Šiauliuose ketinama įkurti pirmąjį kempingą

Pir­mą­jį kem­pin­gą Šiau­liuo­se no­ri­ma įkur­ti prie Rė­ky­vos eže­ro. In­ves­tuo­ti ža­dan­tis vers­li­nin­kas nea­be­jo­ja, kad šis ob­jek­tas pri­trauks ne­ma­žai už­sie­nio tu­ris­tų ir vie­ti­nių poil­siau­to­jų. Mies­to sa­vi­val­dy­bės pra­šo­ma iš­nuo­mo­ti vals­ty­bi­nės že­mės skly­pą eže­ro pa­kran­tė­je.

Tilp­tų 50 – 80 kem­pe­rių

„Krei­piau­si į Šiau­lių mies­to me­rą Jus­ti­ną Sar­taus­ką ir Rė­ky­vos se­niū­ni­ją siū­ly­da­mas ant Rė­ky­vos eže­ro kran­to įreng­ti šiuo­lai­ki­nį kem­pin­gą: su du­šais, tua­le­tais, vir­tu­ve ir taip to­liau“,– „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo SPA cent­ro ir vieš­bu­čio Bu­biuo­se sa­vi­nin­kas Vla­di­mi­ras Kec­la­chas.

Bet jis abe­jo­jo, ar gaus vie­tą pa­kran­tė­je, ku­rios pra­šė – tarp „Jachtk­lu­bo“ ir jo nu­pirk­tos bu­vu­sios „Žve­jų užei­gos“. Tei­gė su­pran­tąs, kad Rė­ky­vos mik­ro­ra­jo­nas au­ga – to­je vie­to­je di­dės pa­plū­di­mio po­rei­kis, o priė­ji­mų prie eže­ro nė­ra daug.

Sa­vi­val­dy­bės siū­lo­ma ki­ta vie­ta, esan­ti už ke­liu­ko prie bu­vu­sios van­den­vie­tės, ma­si­na di­des­niu skly­pu, ku­ria­me tilp­tų 50 – 80 kem­pe­rių. Nors tie­sio­gi­nio priė­ji­mo prie van­dens ne­bū­tų, bet eže­ras – ne­to­lie­se.

Vers­li­nin­ko skai­čia­vi­mu, kem­pin­gą rink­tų­si ir iš už­sie­nio at­vyks­tan­tys tu­ris­tai, ir vie­ti­niai poil­siau­to­jai, ir „Jachtk­lu­bo“ fa­nai.

Ža­da pa­slau­gų komp­lek­są

V. Kec­la­chas nu­si­pir­ko prie Rė­ky­vos du ap­leis­tus ne­be­vei­kian­čios „Žve­jų užei­gos“ pa­sta­tus Poil­sio gat­vė­je 8. Įreng­ti ten užei­gą bei vieš­bu­tį, pa­ska­ti­no jo vieš­bu­čio Bu­biuo­se sėk­mė.

V. Kec­la­chas įsi­ti­ki­no, kad už­sie­nio tu­ris­tus la­biau­siai ma­si­na is­to­ri­nis ir kul­tū­ri­nis mū­sų kraš­to pa­li­ki­mas.

„Jei vieš­bu­tis Bu­biuo­se ne­bū­tų įkur­tas Zu­bo­vų dva­re, ne­tu­rė­tu­me tiek daug klien­tų, iš ku­rių 90 pro­cen­tų – už­sie­nie­čiai“,– sa­kė vers­li­nin­kas.

Prie Rė­ky­vos vers­li­nin­ko įsi­gy­ti pa­sta­tai taip pat tu­ri is­to­ri­nes šak­nis – tai bu­vę Kar­pių dva­ro pa­gal­bi­niai pa­sta­tai.

„Vie­nas pa­sta­tas yra kul­tū­ros pa­vel­do, ki­tas – ap­de­gęs. Esu pa­si­ry­žęs šiuos pa­sta­tus iš­sau­go­ti ir su­tvar­ky­ti. Tu­riu pa­tir­ties – kai pir­kau Zu­bo­vų dva­rą, jis bu­vo pa­na­šios būk­lės“,– sa­kė V. Kec­la­chas.

Į užei­gą ir vieš­bu­tį prie Rė­ky­vos vers­li­nin­kas ke­ti­na in­ves­tuo­ti apie 3 mi­li­jo­nų li­tų.

Įrengs vie­šą­jį tua­le­tą

„Da­bar, liau­diš­kai šne­kant, Rė­ky­va – ap­leis­ta. Va­sa­rą ten at­va­žia­vęs net vie­šo­jo tua­le­to ne­ga­li ras­ti“,– sa­kė vers­li­nin­kas.

V. Kec­la­chas ža­da į pa­plū­di­mį atei­nan­tiems poil­siau­to­jams įreng­ti vie­šą­jį tua­le­tą, at­ski­rai nuo užei­gos ir vieš­bu­čio: „Kad ap­lin­kui poil­siau­to­jai ne­si­sio­tų“.

Šiai va­sa­rai ga­li ne­spė­ti

„Džiau­giuo­si at­si­ran­dan­čia pri­va­čia ini­cia­ty­va“,– sa­kė Šiau­lių mies­to me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas.

Me­ro nuo­mo­ne, vers­li­nin­ko pa­gei­dau­ja­ma vie­ta nė­ra ge­riau­sia, to­dėl ieš­ko­ma ga­li­my­bių pa­siū­ly­ti ki­tą. Žiū­rint į atei­tį, ant eže­ro pa­kran­tės rei­kia pa­lik­ti lais­vą plo­tą pa­plū­di­miui plės­ti.

Esą anks­čiau Sa­vi­val­dy­bė bu­vo nu­ma­čiu­si vie­tą kem­pin­gui Rė­ky­vo­je, prie ga­ra­žų, bet ten jį įreng­ti bū­tų pro­ble­ma­tiš­ka. Ir lė­šų nė­ra. „Biu­dže­ti­nis va­rian­tas – vie­nas, o pri­va­tus – ki­tas da­ly­kas. Juo la­biau, kad vers­li­nin­kas ža­da in­ves­tuo­ti ne­ma­žus pi­ni­gus, ku­rių Sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri“,– tei­gė me­ras.

Sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tams pa­ves­ta kuo grei­čiau nu­ma­ty­ti tin­ka­mą vie­tą ne ma­žes­niam kaip 20 arų skly­pui.

„Iki šios va­sa­ros ga­li­me ne­spė­ti. Skelb­si­me auk­cio­ną, bū­tų ge­rai, kad že­mės ga­lė­tum kaip duo­nos rie­kę at­riek­ti“,– ne­slė­pė me­ras.

Prieš skelb­da­ma auk­cio­ną Sa­vi­val­dy­bė tu­rės gau­ti Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos pri­ta­ri­mą pa­reng­ti de­ta­lų­jį pla­ną, at­lik­ti ki­tas pro­ce­dū­ras.

Po­rei­kis yra

„Nea­be­jo­ju, kad kem­pin­gas Rė­ky­vai – la­bai rei­ka­lin­gas, nes va­sa­rą prie eže­ro nuo­lat pil­na poil­siau­to­jų“,– „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė Rė­ky­vos se­niū­nė Vai­da Čel­kie­nė.

Se­niū­nė pri­pa­ži­no, kad vie­tos gy­ven­to­jams vers­li­nin­ko pla­nai dar ne­bu­vo pri­sta­ty­ti, klaus­ta tik jos nuo­mo­nės.

Šiau­lių mies­to vy­riau­sio­ji ar­ci­tek­tė Ra­sa Bud­ry­tė vy­lė­si, kad vers­li­nin­kas su­tiks su Sa­vi­val­dy­bės kem­pin­gui siū­lo­ma ki­ta vie­ta, ne eže­ro pa­kran­tė­je. „Pri­va­čios ini­cia­ty­vos ne­stab­dy­si­me“,– sa­kė ji.

URL

http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/siauliuose-ketinama-ikurti-pirmaji-kempinga-20939.html