Milijonai vaisių neduoda

(Puslapis 1 iš 4)


Audriaus Bagdono (Fotodiena) nuotr.

Irena Budrienė / Šiaulių kraštas

2013-06-28 07:15

Šiau­lių pra­mo­ni­nio par­ko pir­mo eta­po inf­rast­ruk­tū­rai įreng­ti ply­na­me lau­ke jau „už­kas­ti“ 38 mi­li­jo­nai li­tų. Iki spa­lio mė­ne­sio sku­ba­ma pa­si­ra­šy­ti dar vie­ną – 34 mi­li­jo­nų li­tų ver­tės su­tar­tį. Par­ke in­ves­ta­vo ke­lios įmo­nės. To­kį re­zul­ta­tą spe­cia­lis­tai va­di­na ap­gai­lė­ti­nu. Ar si­tua­ci­ją iš­gel­bės į Šiau­lius grįž­tan­ti lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na? 

Vyks­ta „ne­ma­to­mi“ pro­ce­sai

„Ne vi­sus pro­jek­tus ir pro­ce­sus ga­li­ma pa­ma­ty­ti čia ir da­bar“, – sa­kė Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir mies­to plėt­ros sky­riaus ve­dė­ja Ais­tė Ža­le­vi­čie­nė, pa­pra­šy­ta pa­ro­dy­ti pra­mo­ni­nia­me par­ke in­ves­tuo­to­jams pa­reng­tus skly­pus ir juo­se be­si­ku­rian­čias įmo­nes. Esą dar rei­kia įdė­ti daug dar­bo, kad pra­mo­nės par­kas tap­tų gy­vas.

De­ry­bo­se su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja Lie­tu­va tu­ri su­de­rin­tą lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) plo­tą, bet nė­ra pa­sa­ky­ta, kad ši te­ri­to­ri­ja tu­ri bū­ti vie­no­je vie­to­je.

Prieš dve­jus me­tus, Vy­riau­sy­bės spren­di­mu, LEZ plo­tas, ku­rio neiš­nau­do­ja Klai­pė­da ir Kau­nas, bu­vo per­skirs­ty­tas ki­tiems ša­lies pra­mo­ni­niams par­kams. Taip bu­vo pa­tvir­tin­tas Šiau­lių LEZ įsta­ty­mas, ku­riuo nu­ma­ty­ta 218 hek­ta­rų plo­tui Šiau­lių pra­mo­ni­nia­me par­ke su­teik­ti LEZ sta­tu­są.

LEZ į ją atei­nan­čioms įmo­nėms ga­ran­tuo­ja mo­kes­čių leng­va­tas – pir­mus še­še­rius įmo­nės veik­los me­tus pel­no mo­kes­čio vi­sai ne­rei­kia mo­kė­ti, ki­tus še­še­rius me­tus – mo­ka­mas dvi­gu­bai ma­žes­nis pel­no mo­kes­tis.

„Tai – pa­grin­di­nė pa­ska­ta, dėl ku­rios įmo­nės no­ri kur­tis LEZ“, – sa­kė A. Ža­le­vi­čie­nė.

Straipsnio puslapiai:

- Irena Budrienė

Šiaulių kraštas

Close

Seimas patvirtino 2018 m. valstybės biudžetą

Seimas patvirtino 2018 m. valstybės biudžetą, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas skurdo mažinimui, šalies saugumo užtikrinimui, verslumo ir produktyvių investicijų skatinimui bei savivaldybių biudžetų finansinio savarankiškumo ...

Seimo nutarimu, išmokos bus mokamos visiems vaikams

Seimas priėmė naujos redakcijos Išmokų vaikams įstatymą, kuriuo siekiama mažinti vaikų skurdą ir pajamų nelygybę. Už tokį sprendimą balsavo 80, prieš buvo vienas, susilaikė 15 Seimo narių. Siekiant remti vaikus auginančias ...

Seimas nutarė dėl lengvatinio PVM tarifo dydžio ir taikymo

Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo pataisas, sumažindamas PVM tarifą kai kuriems vaistams bei pratęsdamas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymą šilumos energijai ir karštam vandeniui, apgyvendinimo ...

Seimas apsisprendė: brangs cigaretės, dyzelis bei didės NT mokestis

Seimas priėmė Akcizų įstatymo pakeitimus, kuriais nuspręsta didinti akcizo tarifą dyzeliui, cigaretėms, cigarams ir cigarilėms. Už naujas nuostatas balsavo 60 Seimo narių, prieš – 6, susilaikė 12 parlamentarų. Be to, priimtos ...

Kitų metų Lietuvos biudžetas: išskirtinis dėmesys skurstantiems, vidurinioji klasė – palikta šešėlyje

Valdantieji nenustoja džiūgauti, kad kitų metų valstybės biudžetas, kaip niekad iki šiol, bus perteklinis bei išskirtinai socialiai orientuotas. Ir nors socialinei apsaugai kitąmet išties ketinama atriekti nemenką biudžeto pyrago dalį, Seimo nariai ir ekonomistai atkreipia dėmesį, kad vidurinioji klasė ir vėl nesulaukė valdžios dėmesio.

Oficialiai pristatytas kitų metų biudžetas: kam mokesčiai didės, o kam mažės?

 Vyriausybei baigus pasitarimą oficialiai pristatytas kitų metų biudžetas. Jame daugiausia dėmesio skiriama skurdo mažinimui. O be to, numatyta kovoti su žalingu įpročiu - rūkymu. Pabrėžiama, kad pirmą kartą per Nepriklausomybės istoriją ...

I. Šimonytė nesusilaikė: Lietuvoje į mokesčius žiūrima ne iš to galo

Šeštadienį Nemuno saloje Kaune vyksta idėjų festivalis „Laisvės piknikas“: jo programoje numatytos diskusijos su politikais ir visuomenės veikėjais, renginyje lankysis ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šiemet ...

Nerijaus Mačiulio verdiktas socdemų mokesčių pertvarkai: nuo dėmesio vertų idėjų iki visiškos tragedijos

Lietuvos socialdemokratai deklaruoja norintys reabilituotis ir pagaliau imtis kairiosios socialdemokratinės politikos, tačiau jų įregistruoti pasiūlymai mokesčių pertvarkai kelią klausimą – ar tikrai? Ekonomisto Nerijaus Mačiulio akimis, ...

Ramūno Karbauskio idėja žarstyti biudžeto pinigus susilaukė premjero kritikos

Paklaustas, ar palaiko Ramūno Karbauskio iškeltą idėją peržiūrėti Fiskalinės drausmės įstatymą ar ekonomistų raginimą pasiūlymo neįgyvendinti, ministras pirmininkas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys Saulius Skvernelis ...

Vyriausybė pristatė mokesčių sistemos pakeitimus

Sprendimai, susiję su mokesčių ir socialinės sistemos pakeitimais, 17-osios Vyriausybės teigimu, priimami išklausius ir įsiklausius į visuomenės nuomonę. To ir siekta pirmą kartą surengtos tokio plataus masto konsultacijos dėl mokesčių ir ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas