje: atskleidė, kaip atrodo girtaujantis asmuo

Vilniaus universiteto mokslininkai antrus metus iš eilės tiria alkoholio vartojimą Lietuvoje. Nors suvartojamo alkoholio kiekis mažėja, vis dar egzistuoja tam tikra grupelė žmonių, kurie išgeria net daugiau nei ketvirtadalį visų ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas