Galimybė, kuria Šiauliai pasinaudoti nesugeba

Tik­riau­siai ne vie­nas šiau­lie­tis pri­pa­žins, kad tik­ra­sis mū­sų mies­to vei­das at­si­sklei­džia Vil­niaus pės­čių­jų bul­va­re, sau­lės laik­ro­džio aikš­tė­je ir Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je, ku­ri jun­gia­si su bu­vu­sio „El­nio“ fab­ri­ko te­ri­to­ri­ja ir už­si­bai­gia įspū­di­na Chai­mo Fren­ke­lio vi­la, jos kie­mu. Pės­čių­jų ta­kas – pu­siau su­tvar­ky­tas, o ki­tos vie­tos – lyg ir pa­mirš­tos ar ty­čia ig­no­ruo­ja­mos. „El­nio“ fab­ri­kui prieš ke­le­rius me­tus bu­vo ža­da­ma la­bai gra­ži atei­tis, bet mies­tas idė­jo­mis pa­si­nau­do­ti ne­su­ge­ba. Tuo tar­pu la­bai pa­na­šus pro­jek­tas Len­ki­jo­je kles­ti be mies­to ir vals­ty­bės pa­ra­mos.

Mies­te nė­ra šei­mi­nin­ko

Prieš še­še­rius me­tus su ko­le­go­mis ren­gęs mies­to detaliuosius planus, siū­lęs idė­jų, kaip at­gai­vin­ti Ch. Fren­ke­lio vi­los ir bu­vu­sio „El­nio“ fab­ri­ko te­ri­to­ri­ją, ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas ne­nu­lei­džia ran­kų. Pas­ku­ti­niai ban­dy­mai pri­kel­ti mi­nė­tą mies­to vie­tą bu­vo va­di­na­ma­sis Me­nų in­ku­ba­to­rius, ku­rio idė­jos ir lū­kes­čiai, at­ro­do, jau už­marš­ty. Po tiek ne­sėk­mių ky­la klau­si­mas, ar Šiau­liams ap­skri­tai rei­kia ko nors pa­na­šaus. „Ma­no gal­va, nė­ra ne­rei­ka­lin­gų da­ly­kų, ku­rie ką nors duo­da žmo­nėms, ne­svar­bu, ar jų bū­tų du, ar tūks­tan­tis – vi­si jie rei­ka­lin­gi. Klau­si­mas – kie­no są­skai­ta“, – tei­gia ar­chi­tek­tas.

Vi­sų pir­ma, anot V. Ru­do­ko, mies­tui rei­kia tu­rė­ti kryp­tin­gą ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros pla­ną, nes kol kas jis Šiau­liuo­se ne­ma­tan­tis mies­to kul­tū­ros su­pra­ti­mo. Ome­ny­je tu­ri­mas ne tik „El­nio“ fab­ri­kas, bet ir vi­sa mies­to cent­ri­nė da­lis.

„Ži­no­ma, kad rei­kia to­kio da­ly­ko kaip me­nų in­ku­ba­to­rius, nors man la­biau pa­tin­ka jį va­din­ti fab­ri­ku, nes pa­žiū­rė­jus į pa­sta­ruo­sius de­šimt me­tų vi­si mies­to ur­ba­nis­ti­niai pro­jek­tai žlun­ga, mer­dė­ja“, – at­vi­rau­ja V. Ru­do­kas. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad vi­sas ra­jo­nas, kur tu­rė­tų bū­ti Me­nų in­ku­ba­to­rius yra lyg laik­ro­džio me­cha­niz­mas. Už­tek­tų pa­suk­ti vie­ną sraig­te­lį, kad at­si­gau­tų vis­kas ap­lin­kui.

Vie­nin­te­lis šio ne­veiks­nu­mo paaiš­ki­ni­mas – tik­ro mies­to šei­mi­nin­ko ne­bu­vi­mas. Mies­to val­džia dir­ba nuo ka­den­ci­jos pra­džios iki pa­bai­gos, o į il­ges­nius pro­jek­tus ne­krei­pia dė­me­sio, svar­bu pa­si­dė­ti „pliu­są“, kad per sa­vo ka­den­ci­ją pa­da­rei ge­rą dar­bą, kad pa­tei­si­nai sa­vo gau­na­mą at­ly­gi­ni­mą. La­biau­siai val­džios at­sto­vus do­mi­na trum­pi ir ma­ži pro­jek­tai, kad vis­kas bū­tų spė­ta pa­da­ry­ti, kol jie val­džio­je.

Nie­kur ne­rei­kia sku­bė­ti

„El­nio“ fab­ri­ko te­ri­to­ri­jos at­gai­vi­ni­mo rak­tas – vis­ką pra­dė­ti nuo stra­te­giš­kai ap­gal­vo­tų ir svar­bių vie­tų. Pa­sak ar­chi­tek­to, mies­tą rei­kia ati­duo­ti mies­tie­čiams, o ten, kur pa­si­suks jų srau­tas, ateis ir ko­mer­ci­ja, ir pi­ni­gai, ir in­ves­ti­ci­jos. Vie­nas pa­pras­tas bū­das at­ves­ti žmo­nes į kol kas ap­griu­vu­sių pastatų te­ri­to­ri­ją – at­ver­ti pės­čių­jų gat­vę nuo Talk­šos eže­ro link Prū­de­lio, į Vil­niaus gat­vę.

Pa­sak ar­chi­tek­to, Šiau­liai tu­ri uni­ka­lią vie­tą, ko­kios ne­pa­ma­ty­si nie­kur Lie­tu­vo­je, gal net Eu­ro­po­je. Čia at­va­žia­vę už­sie­nie­čiai bu­vo su­ža­vė­ti: 15 mi­nu­čių ke­lio pės­čio­mis nuo cent­ro ir at­si­du­ri prie eže­ro, ša­lia miš­kas. Te­rei­kia su­jung­ti vis­ką, ką tu­ri­me, į vie­nin­gą komp­lek­są. Vi­sos „El­nio“ te­ri­to­ri­jos, Sal­du­vės pi­lia­kal­nio ir Alek­sand­ri­jos mo­tok­ro­so tra­sos teritorijų pla­no tiks­las bu­vo pa­ro­dy­ti šios vie­tos mak­si­ma­lų po­ten­cia­lą, ta­čiau tam įgy­ven­din­ti rei­kia la­bai daug lai­ko.

Svar­bu pa­mi­nė­ti, kad su­ku­riant mies­te dar vie­ną cent­rą – kul­tū­ros, rek­rea­ci­jos, poil­sio – esa­mas nie­kur ne­dings ir ne­nu­mirs. Čia liks sa­vos tra­di­ci­jos, ja­me, ga­li­ma sa­ky­ti, jau ka­ra­liau­ja mies­tie­čiai. „Man la­bai gra­ži se­no­ji bul­va­ro da­lis. Ji tu­ri iš­lai­kiu­si tą se­ną­ją dva­sią, ku­ri yra lyg at­sva­ra re­konst­ruo­tam pės­čių­jų ta­kui. – sa­ko V. Ru­do­kas. – O su Ch. Fren­ke­lio fab­ri­ku kol kas yra pa­lai­da ba­la. Čia šiuo me­tu jo­kie di­des­ni pla­nai ne­vys­to­mi – to­liau ku­ria­si smul­kūs vers­lai, kaž­kas san­dė­liuo­ja­ma, nio­ko­ja­mi ver­tin­gi pa­sta­tai. Kad kas nors da­ry­tų ką nors komp­lek­siš­kai – nie­ko ne­ma­tau.“

Mies­te esa­ma ir šiam pro­jek­tui prieš­ta­rau­jan­čių nuo­mo­nių, esą ge­riau me­ni­nin­kams duo­ti dar­bo, o ne sta­ty­ti jiems „prie­glau­das“. Dai­li­nin­kas ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to dai­lės ga­le­ri­jos pa­ro­dų ku­ra­to­rius Kor­ne­li­jus Užuo­tas Me­nų in­ku­ba­to­riaus pro­jek­tą pra­si­sko­li­nu­sia­me Šiau­lių mies­te va­di­na uto­pi­ne idė­ja.

„To­kia idė­ja, ži­no­ma, ga­li­ma, ta­čiau ei­ti reik­tų ki­to­kiu ke­liu. Ga­lė­tų ati­duo­tų ko­kią už­da­ry­tą mo­kyk­lą, ne­reik­tų per­sta­ti­nė­ti griu­vė­sių. Da­bar vis­kas kve­pia pi­ni­gų plo­vi­mu“, – tei­gia dai­li­nin­kas.

Taip pat K. Užuo­tas ra­gi­na daik­tus va­din­ti sa­vais var­dais: „Pats pa­va­di­ni­mas keis­to­kas „in­ku­ba­to­rius“ ar „me­nų fab­ri­kas“. Juk tai me­ni­nin­kų re­zi­den­ci­ja ir vis­kas...“

Pa­vyz­džių to­li ieš­ko­ti ne­rei­kia

Šiau­liai nė­ra vie­nin­te­lis pra­mo­nės mies­tas Eu­ro­po­je. Čia nuo se­no vei­kė ava­ly­nės, li­nų pluoš­to, šo­ko­la­do ir sal­dai­nių, odų fab­ri­kai, vė­liau pra­dė­ti ga­min­ti dvi­ra­čiai, ke­pa­ma duo­na.

Pa­vyz­džių to­li ieš­ko­ti ne­rei­kia – pa­čio­je Len­ki­jos šir­dy­je yra įsi­kū­ręs iki šiol pra­mo­ni­niu lai­ko­mas Lo­dzės mies­tas. Tai tre­čias pa­gal dy­dį Len­ki­jos mies­tas, tu­rin­tis per 700 tūkst. gy­ven­to­jų. 1872 me­tais čia įsi­kū­rė teks­ti­lės fab­ri­kas, ku­ris su­da­rė pa­ts sa­ve ap­rū­pi­nan­tį mies­tą mies­te. Ša­lia ga­myk­los pa­sta­tų bu­vo sta­to­mi na­mai dar­bi­nin­kams, li­go­ni­nė, baž­ny­čia ir pa­ties sa­vi­nin­ko vi­la (pa­na­šiai kaip ir Šiau­liuo­se). 1997 m. ka­ro ir So­vie­tų Są­jun­gos drau­di­mų nua­lin­ta ga­myk­la bu­vo už­da­ry­ta, o 2000-ai­siais pra­si­dė­jo vi­sos te­ri­to­ri­jos at­gi­mi­mas.

Dar te­be­bank­ru­tuo­jan­čios ga­myk­los sa­vi­nin­kas pa­ma­tė šios te­ri­to­ri­jos po­ten­cia­lą ir atei­ties per­spek­ty­vą, to­dėl vai­ras bu­vo per­duo­tas pran­cū­zams. 2006 m. vie­toj ga­myk­los du­ris at­vė­rė mil­ži­niš­kas pra­mo­gų, poil­sio ir pre­ky­bos par­kas „Ma­nu­fak­tu­ra“, ku­ris iki šiol tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se ski­na ap­do­va­no­ji­mus už ge­riau­sią ur­ba­nis­ti­kos plėt­rą ša­ly­je. Pa­sak „Ma­nu­fak­tu­ros“ at­sto­vės spau­dai Joa­nos Kap­rins­kos (Joan­na Kar­pińs­ka), vis­kas bu­vo re­no­vuo­ta ir pa­sta­ty­ta vien tik nau­jų­jų in­ves­tuo­to­jų jė­go­mis ir lė­šo­mis, ku­rios sie­kė apie 200 mi­li­jo­nų eu­rų. Nei mies­tas, nei vals­ty­bė prie šio pro­jek­to ne­pri­si­dė­jo.

„Ma­nu­fak­tu­ros“ pro­jek­tas jun­gia se­no­vę su da­bar­ti­mi, vie­ni­ja is­to­ri­nę išo­rę su mo­der­niu vi­daus di­zai­nu. Tai su­ku­ria vi­siš­kai ne­tra­di­ci­nį nau­ją ob­jek­tą. Stik­li­niai se­nų rau­do­nų ply­tų pa­sta­tų fa­sa­dai at­ro­do mo­der­niai, ta­čiau kar­tu ir pa­sa­ko­ja Lo­dzės in­dust­ri­nės ar­chi­tek­tū­ros is­to­ri­ją iki pat šių die­nų“, – pa­sa­ko­ja J. Kap­rins­ka.

Po­li­ti­kams tai ne­rei­ka­lin­ga

Me­nų in­ku­ba­to­riaus li­ki­mas vis dar Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo ran­ko­se. Šių me­tų va­sa­rą Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas nu­spren­dė, kad Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė pa­sta­tą Me­nų in­ku­ba­to­riui sta­ty­ti nu­si­pir­ko tei­sė­tai, ta­čiau pa­žei­dė tech­ni­nio pro­jek­to įsi­gi­ji­mo pro­ce­dū­ras. Pro­ku­ra­tū­ra spren­di­mą ap­skun­dė aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui. To­dėl me­nų in­ku­ba­to­riaus pro­jek­tas su­stab­dy­tas ne­bai­gus ver­tin­ti pa­raiš­kos ir ne­pa­si­ra­šius fi­nan­sa­vi­mo su­tar­ties. Da­bar pro­jek­to li­ki­mas spren­džia­mas nuo nu­lio – jis vėl ver­ti­na­mas. Jei­gu vers­lo pa­ra­mos agen­tū­ros spren­di­mas vėl bus nei­gia­mas, neat­me­ta­mi ir teis­mi­niai pro­ce­sai.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos In­ves­ti­ci­jų ir mies­to plėt­ros sky­riaus ve­dė­ja Ais­tė Ža­le­vi­čie­nė tei­gia ma­nan­ti, kad po­li­ti­kams to­kių il­ga­lai­kių pro­jek­tų ne­rei­kia, to­dėl nė­ra do­mi­ma­si ir ko­vo­ja­ma už mies­to ur­ba­nis­ti­kos plėt­rą.

Šiuo me­tu Šiau­liuo­se yra vys­to­mas ki­tas pro­jek­tas. Kar­tu su Lat­vi­jos mies­tu Jel­ga­va pra­šo­ma lė­šų eže­ro priei­goms ir lie­taus nuo­te­koms su­tvar­ky­ti. Anot A. Ža­le­vi­čie­nės, bus at­lie­ka­mas vi­sos te­ri­to­ri­jos, taip pat ir „El­nio“ fab­ri­ko, eko­geo­lo­gi­nis ty­ri­mas.

„Ši Šiau­lių mies­to da­lis yra la­bai už­terš­ta, to­dėl yra du ga­li­mi pro­ble­mos spren­di­mai – iš­va­ly­ti ir lais­vai vyk­dy­ti bet ko­kią veik­lą to­je te­ri­to­ri­jo­je ar­ba at­li­kus ty­ri­mus im­tis tik rei­ka­la­vi­muo­se nu­sta­ty­tos veik­los, ku­ri ne­bus pa­vo­jin­ga žmo­gaus svei­ka­tai“, – sa­ko A. Ža­le­vi­čie­nė. Ji taip pat ap­gai­les­tau­ja, kad Me­nų in­ku­ba­to­riaus pro­jek­tas už­tru­ko, nes pa­si­nau­do­jus Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma bu­vo (o gal dar ir bus) ga­li­ma į šią te­ri­to­ri­ją at­ves­ti vi­sas ko­mu­ni­ka­ci­jas, ši­lu­mi­nę tra­są.

URL

http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/galimybe-kuria-siauliai-pasinaudoti-nesugeba-32906.html