Milijonai vaisių neduoda

(Puslapis 1 iš 4)


Audriaus Bagdono (Fotodiena) nuotr.

Irena Budrienė / Šiaulių kraštas

2013-06-28 07:15

Šiau­lių pra­mo­ni­nio par­ko pir­mo eta­po inf­rast­ruk­tū­rai įreng­ti ply­na­me lau­ke jau „už­kas­ti“ 38 mi­li­jo­nai li­tų. Iki spa­lio mė­ne­sio sku­ba­ma pa­si­ra­šy­ti dar vie­ną – 34 mi­li­jo­nų li­tų ver­tės su­tar­tį. Par­ke in­ves­ta­vo ke­lios įmo­nės. To­kį re­zul­ta­tą spe­cia­lis­tai va­di­na ap­gai­lė­ti­nu. Ar si­tua­ci­ją iš­gel­bės į Šiau­lius grįž­tan­ti lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na? 

Vyks­ta „ne­ma­to­mi“ pro­ce­sai

„Ne vi­sus pro­jek­tus ir pro­ce­sus ga­li­ma pa­ma­ty­ti čia ir da­bar“, – sa­kė Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir mies­to plėt­ros sky­riaus ve­dė­ja Ais­tė Ža­le­vi­čie­nė, pa­pra­šy­ta pa­ro­dy­ti pra­mo­ni­nia­me par­ke in­ves­tuo­to­jams pa­reng­tus skly­pus ir juo­se be­si­ku­rian­čias įmo­nes. Esą dar rei­kia įdė­ti daug dar­bo, kad pra­mo­nės par­kas tap­tų gy­vas.

De­ry­bo­se su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja Lie­tu­va tu­ri su­de­rin­tą lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) plo­tą, bet nė­ra pa­sa­ky­ta, kad ši te­ri­to­ri­ja tu­ri bū­ti vie­no­je vie­to­je.

Prieš dve­jus me­tus, Vy­riau­sy­bės spren­di­mu, LEZ plo­tas, ku­rio neiš­nau­do­ja Klai­pė­da ir Kau­nas, bu­vo per­skirs­ty­tas ki­tiems ša­lies pra­mo­ni­niams par­kams. Taip bu­vo pa­tvir­tin­tas Šiau­lių LEZ įsta­ty­mas, ku­riuo nu­ma­ty­ta 218 hek­ta­rų plo­tui Šiau­lių pra­mo­ni­nia­me par­ke su­teik­ti LEZ sta­tu­są.

LEZ į ją atei­nan­čioms įmo­nėms ga­ran­tuo­ja mo­kes­čių leng­va­tas – pir­mus še­še­rius įmo­nės veik­los me­tus pel­no mo­kes­čio vi­sai ne­rei­kia mo­kė­ti, ki­tus še­še­rius me­tus – mo­ka­mas dvi­gu­bai ma­žes­nis pel­no mo­kes­tis.

„Tai – pa­grin­di­nė pa­ska­ta, dėl ku­rios įmo­nės no­ri kur­tis LEZ“, – sa­kė A. Ža­le­vi­čie­nė.

Straipsnio puslapiai:

- Irena Budrienė

Šiaulių kraštas

Close

Mokesčių reforma vėžlio greičiu juda link Seimo S. Skvernelis ir V. Šapoka ramina

Visuomenei pristatyta mokesčių reforma viešojoje erdvėje jau išdiskutuota iš visų pusių, tačiau dar ne Seimo salėje. Tačiau tiek premjeras, tiek finansų ministras tikisi, kad reformai pavasario sesijoje bus pritarta. Iki jos ...

Į pensijų kaupimą įtrauks automatiškai: kaip tai pakeis pajamas?

Kartu su mokesčių reforma pateikta ir pensijų reforma, kuria iš esmės pertvarkoma II pensijų pakopa. Maža to, nuo šiol visi automatiškai bus įtraukti į pensijų kaupimą, tačiau sumanę gauti daugiau dabar, galės to ...

Inovacijų reforma: mokslininkai bus skatinami padėti verslui kurti inovatyvius produktus

Inovacijų reformą vykdanti Ūkio ministerija perims eksperimentinės plėtros reguliavimą ir bus atsakinga už naujo produkto veiklų skatinimą nuo idėjos iki to produkto pateikimo rinkai. Tai iš esmės pakeis mokslo ir verslo bendradarbiavimo ...

Finansų ministras paaiškino, kaip pasikeis žmonių pajamos

Finansų ministerija šiandien išsamiau nusprendė pristatyti, prie kokių pasikeitusių mokesčių turės priprasti žmonės ir, kaip pasikeistų jų pajamos įgyvendinus mokesčių ir pensijų reformą. Išplėtus neapmokestinamojo pajamų ...

Ilgai laukta mokesčių reforma sukėlė pasipiktinimą: pyragas turčiams, botagas skurdžiams

Su nelygybe ir skurdu kovoti užsimojusi Vyriausybė pristatė mokesčių reformą, kuri, panašu, pagelbės ne tiek skurstantiesiems, kiek turtingiesiems. Keičiant mokesčių tarifus, automatiškai šiek tiek paaugs ir daugiau ...

Mokesčių reforma pasitikta dviprasmiškai: tam duos, ir tam duos, o iš ko atims?

Daug kalbėta ir pagaliau imtasi. Taip būtų galima įvertinti kalbas apie darbuotojo ir darbdavio „Sodros“ įmokų apjungimą. Tačiau kartu su šiuo pokyčiu numatyti ir mokesčių tarifų pasikeitimai. Kai kurie analitikai įžvelgia čia ...

Pensijų reformą analitikai pasitiko nusivylę: chaosas, žmonės pensijų nekaups

Vyriausybei pristačius planuojamą mokestinė ir pensijų reformą analitikus apniko dviprasmiškos mintys. Nors mokesčių srityje ir pastebėta teigiamų postūmių, pensijų reforma nuvylė. Analitikai pastebėjo, kad valdžia neskatina kaupti pensijos ...

Vilnius ryžosi savarankiškai padidinti medikų atlyginimus

Vilnius pirmasis mietas Lietuvoje, kuris ėmėsi skatinti medikus pasilikti ir neišvykti svetur – skyrė papildomų savivaldybės biudžeto lėšų Vilniuje dirbančių šeimos gydytojų, pediatrų, terapeutų ir kartu su jais dirbančių ...

Siekiama paviešinti politikų pajamų deklaracijas: ar išlįs paslaptys?

Vienintelis būdas sužinoti Seimo narių pajamas – palaukti rinkimų meto, kuomet viešinamos pajamų deklaracijos. Tačiau šiuo metu siekiama, kad šie duomenys būtų prieinami kasmet. Tiesa, vyrauja ir nuomonė, kad nesutvarkius ...

Seimas patvirtino 2018 m. valstybės biudžetą

Seimas patvirtino 2018 m. valstybės biudžetą, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas skurdo mažinimui, šalies saugumo užtikrinimui, verslumo ir produktyvių investicijų skatinimui bei savivaldybių biudžetų finansinio savarankiškumo ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas