Kada galėsime džiaugtis pilnesnėmis piniginėmis (5)

(Puslapis 1 iš 3)


Fotodienos nuotr.

Šiauliai plius

2014-02-22 12:30

Nuo praė­ju­sių me­tų pa­bai­gos Lie­tu­vo­je la­bai pla­čiai dis­ku­tuo­ja­ma apie ga­li­mą dar vie­ną mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos (MMA) pa­di­di­ni­mą. Vi­suo­me­nė jau iš­gir­do ne­ma­žai ar­gu­men­tų, ko­dėl to bū­ti­nai rei­kia, ir dar dau­giau kont­rar­gu­men­tų, tei­giant, kad šis spren­di­mas bū­tų klai­da. Ką iš tie­sų reikš­tų tiek vers­lui, tiek kiek­vie­nam iš mū­sų šis po­li­ti­kų žings­nis?

Ne toks vel­nias bai­sus…

Jau dau­giau kaip me­tai mi­ni­ma­lus mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas, neats­kai­čius mo­kes­čių, yra 1 tūkst. Lt ar­ba apie 824 Lt po jų. Daug tai ar ma­žai – kiek­vie­nas ga­li tu­rė­ti sa­vo nuo­mo­nę. Dau­gu­ma ra­cio­na­liu eko­no­mi­niu mąs­ty­mu pa­si­žy­min­čių darb­da­vių tvir­ti­na, kad toks MMA šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra pa­kan­ka­mas, o di­des­nio dau­gu­ma vers­lo įmo­nių (ypač smul­kių­jų) tie­siog neat­lai­ky­tų ir bū­tų pri­vers­tos im­tis dras­tiš­kų prie­mo­nių – ma­žin­ti dar­buo­to­jų skai­čių, o gal ir bank­ru­tuo­tų.

Tei­gia­ma, kad ma­žiau kva­li­fi­kuo­ti dar­buo­to­jai kai ku­riems darb­da­viams tap­tų per bran­gūs. Be to, pa­di­di­nus MMA, at­ly­gi­ni­mo ri­bos tarp že­miau­sios ir aukš­tes­nės kva­li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jų be­veik iš­nyk­tų, kas ne­bū­tų tei­sin­ga aukš­tes­nę kva­li­fi­ka­ci­ją ir aukš­tes­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių dar­buo­to­jų at­žvil­giu. Sie­kiant iš­lai­ky­ti dar­bo už­mo­kes­čio pro­por­ci­jas, rei­kė­tų ras­ti lė­šų ir ki­tų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mui. Tad tei­sin­gos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mo sis­te­mos at­kū­ri­mas pa­rei­ka­lau­tų la­bai di­de­lių darb­da­vių pa­stan­gų. Be­je pa­na­šios vers­li­nin­kų bai­mės bu­vo iš­sa­ky­tos ir prieš dau­giau nei me­tus, kai Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė nu­ta­rė MMA pa­di­din­ti nuo 850 Lt iki 1000 Lt. Bet pa­si­ro­dė, kad „tas vel­nias ne toks bai­sus, koks bu­vo pie­šia­mas“ – šian­dien eko­no­mis­tai vie­nin­gai su­ta­ria, kad la­bai di­de­lių nei­gia­mų pa­da­ri­nių dėl pa­di­din­to MMA eko­no­mi­ka ne­pa­ty­rė.

Išei­tis – di­fe­ren­cia­ci­ja?

Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­teik­tas siū­ly­mas mi­ni­ma­lią al­gą pa­di­din­ti iki 1509 Lt su­lau­kė prieš­ta­rin­gos vi­suo­me­nės reak­ci­jos. MMA di­di­ni­mu sie­kia­ma iš da­lies kom­pen­suo­ti ga­li­mą kai­nų au­gi­mą, at­si­ra­sian­tį po eu­ro įve­di­mo. Iš ki­tos pu­sės, gal šis „dar­bie­čių“ siū­ly­mas vi­so la­bo – vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja prieš rin­ki­mus.

Dau­gu­ma Lie­tu­vos darb­da­vių, rea­guo­da­mi į siū­ly­mą di­din­ti MMA, pik­ti­no­si, vė­liau pra­dė­jo de­ry­bas ir pa­tei­kė sa­vo są­ly­gas. Pag­rin­di­nė jų – mi­ni­ma­lią al­gą di­fe­ren­ci­juo­ti, t. y. MMA nu­sta­ty­ti skir­tin­gą pa­gal re­gio­nus ir vers­lo sek­to­rius. Be to, vers­lo at­sto­vai, at­si­žvelg­da­mi į dau­ge­ly­je už­sie­nio ša­lių tai­ko­mą pra­kti­ką, pa­siū­lė leis­ti­ną MMA san­ty­kį su vi­du­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čiu. Su­si­tar­ta, kad mi­ni­ma­li al­ga ne­ga­li vir­šy­ti pu­sės vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo. Aiš­ku, sta­tis­ti­nio. Be abe­jo, neį­ver­ti­nus pa­ja­mų, pa­slėp­tų „vo­ke­liuo­se“.

Šiau­lių uni­ver­si­te­to So­cia­li­nių moks­lų fa­kul­te­to Eko­no­mi­kos ka­ted­ros dės­ty­to­jas, Eko­no­mi­kos moks­lų dak­ta­ras, Min­dau­gas But­kus sa­ko, kad fik­suo­tas MMA san­ty­kis su vi­du­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čiu nė­ra eko­no­miš­kai pa­grįs­tas. Jų su­sie­ji­mas reiš­kia vie­na – di­di­nant MMA, di­dės ir vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis, o no­rint iš­lai­ky­ti to­kį pat san­ty­kį, MMA vėl teks di­din­ti. Dės­ty­to­jo ma­ny­mu, MMA tu­rė­tų ga­ran­tuo­ti bent mi­ni­ma­lias pa­ja­mas dir­ban­tie­siems ta­da, kai rin­ko­je de­rė­ji­mo­si ga­lią tu­ri darb­da­vys. Nor­ma­lio­mis są­ly­go­mis dar­bo už­mo­kes­tis tu­ri ati­tik­ti dar­bo (su­kur­tų pre­kių ar su­teik­tų pa­slau­gų) ver­tę.

UAB „Pas­pir­tis“ di­rek­to­rė Ra­sa Skur­kie­nė taip pat ak­cen­tuo­ja, kad dar­bo už­mo­kes­tis tu­ri pri­klau­sy­ti nuo dar­buo­to­jo su­kur­tos pri­dė­ti­nės ver­tės. „Jei dar­buo­to­jo su­kur­ta ver­tė sie­kia, tar­ki­me, 1000 Lt, ko­dėl jam tu­rė­tų bū­ti mo­ka­mas di­des­nis at­ly­gi­ni­mas?“ – ste­bi­si vers­lo pra­kti­kė ir pri­du­ria, kad toks „kar­di­na­lus vals­ty­bės ki­ši­ma­sis ne­ga­li bū­ti lai­ko­mas pa­žan­gios eko­no­mi­kos po­žy­miu“.

Dau­gu­ma eko­no­mi­kos spe­cia­lis­tų su­tin­ka, kad di­din­ti MMA rei­kė­tų, ta­čiau to­kiu in­ten­sy­vu­mu, kad jis ati­tik­tų bend­rą dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mo spar­tą ša­ly­je. Re­mian­tis ban­ko „Swed­bank“ eko­no­mis­tų nuo­mo­ne, per šiuos me­tus MMA Lie­tu­vo­je ga­lė­tų di­dė­ti de­šim­ta­da­liu, t. y. 100 Lt ar­ba iki 1100 Lt. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pro­gno­zuo­ja, kad šiais me­tais vi­du­ti­nė al­ga di­dės apie 5,1 pro­c., 2015 m. – 5,8 pro­c. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2013 m. tre­čią­jį ket­vir­tį vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas su mo­kes­čiais Lie­tu­vo­je bu­vo 2305,3 Lt. Va­di­na­si, nu­ma­to­mos at­ly­gi­ni­mų au­gi­mo pro­jek­ci­jos ro­do, kad 3 tūkst. Lt vi­du­ti­nės al­gos su­lauk­si­me ne­ grei­tai. O bū­tent to­kia vi­du­ti­nė al­ga leis­tų MMA pa­di­din­ti iki 1509 Lt ly­gio, nes bū­tų iš­lai­ky­ta nu­sta­ty­ta pro­por­ci­ja – MMA su­da­ry­tų pu­sę vi­du­ti­nės al­gos. Pa­čios op­ti­mis­tiš­kiau­sios eko­no­mis­tų pro­gno­zės 3 tūkst. Lt vi­du­ti­nės al­gos lei­džia ti­kė­tis ne­bent 2016 m. pa­bai­go­je.

Ypač prieš­ta­rin­gai ga­li­my­bė MMA pa­di­din­ti iki pu­sant­ro tūks­tan­čio li­tų ver­tin­ti­na tuo­met, kai už­fik­suo­ja­mas fak­tas, kad praė­ju­siais me­tais dau­ge­ly­je ša­lies sa­vi­val­dy­bių (29-io­se) vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis ne­sie­kė 1500 li­tų. Tad čia no­rint iš­lai­ky­ti MMA ir vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio san­ty­kį reik­tų ste­buk­lo. Be to, pa­di­di­nus MMA iki 1509 Lt, pa­gal esa­mą si­tua­ci­ją maž­daug pu­sė Lie­tu­vos gy­ven­to­jų tu­rė­tų „gau­nan­čio­jo mi­ni­ma­lią al­gą“ sta­tu­są. Tai reikš­tų stip­riai išau­gu­sį So­cia­li­nės pa­ra­mos sis­te­mai ten­kan­tį krū­vį. UAB „Pas­pir­tis“ di­rek­to­rė Ra­sa Skur­kie­nė ak­cen­tuo­ja ir MMA dy­džio at­ly­gi­ni­mą gau­nan­čio dar­buo­to­jo po­žiū­rį į dar­bą bei sa­vo pa­stan­gų už to­kio ly­gio at­ly­gi­ni­mą iden­ti­fi­ka­vi­mą – „nė­ra rei­ka­lo steng­tis, nes dir­bu tik už mi­ni­mu­mą“. „Tai psi­cho­lo­gi­nio po­vei­kio as­pek­tas, bet jį, kaip svar­bų dar­bo san­ty­kius ga­lin­tį komp­li­kuo­ti ele­men­tą, taip pat rei­kė­tų priim­ti do­mėn“, – pa­brė­žia pa­šne­ko­vė.

Straipsnio puslapiai:

Close

Brangsta degalai: kainos neketina stabilizuotis

Dar vasarą ėmę brangti degalai ir toliau plonina vairuotojų pinigines. Degalų kainos toliau didėjo ir šį mėnesį. O štai dyzelinui per mėnesį pabrangus net šešiais procentais, jo kaina beveik susilygino su ...

Didesnė minimali alga Lietuvoje: kiek žmonės gaus „į rankas“

Nuo kitų metų Lietuvoje kylantis minimalus atlyginimas po mokesčių reformos vers lietuvius didžiuotis – bent teoriškai išsiskirsime iš Baltijos šalių kaimynių ir pirmausime pagal minimalų užmokestį. Tačiau ...

Daržovių kainos šoko aukštyn: rado naują kaltininką

Pernai praūžusios liūtys, o šiemet derlių nustekenusios sausros gerokai išaugino populiariausių lietuviškų daržovių kainas. Tačiau pasirodo, kad dėl kainų šuolio kaltos ne tik nepalankios oro sąlygos, bet ir prekybos ...

Kaip išsirinkti kiemui tinkamiausius vartus?

Siekiant aptverti privatų žemės sklypą tvora, dar vienu svarbiu elementu tampa tinkamai parinkti kiemo vartai. Vartai gali būti įvairaus dizaino, tačiau specialistai pataria juos derinti prie tvoros tam, kad bendras vaizdas žemės sklype būtų ...

Stebina ne vieną: nealkoholinis „džinas“ už 30 eurų

Nuo šių metų sugriežtinus prekybą alkoholiu bei uždraudus bet kokią alkoholio reklamą, prekybininkai ieško naujų būdų reklamuoti savo produkciją bei patraukti pirkėjų. Vienas būdų apeiti reklamos draudimus – nealkoholinių gėrimų ...

Ekonomistų verdiktas: pastarasis dešimtmetis lietuvių gyvenimui bus lemtingas

Trečiadienį pristatytame Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgyvendinamų šešių struktūrinių reformų – mokesčių, sveikatos apsaugos, švietimo, inovacijų, pensijų ir šešėlio mažinimo srityse – ekonominėje ...

ES apkarpys išmokas Lietuvai: ragina ruoštis jau dabar

Naujasis Europos Sąjungos (ES) investicijų laikotarpis Lietuvai ir šalies verslininkams pažers iššūkių, kuriems ruoštis verslo organizacijų ir Finansų ministerijos atstovai siūlo pradėti jau dabar. Pagerėjus Lietuvos ...

Į Lietuvą žengia nauja turizmo bendrovė: siūlys keliones pamėgtomis kryptimis

Šių metų rugsėjo 27 dieną Latvijoje įsteigta įmonė „TT Baltics“ pradeda tarptautinio kelionių prekės ženklo TUI pardavimus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. „TT Baltics“ veikia didžiausio pasaulyje kelionių ...

Krizės pamokos Lietuvai: 20 metų atsiliekame nuo to, kas jau buvo padaryta

Šiemet pasaulyje galima „švęsti“ dvigubą, nors ir nemalonų, jubiliejų – lygiai prieš 20 metų ekonominė krizė paralyžiavo Rusiją, o lygiai prieš dešimtmetį bankrutavo JAV bankas milžinas ...

Bankų statistika: kortelės tapo įpročiu – jomis atsiskaitoma vis dažniau

Banko kortelėmis už prekes ir paslaugas atsiskaitoma vis dažniau, auga ir bendra operacijų kortelėmis apyvarta, rodo Lietuvos bankų asociacijos (LBA) duomenys. Specialistų vertinimu, negrynieji pinigai tampa vis labiau įprasti, o prie augimo ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas