Kylančios kelionių kainos poilsiautojų neatbaido

Ke­liau­to­jai iš ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių šie­met su­lau­kė ne itin džiu­gių nau­jie­nų. Pa­gei­da­vi­mai vir­ši­ja pa­siū­lą – iš anks­to ne­įsi­gi­jęs ke­lio­nės, ga­li lik­ti be nie­ko. Vieš­bu­čių ir lėk­tu­vų bi­lie­tų kai­nos ky­la, o pas­ku­ti­nė­mis mi­nu­tė­mis ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai be­veik ne­be­le­pi­na.

Tra­di­ci­nių va­sa­ri­nių atos­to­gų me­tui pa­si­bai­gus, šį atos­to­gau­to­jų srau­tą kei­čia ki­ta pa­mai­na – po­il­siau­jan­tie­ji ru­de­nį ar žie­mą. Pa­pras­tai to­kiu lai­ku atos­to­gau­jan­tie­ji sten­gia­si su­trum­pin­ti lie­tu­viš­ką ru­de­nį ir žie­mą, bent sa­vai­tei ar ke­lioms pa­bėg­da­mi į šil­tes­nes že­mės ru­tu­lio pla­tu­mas.

 

Lau­ki­mas nu­vy­lė

 

Vie­na uk­mer­giš­kė pa­sa­ko­jo, kad pail­sė­ti su šei­ma nu­spren­dė jau se­no­kai, ta­čiau kon­kre­čios ke­lio­nės pra­dė­jo ieš­ko­ti rug­sė­jo pra­džio­je. Ne­sku­bė­jo, nes vis ti­kė­jo­si, jog ko­kia nors ke­lio­nių agen­tū­ra vis tiek iš­mes „de­gan­čių“ pi­ges­nių ke­lia­la­pių.

Šei­ma pra­dė­jo dai­ry­tis po­il­si­nės ke­lio­nės šil­tuo­se kraš­tuo­se ir nu­spren­dė, kad ge­riau­siai jiems tik­tų po­il­sis Tur­ki­jo­je. Rug­sė­jo mė­ne­sį šio­je ša­ly­je dar ga­li­ma le­pin­tis kait­ria sau­le ir šil­ta jū­ra.

Ka­dan­gi vyks­ta kar­tu su vai­kais, ne pas­ku­ti­nė­je vie­to­je jiems bu­vo ir ne­il­gas skry­dis, pa­pras­tai iš Vil­niaus trun­kan­tis kiek dau­giau nei tris va­lan­das.

Mo­te­ris pri­si­pa­ži­no net ne­įta­ru­si, kad tie­sio­gi­nių lėk­tu­vo bi­lie­tų iki An­ta­li­jos ku­ror­to ne­bė­ra. Ne į vie­ną ke­lio­nių agen­tū­rą skam­bi­no, ta­čiau at­sa­ky­mą iš­girs­da­vo tą pa­tį – nie­ko ne­be­ga­li­me pa­siū­ly­ti, ke­lio­nės iš­pirk­tos.

Pra­dė­ju­si pa­ti „lip­dy­ti“ marš­ru­tą su per­sė­di­mais ir per­trau­ko­mis oro uos­tuo­se nuo vie­no skry­džio iki ki­to, su­pra­to, kad ke­lio­nei teks pa­au­ko­ti ma­žiau­siai 11 va­lan­dų. Pi­ges­ni lėk­tu­vo bi­lie­tai tri­jų va­lan­dų ke­lio­nę „iš­temp­tų“ net iki pa­ros – ke­lio­nės džiaugs­mą kom­pli­kuo­tų il­gas ki­to lėk­tu­vo lau­ki­mas Stam­bu­lo oro uos­te.

 

„Pas­ku­ti­nės mi­nu­tės“ be­veik iš­ny­ko

 

UAB „Kip­ri­dė“ va­do­vė Gied­rė Pet­raus­kie­nė sa­ko, kad šių me­tų ten­den­ci­jos – tik­ra rykš­tė po­il­siau­to­jams, įpra­tu­siems pul­ti prieš pat atos­to­gas ieš­ko­ti tin­ka­mo va­rian­to. Šį se­zo­ną to­kiems ga­li tek­ti pa­au­ko­ti atos­to­gas šil­tuo­se kraš­tuo­se.

Ji pa­tvir­ti­no, kad šie­met į mū­sų kraš­tie­čių pa­mėg­tą Tur­ki­ją, Egip­tą, Eu­ro­pos pie­tuo­se esan­čius ku­ror­tus ke­lio­nės pa­bran­go. Ta­čiau ši de­ta­lė, ma­tyt, ne­pa­si­ro­dė per­ne­lyg reikš­min­ga tu­ris­tams, nes šį ru­de­nį įsi­gy­ti ke­lio­nę pas­ku­bo­mis la­bai sun­ku.

Ne­iš­si­gan­do lie­tu­viai ir kai ku­riuo­se kraš­tuo­se vyks­tan­čių ne­ra­mu­mų – po­pu­lia­ru­mo nei vi­di­nė­mis ša­lies gy­ven­to­jų riau­šė­mis jau me­tus gar­sė­jan­tis Egip­tas, nei su Si­ri­ja be­si­pe­šan­ti Tur­ki­ja ne­pra­ran­da.

Ke­lio­nės pa­pras­čiau­siai iš­pirk­tos – ar­ba nei­gia­mas at­sa­ky­mas at­ei­na iš vieš­bu­čių, tei­gian­čių, kad už­im­ti vi­si kam­ba­riai, ar­ba ne­be­li­ko lais­vų vie­tų lėk­tu­vuo­se.

Ki­ta ke­liau­to­jui ne­pa­to­gi šio se­zo­no ten­den­ci­ja – tarp ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių tam­pa ne­be­po­pu­lia­rios va­di­na­mo­sios pas­ku­ti­nės mi­nu­tės, tai yra ge­ro­kai pi­ges­nės ke­lio­nės.

Prieš ke­le­tą me­tų ne­iš­pirk­tais „de­gan­čiais“ ke­lia­la­piais ke­lio­nių agen­tū­ros steng­da­vo­si at­si­kra­ty­ti pus­vel­čiui.

„Šie­met ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai la­bai re­tai siū­lo va­di­na­mų­jų pas­ku­ti­nių mi­nu­čių ke­lio­nių. Iš­me­ta ko­kiai va­lan­dai ar dviem – jei ap­ti­kai, ta­vo lai­mė. Pas­ku­ti­nis toks žen­kliai pi­ges­nis nei re­a­li kai­na pa­siū­ly­mas bu­vo ge­gu­žės pra­džio­je. Tuo­met aukš­tos kla­sės vieš­bu­ty­je sa­vai­tės po­il­sį par­da­vi­nė­jo už tūks­tan­tį li­tų. „Pa­ka­bo­jo“ jis in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je, de­ja, la­bai ne­il­gai“, – pa­sa­ko­ja G. Pet­raus­kie­nė.

Šie­met iš­lo­šė tie ke­liau­to­jai, ku­rie sa­vo po­il­siu pa­si­rū­pi­no ge­ro­kai iš anks­to. Pa­vyz­džiui, pa­va­sa­rio–va­sa­ros ke­lio­nę pir­ko vi­dur­žie­mį, o ru­dens–žie­mos – va­sa­rą.

Pa­šne­ko­vė ma­no, kad toks mo­de­lis tu­rė­tų iš­si­lai­ky­ti ir at­ei­ty­je. Tai le­mia rin­kos dės­nis – jei yra pa­kan­ka­ma pa­klau­sa, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai per daug ne­si­pi­gi­na.

Ke­liau­to­jui pa­lie­ka­ma šio­kia to­kia žai­di­mo ga­li­my­bė ir vie­nas ki­tas pi­gus pa­siū­ly­mas pa­lie­ka­mas. „Tik­riau­siai dėl to, kad ne­bū­tų vi­siš­kai pa­neig­ta, kad pas­ku­ti­nės mi­nu­tės dar eg­zis­tuo­ja“, – svars­to pa­šne­ko­vė.

URL

http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/kylancios-kelioniu-kainos-poilsiautoju-neatbaido-30945.html