Šiukš­lės – pa­čių šiukš­lin­to­jų rei­ka­las

Su­si­da­ro įspū­dis, kad mies­to šla­vė­jus per me­tus iš­tin­ka ke­lios „sti­chi­nės ne­lai­mės“: ru­de­nį nu­kri­tus la­pams, žie­mą gau­siai pa­sni­gus, pa­va­sa­rį nu­tir­pus snie­gui pa­si­ro­džius įvai­rioms „gė­ry­bėms“, o va­sa­rą gau­siai že­liant žo­lei. Or­ga­ni­zuo­ja­mos įvai­rios mies­to gra­ži­ni­mo ak­ci­jos – gy­ven­to­jai kvie­čia­mi rink­ti šiukš­lių, kas­ti snie­go ar grėb­ti la­pų. Ne­gi ap­lin­ka be­si­rū­pi­nan­čių šla­vė­jų ne­pa­kan­ka?

Anot Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Hen­ri­tos Gied­rai­tie­nės, UAB „Šiau­lių ap­žel­di­ni­mas“ at­lie­ka mies­to ža­lių­jų plo­tų (ve­jų, žo­ly­nų, žel­dy­nų) tvar­ky­mo pa­slau­gą, o AB „Spe­cia­li­zuo­tas trans­por­tas“ – mies­to gat­vių ir ki­tų te­ri­to­ri­jų tvar­ky­mo pa­slau­gą.

Trūks­ta lė­šų

Ar šie­met ne­pa­si­kar­tos si­tua­ci­ja, kai žie­mą iš­kri­tus gau­siam snie­gui pa­lei gat­ves ir ša­li­gat­vius su­si­da­rė snie­go kal­nai? „Ša­li­gat­viuo­se daug snie­go bu­vo to­dėl, kad jo iš­vež­ti ne­ga­lė­jo­me iš vi­sų te­ri­to­ri­jų dėl lė­šų trū­ku­mo. Snie­gas bu­vo ve­ža­mas tik iš tų vie­tų, ku­rio­se bu­vo bū­ti­na už­tik­rin­ti eis­mo ir pės­čių­jų sau­gu­mą – nuo pės­čių­jų pe­rė­jų, via­du­kų ir pan.“ – tei­gia H. Gied­rai­tie­nė.

Vil­niaus gat­vės bul­va­rą šluo­ja net aš­tuo­nios šla­vė­jos, ta­čiau mies­tie­čiai pa­ste­bė­jo, kad ne­tgi ne „sti­chi­nių ne­lai­mių“ me­tu ne vi­sos jo da­lys „bliz­ga“.

Ne­gi Sa­vi­val­dy­bė nė­ra ga­vu­si skun­dų dėl pra­sto cent­ri­nės mies­to ar­te­ri­jos ir ki­tų mie­to ša­li­gat­vių tvar­ky­mo?

Anot spe­cia­lis­tės, Vil­niaus gat­vės bul­va­ras va­lo­mas 12 kar­tų per mė­ne­sį tris kar­tus per sa­vai­tę. Ke­tu­ris kar­tus per mė­ne­sį kar­tą kar­tą per sa­vai­tę or­ga­ni­zuo­ja­mas at­ski­rų šiukš­lių rin­ki­mas. Ki­tų mies­to gat­vių ša­li­gat­viai, va­žiuo­ja­mo­ji da­lis, aikš­te­lių va­žiuo­ja­mo­ji da­lis, laip­tai, vi­suo­me­ni­nio trans­por­to su­sto­ji­mo aikš­te­lės va­žiuo­ja­mo­ji da­lis (įva­ža) va­lo­mi kar­tą per sa­vai­tę. Šio­se vie­to­se šiukš­lės su­ren­ka­mos taip pat ke­tu­ris kar­tus per mė­ne­sį. „Mi­nė­ti va­ly­mo dar­bai yra at­lie­ka­mi at­si­žvel­giant į skir­tas lė­šas šioms pa­slau­goms vyk­dy­ti“, – tei­gia H. Gied­rai­tie­nė.

Bend­ri­joms ne­pris­kir­tos te­ri­to­ri­jos

O kas ta­da tu­ri rū­pin­tis ap­lin­ka prie ko­mer­ci­nių pa­sta­tų, nuo­sa­vų gy­ve­na­mų­jų na­mų, dau­gia­bu­čių? „At­siž­velg­da­mi į tai, kad te­ri­to­ri­jos (ta­kai, pra­va­žia­vi­mai, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, vai­kų žai­di­mo aikš­te­lės, ža­lie­ji plo­tai) yra skir­tos gy­ven­to­jų po­rei­kiams ten­kin­ti, pra­šo­me dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų pa­gal ga­li­my­bę sa­vo bend­ri­jos te­ri­to­ri­ją tvar­ky­ti gy­ven­to­jų pa­jė­go­mis, or­ga­ni­zuo­jant ap­lin­kos tvar­ky­mo tal­kas ar pan., kol ne­bus iš­spręs­ti klau­si­mai dėl te­ri­to­ri­jų tvar­ky­mo prie dau­gia­bu­čių na­mų kvar­ta­luo­se. Ko­mer­ci­nių pa­sta­tų ar gy­ve­na­mų­jų nuo­sa­vų na­mų te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mu tu­ri rū­pin­tis jų sa­vi­nin­kai“, – tei­gia spe­cia­lis­tė.

Dau­gia­bu­čių sa­vi­nin­kų bend­ri­jos skun­džia­si, kad nors ir ap­si­šluo­ja pa­lei sa­vo na­mą ša­li­gat­vius – pa­čios sam­do šla­vė­jus, bet ša­li­gat­viai pa­lei gat­vę ap­skri­tai ne­šluo­ja­mi, lyg bend­ri­jos dar ir juos tu­rė­tų šluo­ti. Sa­vait­raš­čio re­dak­ci­jai pa­skam­bi­nę Vil­niaus g. 33 ir 35 sa­vi­nin­kų bend­ri­jų at­sto­vai skun­dė­si, kad ša­li­gat­viai pa­lei Vil­niaus gat­vę ne­šluo­ti – pūp­so ne su­grėb­tų, o vė­jo su­neš­tų la­pų krū­vos. De­ja, anot Mies­to inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės, šiuo me­tu Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­tu­ri fi­nan­si­nių ga­li­my­bių grėb­ti la­pus nuo ža­lių­jų plo­tų. Tie­sa, pra­dė­jus do­mė­tis ne­grė­bia­mais la­pais, šių Vil­niaus g. sa­vi­nin­kų bend­ri­jų gy­ven­to­jai su­sku­bo pra­neš­ti, kad la­pai nuo ša­li­gat­vio din­go...

Vie­no iš mies­to dau­gia­bu­čių bend­ri­jų pir­mi­nin­kė, ne­pa­no­ru­si at­skleis­ti sa­vo var­do ir pa­var­dės, pik­ti­no­si, kad bend­ri­ja tu­ri sam­dy­ti va­ly­to­ją sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čiai že­mei va­ly­ti: „Dau­gia­bu­tis ne­tu­ri sa­vo že­mės. Kai pir­ko­me bu­tus, sa­vi­val­dy­bė ne­lei­do iš­si­pirk­ti že­mės po na­mu – gy­ve­na­me pri­va­čiuo­se bu­tuo­se val­diš­ko­je že­mė­je. Tai­gi va­lo­me sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čią te­ri­to­ri­ją. Ki­ta ver­tus, da­bar už ap­lin­kos prie­žiū­rą va­ly­to­jai mo­ka­me su­de­rė­tą 380 li­tų at­ly­gį per mė­ne­sį „po­pie­riu­je“. Ji tu­ri tu­rė­ti vers­lo liu­di­ji­mą, ku­ris per me­tus kai­nuo­ja be­veik 600 li­tų, ir dar su­mo­kė­ti kas mė­ne­sį 72 li­tus PSD, tai jai ne­la­bai daug ir lie­ka – maž­daug 250 li­tų „į ran­kas“. Jei bend­ri­jai bū­tų pri­skir­ta te­ri­to­ri­ja, dar tek­tų mo­kė­ti ir že­mės mo­kes­tį. Neaiš­ku, kiek tos že­mės bus pri­skir­ta, nes te­ri­to­ri­ja ap­link na­mą la­bai di­de­lė – ir so­das, ir pie­va, ir skve­re­lis.“

Dėl pra­stai va­lo­mo ša­li­gat­vio pa­lei dau­gia­bu­tį pir­mi­nin­kė bu­vo at­lai­des­nė: „Dvi mies­to va­ly­to­jos va­lo di­džiau­sią gat­vės at­kar­pą be­veik nuo cent­ro iki mies­to pa­bai­gos, tai ar ga­li jos ko­ky­biš­kai at­lik­ti sa­vo dar­bą? Kren­tant la­pams ar gau­siai snin­gant, prie na­mo, kur va­lo­ma te­ri­to­ri­ja ge­ro­kai ma­žes­nė, jau bū­na ką veik­ti.“

Bui­ti­nės at­lie­kos su­mai­šo­mos su bios­kai­džio­mis

AB „Spe­cia­li­zuo­tas trans­por­tas“ di­rek­to­rius Ro­lan­das Sta­nys įžvel­gia tą pa­čią pro­ble­mą, kad dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų bend­ri­joms nė­ra pri­skir­tos te­ri­to­ri­jos, ku­rio­mis jos vis dėl­to tu­ri rū­pin­tis. Sug­rėb­tus la­pus ar ki­tas bios­kai­džias at­lie­kas šių na­mų te­ri­to­ri­jų va­ly­to­jai su­ver­čia į bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius ar su­pi­la pa­lei gat­vę.

„Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras ne­no­ri priim­ti bios­kai­džių at­lie­kų, su­vers­tų į bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius. O kaip nu­sta­ty­ti jų sa­vi­nin­ką? At­lie­kos ne­prik­lau­so nei gy­ven­to­jams, nei ki­toms įstai­goms ar sa­vi­val­dy­bei, be to, for­muo­ja­si lai­ki­ni są­var­ty­nai – su­py­lus la­pų krū­vą, ši apau­ga ki­to­mis šiukš­lė­mis, o kaip jas at­skir­ti?“ – tei­gia di­rek­to­rius.

Yra „bal­tų dė­mių“

Ei­nant vie­na gra­žiau­sių mies­to vie­tų – ša­li­gat­viu prie­šais Ch. Fren­ke­lio vi­lą, kal­no pa­pė­dė­je ir au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je prie Prū­de­lio į akį krin­ta šiukš­lių gau­sa. Ne­gi šla­vė­jams, šluo­jan­tiems ša­li­gat­vius ir aikš­te­lę, sun­ku ženg­ti žings­nį į šo­ną ir jas su­rink­ti?

R. Sta­nys tei­gia, kad mies­te yra „bal­tų dė­mių“, ku­rios nė­ra va­lo­mos: „Pa­gal su Sa­vi­val­dy­be su­da­ry­tą su­tar­tį tvar­ko­me tik tam tik­ras vie­tas, pvz., konk­re­čią Til­žės gat­vės at­kar­pą. Jei pa­lei gat­vę yra ko­kių nors įstai­gų, tar­kim, Šiau­lių uni­ver­si­te­tas ar teis­mo rū­mai, tai tų įstai­gų sam­dy­ti žmo­nės ir šluo­ja ap­lin­ką.“

Anot di­rek­to­riaus, blo­gai, kad Sa­vi­val­dy­bė ne­tei­sin­gai trak­tuo­ja šiukš­lių va­ly­mą: „Jei bū­tų vie­nas at­sa­ko­vas, at­sa­kan­tis už šiukš­les, ne­pa­si­tai­ky­tų at­ve­jų, kai ta pa­ti šiukš­lė, esan­ti vie­nos te­ri­to­ri­ją pri­žiū­rin­čios įmo­nės plo­te, nu­stu­mia­ma į ki­tos įmo­nės pri­žiū­ri­mą te­ri­to­ri­ją. Tu­rė­tų bū­ti vie­na įmo­nė, at­sa­kan­ti už tvar­ką mies­te.“

URL

http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/siuksles-paciu-siukslintoju-reikalas-16148.html