Lietuvio vykdomi tyrimai gali sukelti revoliuciją (14)

(Puslapis 1 iš 3)


Šiauliai Plius nuotr.

Benas Jankauskas / Šiauliai plius

2013-10-27 13:00

Pa­ban­dy­ki­te iš vie­no kam­ba­rio taš­ko (ran­ke­nos, jung­tu­ko, ro­ze­tės ar pan.) žvilgs­nį stai­ga nu­kreip­ti į to­liau esan­tį ki­tą. Akys da­ro ga­na di­de­lį „šuo­lį“, o prieš pat pa­ma­tant nau­ją­jį taš­ką – dar vie­ną ma­žes­nį „šuo­lį“. Ko­dėl? Pap­ras­tai apie tai ne­su­si­mąs­to­me, o Sau­liui Niau­ro­niui tai yra ty­ri­mų ob­jek­tas ir ke­lias į nau­jus at­ra­di­mus moks­lo sri­ty­je. KTU dok­to­ran­tas, ŠU vy­res­ny­sis moks­lo dar­buo­to­jas, akių ju­de­sių, žmo­gaus sme­ge­nų, ry­šių tarp sme­ge­nų im­pul­sų, akių ir ran­kų ju­de­sių ty­ri­nė­to­jas šio­je nau­jo­je sri­ty­je ti­ki­si su­kur­ti tai, kas pa­leng­vin­tų kiek­vie­no žmo­gaus dar­bą kom­piu­te­riu ar te­le­fo­nu, gal­būt net na­muo­se at­sto­tų gy­dy­to­ją.

Te­le­fo­no ir kom­piu­te­rio val­dy­mas aki­mis

„Kai uni­ver­si­te­tas prieš 5-6 me­tus nu­si­pir­ko aki­ma­tį, tai bu­vo nie­kam ne­ma­ty­tas įdo­mus da­ly­kas, tie­sa, pri­tai­ko­mas ne tiek pla­čiai, kiek no­rė­tų­si. Da­bar šis moks­las ir prie­tai­sai jau ar­tė­ja prie kas­die­nio žmo­gaus gy­ve­ni­mo. Šiuo me­tu akių ju­de­sių sri­ty­je pa­sau­ly­je dir­ba ne­ma­žai žmo­nių. Da­nai sie­kia, kad aki­ma­čiai bū­tų in­teg­ruo­ti į mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus, skai­tyk­les, plan­še­ti­nius kom­piu­te­rius. Įsi­vaiz­duo­ki­te, skai­ty­da­mi elekt­ro­ni­nę kny­gą ar­tė­ja­te prie pus­la­pio pa­bai­gos, o kom­piu­te­ris, sek­da­mas jū­sų akių ju­de­sius, pa­ts per­ver­čia pus­la­pį. Jei ne­klys­tu, šį pa­to­bu­li­ni­mą pla­nuo­ja pa­nau­do­ti „Sam­sung“. Ži­no­ma, dar to­li gra­žu, kad te­le­fo­ną bū­tų ga­li­ma val­dy­ti tik aki­mis, bet moks­las ei­na link tos va­di­na­mo­sios to­bu­ly­bės „ne­pa­ju­din­ti nė pirš­to“, – kaip žir­nius į sie­ną be­ria nau­jau­sius akių ju­de­sių ty­ri­mų pa­sie­ki­mus Sau­lius Niau­ro­nis.

Be­si­do­min­tis ne tik akių ju­de­siais, bet ir sme­ge­nų dar­bu, akių ju­de­sių pri­klau­so­my­be nuo ran­kų dar­bo, S. Niau­ro­nis tei­gia, jog jau yra pra­ktiš­kai įma­no­ma, kad ne­šio­ja­muo­se kom­piu­te­riuo­se bū­tų įdieg­ta sis­te­ma, kai pe­lės žy­mek­lis bū­tų iš da­lies val­do­mas ir aki­mi. „Tar­ki­me, žmo­gus bai­gęs dar­bą no­ri už­ver­ti do­ku­men­tą ar lan­gą. Jis pir­miau­sia pa­si­žiū­ri į „X“ ženk­lą, o tik ta­da ten nu­ve­da žy­mek­lį ir pa­spau­džia. Aki­ma­tis ga­lė­tų šį veiks­mą su­trum­pin­ti be­veik per­pus. Vos pa­žiū­rė­jus į „X“, žy­mek­lis ten pa­ts „nu­bėg­tų“, o var­to­to­jui be­lik­tų tik pa­spaus­ti pe­lės myg­tu­ką. Įsi­vaiz­duo­ki­te tai vi­deo­žai­di­mų pra­mo­nė­je. Tu­rė­da­mi to­kį įren­gi­nį, šau­dyk­li­nių žai­di­mų mė­gė­jai bū­tų ne­pra­len­kia­mi – vos pa­ste­bė­jus tai­ki­nį be­lik­tų spė­ti pa­spau­dy­ti pe­lę. Pa­gal at­lik­tus ty­ri­mus, var­to­to­jas pa­na­šio­se už­duo­ty­se pa­sie­kia apie 40 pro­c. ge­res­nių re­zul­ta­tų“, – apie aki­ma­čio pri­tai­ky­mą pa­sa­ko­jo moks­li­nin­kas.

