Dvi valandos per dieną – 2,6 tūkst. litų alga

Paaiš­kė­jo dar vie­nas įdo­mus fak­tas apie skan­da­lin­gai pa­gar­sė­ju­sį Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­rą. 2600 li­tų al­gą per mė­ne­sį gau­nan­tis šio cent­ro di­rek­to­rius pri­va­lo va­do­vau­ti tik dvi va­lan­das per die­ną.

Įta­rė, kad di­rek­to­rius ne­blai­vus

Lai­ki­ną­jį Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­ro di­rek­to­rių ypač aky­lai ste­bin­tys mies­te­lio gy­ven­to­jai ra­jo­no ta­ry­bos na­riams Egi­di­jui Ūk­sui ir Gi­pol­dui Kark­le­liui pra­ne­šė, jog Pra­nas Jur­kai­tis dar­bo me­tu ga­li bū­ti ne­blai­vus.

Ta­ry­bos na­riai krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją. Šiuo me­tu ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­vau­jan­tis Vin­cas Met­ri­kis pa­siun­tė į Ty­tu­vė­nus ko­mi­si­ją, va­do­vau­ja­mą Tei­sės ir per­so­na­lo sky­riaus ve­dė­jo Arū­no Kas­pa­ra­vi­čiaus.

Pu­sė vie­nuo­li­kos į Ty­tu­vė­nus nu­va­žia­vu­si ko­mi­si­ja di­rek­to­riaus ne­ra­do dar­be.

Pak­vies­tas te­le­fo­nu Pra­nas Jur­kai­tis at­vy­ko į Pi­lig­ri­mų cent­rą.

Arū­nas Kas­pa­ra­vi­čius re­dak­ci­jai sa­kė, kad di­rek­to­rius at­va­žia­vo au­to­mo­bi­liu, neat­ro­dė, kad bū­tų ne­blai­vus. Tvir­ti­no, jog ren­gia­si va­žiuo­ti į Šiau­lių vys­ku­pi­ją.

Pa­si­bai­gu­sios dar­bo va­lan­dos

Nuo ba­lan­džio dar­bo Pi­lig­ri­mų cent­re at­si­sa­kė bu­hal­te­rė Ire­na My­ko­lai­tie­nė, ji per­da­vė do­ku­men­tus cent­ro ad­mi­nist­ra­to­rei Vai­dai Blinst­ru­by­tei.

Pra­nas Jur­kai­tis, ko­mi­si­jos pa­pra­šy­tas pa­si­ra­šy­ti ant do­ku­men­tų per­da­vi­mo ak­to, at­si­sa­kė tai pa­da­ry­ti, nes jo dar­bo va­lan­dos jau bu­vo pa­si­bai­gu­sios.

Pilg­ri­mų cent­rui jis va­do­vau­ja tik nuo aš­tuo­nių ry­to iki de­šim­tos va­lan­dos – dvi va­lan­das per die­ną. Taip nu­ma­ty­ta su da­li­nin­kais pa­si­ra­šy­to­je su­tar­ty­je.

Tai­gi, į Ty­tu­vė­nus at­vy­ku­si ko­mi­si­ja ne­bū­tų ga­lė­ju­si nu­baus­ti di­rek­to­riaus net ir tuo at­ve­ju, jei­gu jis bū­tų ras­tas gir­tas. Jo dar­bo va­lan­dos jau bu­vo pa­si­bai­gu­sios.

Su­tar­ties ving­ry­bės

Re­dak­ci­jos pa­klaus­tas apie dar­bo su­tar­ties ving­ry­bes ir fak­tiš­kai dir­ba­mas va­lan­das, Pra­nas Jur­kai­tis tvir­ti­no fak­tiš­kai dir­bąs pil­ną dar­bo die­ną, o po gais­ro ten­ka pa­si­lik­ti ir virš­va­lan­džių.

Ko­dėl tuo­met su­tar­ty­je nu­ma­ty­tos tik dvi dar­bo va­lan­dos?

Pa­si­ro­do, su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta, jog lai­ki­na­sis di­rek­to­rius dirb­tų to­mis pa­čio­mis są­ly­go­mis kaip anks­tes­nė di­rek­to­rė As­ta Ki­zie­nė, ku­rią jis pa­va­duo­ja.

As­tos Ki­zie­nės pa­grin­di­nė dar­bo­vie­tė bu­vo Kel­mės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos ir vers­lo cent­ras.

Ka­dan­gi Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­ras tuo­met tik kū­rė­si, Ty­tu­vė­nuo­se ji di­rek­to­riau­da­vo tik po­rą va­lan­dų per die­ną.

Toks pat dar­bo krū­vis li­ko ir ūk­ve­džiui Pra­nui Jur­kai­čiui, ku­ris di­rek­to­rę pa­va­duo­ja nuo 2010 me­tų sau­sio pir­mos die­nos.

„Aš at­li­kau ir ūkio da­lies ve­dė­jo, ir di­rek­to­riaus dar­bą, bet ga­vau vie­ną at­ly­gi­ni­mą, to­kį, koks bu­vo nu­sty­tas di­rek­to­rei išei­nant dek­re­ti­nių ato­sto­gų,“ – re­dak­ci­jai sa­kė Pra­nas Jur­kai­tis.

Ko­vo 19 – ąją As­ta Ki­zie­nė tu­rė­jo grįž­ti iš mo­ti­nys­tės ato­sto­gų, ta­čiau vėl išė­jo dek­re­ti­nių ato­sto­gų.

Ūkio da­lies ve­dė­ju Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­re jau dir­ba ki­tas žmo­gus. Da­li­nin­kai pa­li­ko Pra­ną Jur­kai­tį dirb­ti di­rek­to­rium to­kio­mis pat są­ly­go­mis kaip dir­bo As­ta Ki­zie­nė – po dvi va­lan­das per die­ną.

Va­di­na­si, lai­ki­no­jo di­rek­to­riaus dar­bo va­lan­da ap­mo­ka­ma ge­riau ne­gu mi­nist­ro.

Du dar­bus su­ge­bė­jo dirb­ti ir bu­hal­te­rė Ire­na My­ko­lai­tie­nė. Ji tvar­kė Vie­tos veik­los gru­pės ir Pi­lig­ri­mų cent­ro bu­hal­te­ri­ją. Pa­sak Pra­no Jur­kai­čio, bu­hal­te­rė Pi­lig­ri­mų cent­re dir­bu­si ke­tu­rias va­lan­das per die­ną.

Sa­vi­val­dy­bė – mel­žia­ma kar­vė

„Įs­ta­ty­mas ne­drau­džia dirb­ti tik dvi va­lan­das, – re­dak­ci­jai sa­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir per­so­na­lo sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Kas­pa­ra­vi­čius. – Juo­lab, kad Pi­lig­ri­mų cent­re dar­buo­to­jų ne­daug. Ta­čiau šio­je su­tar­ty­je pra­si­len­kia­ma su įsta­ty­mu. Da­li­nin­kai tu­rė­jo konk­re­čiai nu­ma­ty­ti ku­rio­mis va­lan­do­mis tu­ri dirb­ti di­rek­to­rius. Kas bū­tų, jei at­si­tik­tų ne­lai­mė? Ko­dėl vi­sų da­li­nin­kų var­du dar­bo su­tar­tį su Pi­lig­ri­mų cent­ro lai­ki­nuo­ju di­rek­to­rium pa­si­ra­šė Vys­ku­pi­jos kanc­le­ris Eval­das Alū­za?“

Ve­dė­jas svars­to, kad Sa­vi­val­dy­bė yra tik mel­žia­ma kar­vė, ku­ri iš­lai­ko Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­rą, mo­ka dar­buo­to­jams al­gas, o spren­di­mus prii­ma ki­ti da­li­nin­kai – vys­ku­pi­ja ir baž­ny­čia, nes jie tu­ri du bal­sus, o sa­vi­val­dy­bė – vie­ną.

Kad ga­lė­tų kont­ro­liuo­ti, kas da­ro­ma šio­je įstai­go­je sa­vi­val­dy­bė pri­va­lė­tų tu­rė­ti bent 51 pro­cen­tą spren­di­mų tei­sės.

Dar­bo su­tar­tis su Pra­nu Jur­kai­čiu kol kas pra­tęs­ta iki šių me­tų bir­že­lio 24 die­nos. Jei­gu anks­tes­nė di­rek­to­rė eis ir mo­ti­nys­tės ato­sto­gų, lai­ki­no­jo di­rek­to­riaus ka­den­ci­ja ga­li dar pail­gė­ti.

URL

http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/dvi-valandos-per-diena-2-6-tukst-litu-alga-24006.html