Komisija ieško gelbėtojų

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­ja, pri­žiū­rin­ti, kaip vyk­do­ma kon­ce­si­jos su­tar­tis su are­nos val­dy­to­ju, nu­ta­rė at­sa­ko­my­bę per­mes­ti ant po­li­ti­kų gal­vų. Siū­lo­ma Ta­ry­bai bal­suo­ti dėl kon­ce­si­jos mo­kes­čio – 742 tūks­tan­čių li­tų. Įta­ri­mai dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir tar­ny­bi­nių pa­rei­gų neat­li­ki­mo pa­reikš­ti ir bu­vu­siam prie­žiū­ros ko­mi­si­jos va­do­vui Ri­mun­dui Do­mar­kui, ir da­bar­ti­niam – Vla­dui Da­mu­le­vi­čiui.

„Išp­le­čia­ma at­sa­ko­my­bė“

Atei­nan­tį ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­džiui tei­kia­mas klau­si­mas dėl kon­ce­si­jos mo­kes­čio Aukš­ta­ba­lio mul­ti­funk­ci­nį komp­lek­są val­dan­čiai vie­ša­jai įstai­gai „Pra­mo­gų sa­la“.

Ko­mi­si­ja siū­lo mies­to po­li­ti­kams bal­suo­ti už tai, kad bū­tų pa­lik­tas toks pat kon­ce­si­jos mo­kes­tis – 742 320 li­tų per me­tus. Kon­ce­si­jos mo­kes­tis mo­ka­mas iš mies­to biu­dže­to.

Anks­čiau dėl mo­kes­čio spręs­da­vo pa­ti prie­žiū­ros ko­mi­si­ja.

„No­ri­ma iš­plės­ti at­sa­ko­my­bę“, – paaiš­ki­no to­kio žings­nio mo­ty­vus Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė spau­dai Jū­ra­tė Rau­du­vie­nė.

„Ga­li­ma sa­ky­ti taip, kad ko­mi­si­ja ven­gia at­sa­ko­my­bės ir ją per­me­ta Ta­ry­bai“, – ma­no mies­to me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas.

Įta­ri­mai ir įta­ria­mie­ji

Prie­žiū­ros ko­mi­si­ją su­da­ro du Ta­ry­bos na­riai Eval­das Vai­nei­kis ir An­ge­lė Ka­va­liaus­kie­nė, du Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai Ire­na Kru­giš­kie­nė ir Do­vi­lė Lau­ži­kie­nė bei du „Pra­mo­gų sa­los“ va­do­vai Gin­ta­ras Ra­da­vi­čius ir Da­rius Bal­čiū­nas.

Ko­mi­si­jai va­do­vau­ja Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vla­das Da­mu­le­vi­čius. Jam ir bu­vu­siam me­rui Ge­na­di­jui Mik­šiui, bu­vu­siam prie­žiū­ros ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui Ri­mun­dui Do­mar­ku ir dar ke­liems as­me­ni­ms Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra pa­reiš­kė įta­ri­mus dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir tar­ny­bi­nių pa­rei­gų neat­li­ki­mo.

Sus­tab­dė na­rys­tę par­ti­jo­je

Bu­vęs kon­ce­si­jos su­tar­ties prie­žiū­ros ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, da­bar dir­ban­tis Šiau­lių dar­bo bir­žos di­rek­to­riu­mi, kon­ser­va­to­rius Ri­mun­das Do­markas už­va­kar su­stab­dė sa­vo na­rys­tę par­ti­jo­je.

„Taip rei­kia“, – ne­daug­žo­džia­vo R. Do­mar­kas, kol kas li­kęs mies­to Ta­ry­bos na­riu.

Ir ci­vi­li­nė by­la

„Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė, kad po­li­ti­kai ir val­di­nin­kai bu­vo itin dos­nūs are­nos val­dy­to­jams: jiems iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ga­li bū­ti per­mo­kė­ta apie 2 mi­li­jo­nus li­tų.

Va­kar iš Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus ty­ri­mą dėl are­nos kon­ce­si­jos pe­rė­mė Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­rius.

Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Ci­vi­li­nių by­lų sky­rius, gin­da­mas vie­šą­jį in­te­re­są, yra pra­dė­jęs ty­ri­mą dėl kon­ce­si­jos su­tar­ties ir tur­to per­da­vi­mo ak­to pa­nai­ki­ni­mo.

Pir­ma­sis teis­mo po­sė­dis šio­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je įvyks ru­de­niop. Šiau­lių mies­to me­ras J. Sar­taus­kas sa­kė, kad ieš­ki­nio su­ma šio­je by­lo­je – 73 mi­li­jo­nai li­tų.

„Ši su­ma yra are­nos kai­na, o ne kaž­koks iš­švais­ty­mas, – paaiš­ki­no me­ras. – Ka­dan­gi are­na yra per­duo­ta ope­ra­to­riui, tai vie­šas in­te­re­sas yra su­si­grą­žin­ti Sa­vi­val­dy­bei are­nos pa­sta­tą ar­ba nu­trauk­ti kon­ce­si­jos su­tar­tį“.

Sieks ati­dė­ti spren­di­mą

„Šiau­lių kraš­to“ ži­nio­mis, di­džiau­sia mies­to Ta­ry­bos frak­ci­ja so­cial­de­mok­ra­tai nu­ta­rė dėl are­nos kon­ce­si­jos mo­kes­čio iš vi­so ne­bal­suo­ti.

So­cial­de­mok­ra­tas J. Sar­taus­kas va­kar „Šiau­lių kraš­tui“ tei­gė, kad šį klau­si­mą sieks ati­dė­ti ir taip „ne­truk­dy­ti pro­ku­ra­tū­ros ty­ri­mui“.

„Ka­dan­gi vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, Sa­vi­val­dy­bė jau yra ga­vu­si kvie­ti­mą į pro­ku­ra­tū­ros ini­ci­juo­tą teis­mo po­sė­dį dėl kon­ce­si­jos su­tar­ties. At­si­ra­ši­nė­ja­me į pro­ku­ra­tū­ros raš­tus. To­kio­je si­tua­ci­jo­je tu­rė­tu­me su­si­lai­ky­ti nuo bet ko­kių spren­di­mų“, – sa­kė me­ras.

Jo nuo­mo­ne, ne Ta­ry­ba, o Prie­žiū­ros ko­mi­si­ja tu­ri pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę, o „Ta­ry­bos na­riai ne vi­si ga­li su­pras­ti, kas vyks­ta“.

Me­ras įsi­ti­ki­nęs: „Jei­gu kon­ce­si­jos su­tar­ties prie­žiū­ros ko­mi­si­ja pa­ti abe­jo­ja ir pra­šo, kad Ta­ry­ba už ją pri­siim­tų at­sa­ko­my­bę, ta­da ne kas“.

Ko­kių abe­jo­nių ki­lo ko­mi­si­jai?

V. Da­mu­le­vi­čius va­kar neat­sa­ki­nė­jo į „Šiau­lių kraš­to“ skam­bu­čius. Ats­to­vė spau­dai J. Rau­du­vie­nė ban­dė paaiš­kin­ti: „Ka­dan­gi kon­ce­si­jos su­tar­ty­je yra nu­ma­ty­ta per­žiū­rė­ti kon­ce­si­jos mo­kes­tį, ga­li bū­ti, kad kon­ce­si­nin­kas ga­li pa­pra­šy­ti ir pa­di­din­ti kon­ce­si­jos mo­kes­tį.“

Be to, kon­ce­si­jos mo­kes­tis su­si­jęs su mies­to biu­dže­to pi­ni­gais, to­dėl „no­ri­ma, kad Ta­ry­ba priim­tų spren­di­mą.“

Mi­li­jo­nie­riai

„Pra­mo­gų sa­la“ prie­žiū­ros ko­mi­si­jai pa­tei­kė 2011 me­tų veik­los ata­skai­tą, ku­ria re­mian­tis ir siū­lo­ma pa­lik­ti to­kį pat kon­ce­si­jos mo­kes­tį.

Pa­ja­mų per 2011 me­tus gau­ta be­veik 3,5 mi­li­jo­no li­tų. Iš jų – dau­giau nei 600 tūks­tan­čių li­tų kon­ce­si­jos mo­kes­čio. Dar be­veik 0,5 mi­li­jo­no gau­ta iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­gal pa­slau­gų vie­šo­jo pir­ki­mo – par­da­vi­mo su­tar­tį, skir­ti Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­tui pa­si­reng­ti.

Li­ku­sios pa­ja­mos – 2,3 mi­li­jo­no li­tų nu­ro­do­mos kaip pa­ja­mos iš įpras­ti­nės veik­los.

Atas­kai­to­je nu­ro­do­ma, kad įstai­ga per me­tus iš­lei­do dau­giau nei ga­vo – be­veik 3,7 mi­li­jo­no li­tų.

Atas­kai­to­je nu­ro­do­ma, kad „Pra­mo­gų sa­lo­je“ di­džią­ją me­tų da­lį dir­bo 17 dar­buo­to­jų. Jų at­ly­gi­ni­mams per me­tus iš­leis­ta 768 040 li­tų. Va­di­na­si, vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas per mė­ne­sį sie­kia apie 3,8 tūks­tan­čio li­tų.

URL

http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/komisija-iesko-gelbetoju-26945.html