Pa­sak jo, vie­na di­džiau­sių pro­ble­mų val­dant kom­piu­te­rį aki­mis yra pa­spau­di­mas. „Vie­nos sis­te­mos pe­lės pa­spau­di­mą imi­tuo­ja, kai akių žvilgs­nis yra už­fik­suo­ja­mas pu­sę se­kun­dės, ki­tos – kai su­mirk­si­ma. Nė vie­nas va­rian­tas nė­ra vi­siš­kai to­bu­las, nes su­mirk­sė­ti ga­li­ma ir ne­ty­čia, o il­ges­niu žvilg­siu kar­tais no­ri­si tie­siog ap­žiū­rė­ti ma­to­mą vaiz­dą. Taip ga­li­ma ak­ty­vuo­ti ne­no­ri­mą da­ly­ką. Toks reiš­ki­nys moks­le net tu­ri pa­va­di­ni­mą „Mi­das touch“ (liet. „Mi­do pri­si­lie­ti­mas“). Jis ki­lo iš grai­kų le­gen­dos apie ka­ra­lių Mi­dą, ku­ris ga­vo iš­sva­jo­tą ga­lią vis­ką, ką pa­lie­čia, pa­vers­ti auk­su. Vė­liau jis su­pra­to, kad pa­da­rė di­de­lę klai­dą, nes ne­be­ga­lė­jo net pa­val­gy­ti. Sa­vo ma­gist­ro dar­be no­rė­jau su­jung­ti bū­tent du veiks­mus – ran­kų ir ak­lių ju­de­sius. Akys iš pe­lės „pa­si­sko­li­na“ trūks­ta­mą veiks­mą – pa­spau­di­mą, mai­nais su­teik­da­mos ran­koms dvi­gu­bai di­des­nį grei­tį“, – apie sa­vo moks­li­nį dar­bą kal­bė­jo S. Niau­ro­nis.

Straipsnio puslapiai:

- Benas Jankauskas

Close

Į Lietuvą suplūs technologijų lyderiai: atsiskleidė ir lietuvių žinios

 Naujausias tyrimas parodė, kad lietuviai yra girdėję apie „blockchain“ ir kriptovaliutų technologijas, tačiau vis dar jomis nepasinaudoja. Ekspertai teigia, kad šiomis temomis trūksta diskusijų. Tad jau ketvirtus metus ...

Telefonų istorija: 7 telefonai, kurie paliko didžiausią pėdsaką

1983 m. metais pasirodė pirmas mobilusis telefonas. Šiandien, praėjus 35-iems metams po jo atsiradimo, šis įrenginys gerokai pasikeitė. Dabar jį vadiname išmaniuoju telefonu, kartais jis vargiai telpa mūsų kelnių ...

Į Lietuvos kelius grįžta „Google Street View“ automobiliai

 Šią vasarą Lietuvos keliuose vėl pasirodys „Google Street View“ automobiliai. Jų tikslas – atnaujinti šalies duomenis platformoje „Google Maps“. Šįkart bus koncentruojamasi į tarpmiestinių ...

Žingsniu arčiau Nobelio: profesorius V. Šikšnys įvertintas elitine 1 mln. dolerių vertės Kavli premija

Vilniaus universiteto (VU) profesorius Virginijus Šikšnys už CRISPR-Cas9, arba vadinamųjų „genų žirklių“, atradimą apdovanotas kas dvejus metus teikiama elitine Kavli premija, kurios vertė siekia 1 milijoną JAV ...

Atšilus orams: 3 patarimai, kaip apsaugoti telefoną

Meteorologai džiugina itin vasariško savaitgalio prognozėmis, todėl daugelis mintyse jau planuoja išvykas į gamtą. Šiluma, vandens telkiniai, smėlis – neatsiejami tokio laisvalaikio atributai, bet taip pat ir grėsmės ...

Atraskite Lietuvą: 5 išmanūs būdai padės suplanuoti tobulą kelionę

Pastaraisiais metais Lietuvą vis dažniau atranda ne vien svečiai iš užsienio, bet ir patys lietuviai. Ir tai tikrai nestebina: šalies miestai nuolat atsinaujina bei pasiūlo įdomių atrakcijų, šalia miškų bei ežerų dygsta ...

5 geriausi telefonai, kuriuos galite įsigyti tiesiog dabar

Atėjus laikui įsigyti naują išmanųjį, tenka spręsti nemažai klausimų: kurio gamintojo, kurios serijos bei modelio, dydžio ir net spalvos įrenginį rinktis, o gal, apskritai, dar palaukti geresnio? Jei laukti nesinori, „Tele2“ ...

Išmanus kelionių planavimas: 4 programėlės, padėsiančios sutaupyti

Atėjus šiltajam sezonui, daugelis mintyse vis dažniau kuria būsimų atostogų planus. Tačiau planuoti kryptis ir įspūdžius yra daug smagiau nei išlaidas, todėl technologijų lyderė „Tele2“ siūlo į pagalbą pasitelkti ...

Atlikite testą: ar žinote, koks turi būti slaptažodis?

Jei manėte, kad jūsų „Slaptazodis123“ yra saugus, turime jus nuliūdinti: taip nėra. Programišiai nuolat naudoja šimtų milijonų vartotojų prisijungimo duomenis tobulinant slaptažodžių spėjimo technikas, kuriant programinę ...

Trys fotografavimo telefonu klaidos, skiriančios mėgėją nuo profesionalo

Kiekviena įamžinta akimirka, jei ji pateikta tinkamai, gali būti išskirtinė. Deja, kartais plika akimi matomas vaizdas stipriai pranoksta tą, kurį išvystame telefono ekrane. Nuotraukos būna „išsiliejusios“, spalvų ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas