Taupiausias vairuotojas sutaupo daugiau nei uždirba (12)

(Puslapis 1 iš 2)


Tomo Lukšio (Fotodiena) nuotr.

Vytautas Ruškys / Šiaulių kraštas

2012-11-27 06:54

 Pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vas jau ki­tą­met vi­si lai­kan­tie­ji pra­kti­nį vai­ra­vi­mo eg­za­mi­ną tu­rės pa­de­monst­ruo­ti ir eko­vai­ra­vi­mo įgū­džius. Ko­kie jie ir ko­kia ver­ti­ni­mo me­to­di­ka dar ne­ži­no nė ją ruo­šian­ti „Re­git­ra“.

Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to lek­to­rius ir dok­to­ran­tas Ar­tū­ras Žu­kas ke­le­ri me­tai kau­pia eko­vai­ra­vi­mo pa­tir­tį, ku­ri jam pel­nė taupiau­sio Lie­tu­vos vai­ruo­to­jo ti­tu­lą.

Įgū­džiai iš­lie­ka kas­die­ny­bė­je

„Su­ge­ba be­veik be ben­zi­no va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liu“, – taip į Nau­ją­ją Ak­me­nę at­vy­ku­sį pa­kal­bė­ti apie eko­lo­giš­ku­mą A. Žu­ką pri­sta­tė jį at­ly­dė­ję bend­ra­ke­lei­viai.

Ir ne be pa­grin­do – 29 me­tų vil­nie­tis per­nai eko­ra­lio var­žy­bas pel­nė tau­piau­sio Lie­tu­vos vai­ruo­to­jo ti­tu­lą, lai­mė­jęs.

Su „Šiau­lių kraš­tu“ kal­bė­ję­sis vai­ruo­to­jas pa­pa­sa­ko­jo, kaip rei­kia pa­ruoš­ti au­to­mo­bi­lį, pri­žiū­rė­ti ir vai­ruo­ti, kad pa­vyk­tų su­nau­do­ti iki 20 – 30 pro­cen­tų ma­žiau ku­ro.

Praė­ju­sių me­tų kon­kur­so „Mo­ku va­žiuo­ti tau­piai!“ ir jo fi­na­li­nio eta­po „Eko­ra­lis“ nu­ga­lė­to­jas A. Žu­kas ke­lių šim­tų ki­lo­met­rų tra­sa vaiz­din­gais Lie­tu­vos ke­liais va­žia­vo au­to­mo­bi­liu „VW Lu­po“ su 1,2 lit­ro dar­bi­nio tū­rio, 3 ci­lind­rų va­rik­liu, ku­riam pri­rei­kė vi­du­ti­niš­kai 2,57 lit­ro dy­ze­li­no 100 – ui ki­lo­met­rų.

Vai­ruo­to­jas iš Vil­niaus į Ta­li­ną pa­jė­gia nu­va­žiuo­ti ir grįž­ti at­gal į au­to­mo­bi­lio ba­ką įsi­py­lęs šiek tiek dau­giau kaip 40 lit­rų dy­ze­li­no, da­bar­ti­nė­mis kai­no­mis – maž­daug už 200 li­tų.

Lie­tu­vio eki­pa­žas eko­no­miš­ku­mu ap­len­kia prieš po­rą me­tų Gineso pa­sau­lio re­kor­dų kny­gos už­fik­suo­tą kaip di­džiau­sią at­stu­mą vie­nu ba­ku įvei­ku­sį Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos eki­pa­žą.

Bri­tų au­to­mo­bi­lis Pran­cū­zi­jo­je be­maž vien greit­ke­liais nu­va­žia­vo 2456,35 ki­lo­met­ro su 77,25 lit­ro dy­ze­li­no vi­du­ti­niš­kai 72 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu.

Kas­dien A. Žu­kas va­ži­nė­ja ke­lio­li­kos me­tų „Au­di A6“ su 1.9 TDI va­rik­liu. Ta­čiau tau­paus vai­ra­vi­mo įgū­džių lai­ko­si.

Tad dy­ze­li­no są­nau­dos sie­kia 4 – 5 lit­rus, o tai vi­su treč­da­liu ma­žiau, ne­gu ki­tų to­kiais pat au­to­mo­bi­liais va­ži­nė­jan­čių po Vil­nių.

Su „Au­di A6“ vil­nie­tis yra da­ly­va­vęs ir eko­no­miš­ko vai­ra­vi­mo var­žy­bo­se kal­vo­tais Aukš­tai­ti­jos ke­liais ir pa­ka­ko 3,7 lit­ro dy­ze­li­no 100 ki­lo­met­rų.

Nor­ve­gi­jo­je vyks­tan­čio­se tra­di­ci­nė­se var­žy­bo­se A. Žu­kas run­gė­si ki­tu au­to­mo­bi­liu ir pa­sie­kė tra­sos re­kor­dą – 3,9 lit­ro ben­zi­no 100 ki­lo­met­rų.

„Ne­va­žiuo­ja­me vos vos, ei­ka­lau­ja­ma rea­laus tem­po, – sa­kė A. Žu­kas. – Ten­ka lėk­ti ir 120 ar 130 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu.“

Pa­si­kei­ti­mai – dėl brangs­tan­čių de­ga­lų

A. Žu­kas tau­piai vai­ruo­ti sten­gia­si jau penk­tus me­tus. Iki tol taip pat mė­go va­ži­nė­ti au­to­mo­bi­liu, ta­čiau vi­siš­kai ki­to­kiu sti­liu­mi – kuo grei­čiau, stai­giau, tad ir nee­ko­no­miš­kai.

Po­žiū­ris pa­si­kei­tė, kai pra­dėjo brangti degalai.

„Įdo­mu bu­vo to­bu­lin­ti au­to­mo­bi­lį, kad jis kuo grei­čiau šok­tų iš vie­tos, bet at­si­sa­kiau, kai su­vo­kiau, kad tai be­rei­ka­lin­gas pi­ni­gų ki­ši­mas – ne vien re­mon­to iš­lai­doms, bet ir pa­di­dė­ju­sioms ku­ro są­nau­doms“, – sa­kė au­to­mo­bi­lių en­tu­zias­tas.

Jis nu­spren­dė nu­si­pirk­ti dy­ze­li­nį au­to­mo­bi­lį, nors iki tol to­kie ne­pa­ti­ko. Da­bar jie at­ro­do idea­liau­si dėl ge­ro ga­lios ir tau­pu­mo san­ty­kio.

Kuo il­giau iš­lai­ky­ti pa­sto­vų grei­tį

Eko­no­miš­kai vai­ruo­ti ge­riau­siai se­ka­si mies­te. „Tai tar­si žai­di­mas, ku­ris la­bai už­kre­čia, – sa­kė A. Žu­kas. – Nes sten­gie­si kuo ma­žiau stab­dy­ti ar ne­stab­dy­ti au­to­mo­bi­lio iki vi­siš­ko su­sto­ji­mo“.

Bū­tent to­kia nuo­sta­ta, anot A. Žu­ko, yra vie­na iš svar­biau­sių, jei vai­ruo­to­jas no­ri be di­des­nių pa­stan­gų su­tau­py­ti apie 20 pro­cen­tų ku­ro. Au­to­mo­bi­lio pa­grei­tė­ji­mo me­tu iki rei­kia­mo grei­čio yra su­nau­do­ja­ma dau­giau­siai de­ga­lų.

To­dėl mies­to gat­vė­mis vai­ruo­to­jas ati­džiai žiū­ri ne vien į prie­šais rie­dan­čius au­to­mo­bi­lius ar ar­ti­miau­sią švie­so­fo­rą, o net ma­žiau­siai pu­sę ki­lo­met­ro į prie­kį. Tam, kad bū­tų ga­li­ma kuo il­giau iš­lai­ky­ti pa­sto­vų vi­du­ti­nį grei­tį.

“ Jei už ki­lo­met­ro pa­ma­tai rau­do­ną švie­so­fo­ro sig­na­lą, ta­da įsi­jun­gi penk­tą pa­va­rą ir lė­tė­ji to­ly­giai, o pa­skui pe­rei­ni į ket­vir­tą, pa­skui – į tre­čią, – sa­kė pa­ty­ręs vai­ruo­to­jas. – Ir jei iš­tai­kai, kad prieš no­sį už­si­de­ga ža­lias sig­na­las, tai to­liau ir va­žiuo­ji ant­ra ar tre­čia pa­va­ra. O vai­ruo­to­jo, ku­ris lė­kė grei­čiau, bet sto­vė­jo prie švie­so­fo­ro, ma­ši­nos vi­du­ti­nis grei­tis yra la­bai ma­žas“.

Greit­ke­ly­je su­tau­po­me tiek, kiek neuž­dir­ba­me

A. Žu­kas skai­to pa­skai­tas Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to stu­den­tams, au­to­mo­bi­lių trans­por­to ka­ted­ro­je at­lie­ka ty­ri­mus.

Kaip eko­no­miš­kai nu­va­žiuo­ti greit­ke­liu iš Vil­niaus į Kau­ną?

„Tą šim­tą ki­lo­met­rų nu­le­ki per va­lan­dą, ir tai bū­na grei­čiau 10 ar 20 mi­nu­čių už va­žiuo­jan­čius 90 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu, bet pra­ran­di 30 li­tų, – sa­kė uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas. – Tad per va­lan­dą il­ges­nia­me ke­ly­je su­tau­po­me apie 90 li­tų. Lie­tu­vo­je ne kiek­vie­nas tiek už­dir­ba per vi­są die­ną, kiek ga­li su­tau­py­ti vai­ruo­to­jas per va­lan­dą. Vi­so mė­ne­sio už­dar­bį ga­li­ma su­tau­py­ti per po­rą die­ną iš­ti­si­nio va­žia­vi­mo“.

Straipsnio puslapiai:

- Vytautas Ruškys

Šiaulių kraštas

Close

Brangsta degalai: kainos neketina stabilizuotis

Dar vasarą ėmę brangti degalai ir toliau plonina vairuotojų pinigines. Degalų kainos toliau didėjo ir šį mėnesį. O štai dyzelinui per mėnesį pabrangus net šešiais procentais, jo kaina beveik susilygino su ...

Didesnė minimali alga Lietuvoje: kiek žmonės gaus „į rankas“

Nuo kitų metų Lietuvoje kylantis minimalus atlyginimas po mokesčių reformos vers lietuvius didžiuotis – bent teoriškai išsiskirsime iš Baltijos šalių kaimynių ir pirmausime pagal minimalų užmokestį. Tačiau ...

Daržovių kainos šoko aukštyn: rado naują kaltininką

Pernai praūžusios liūtys, o šiemet derlių nustekenusios sausros gerokai išaugino populiariausių lietuviškų daržovių kainas. Tačiau pasirodo, kad dėl kainų šuolio kaltos ne tik nepalankios oro sąlygos, bet ir prekybos ...

Kaip išsirinkti kiemui tinkamiausius vartus?

Siekiant aptverti privatų žemės sklypą tvora, dar vienu svarbiu elementu tampa tinkamai parinkti kiemo vartai. Vartai gali būti įvairaus dizaino, tačiau specialistai pataria juos derinti prie tvoros tam, kad bendras vaizdas žemės sklype būtų ...

Stebina ne vieną: nealkoholinis „džinas“ už 30 eurų

Nuo šių metų sugriežtinus prekybą alkoholiu bei uždraudus bet kokią alkoholio reklamą, prekybininkai ieško naujų būdų reklamuoti savo produkciją bei patraukti pirkėjų. Vienas būdų apeiti reklamos draudimus – nealkoholinių gėrimų ...

Ekonomistų verdiktas: pastarasis dešimtmetis lietuvių gyvenimui bus lemtingas

Trečiadienį pristatytame Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgyvendinamų šešių struktūrinių reformų – mokesčių, sveikatos apsaugos, švietimo, inovacijų, pensijų ir šešėlio mažinimo srityse – ekonominėje ...

ES apkarpys išmokas Lietuvai: ragina ruoštis jau dabar

Naujasis Europos Sąjungos (ES) investicijų laikotarpis Lietuvai ir šalies verslininkams pažers iššūkių, kuriems ruoštis verslo organizacijų ir Finansų ministerijos atstovai siūlo pradėti jau dabar. Pagerėjus Lietuvos ...

Į Lietuvą žengia nauja turizmo bendrovė: siūlys keliones pamėgtomis kryptimis

Šių metų rugsėjo 27 dieną Latvijoje įsteigta įmonė „TT Baltics“ pradeda tarptautinio kelionių prekės ženklo TUI pardavimus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. „TT Baltics“ veikia didžiausio pasaulyje kelionių ...

Krizės pamokos Lietuvai: 20 metų atsiliekame nuo to, kas jau buvo padaryta

Šiemet pasaulyje galima „švęsti“ dvigubą, nors ir nemalonų, jubiliejų – lygiai prieš 20 metų ekonominė krizė paralyžiavo Rusiją, o lygiai prieš dešimtmetį bankrutavo JAV bankas milžinas ...

Bankų statistika: kortelės tapo įpročiu – jomis atsiskaitoma vis dažniau

Banko kortelėmis už prekes ir paslaugas atsiskaitoma vis dažniau, auga ir bendra operacijų kortelėmis apyvarta, rodo Lietuvos bankų asociacijos (LBA) duomenys. Specialistų vertinimu, negrynieji pinigai tampa vis labiau įprasti, o prie augimo ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas