Lietuva velkasi Europos inovacijų panaudojimo uodegoje

Naujas Europos Komisijos pasiūlytas rodiklis rodo, kad Švedija, Vokietija, Airija ir Liuksemburgas yra geriausiai inovacijas panaudojančios ES valstybės narės. Inovacijų rezultatų rodikliu vertinama, kiek idėjos iš novatoriškų sektorių gali pasiekti rinką ir prisidėti prie geresnių darbo vietų kūrimo ir Europos konkurencingumo didinimo. Rodiklis sukurtas ES vadovų prašymu siekiant palyginti šalių inovacijų srities politiką ir rodo, kad ES šalyse tebėra didelių skirtumų. Apskritai ES rezultatai pasaulyje yra geri, nors ji ir atsilieka nuo kai kurių novatoriškiausios ekonomikos šalių

 Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Kad pirmautų pasaulyje, ES turi daugiau puikių idėjų paversti sėkmingais produktais ir paslaugomis. Taip pat turime sumažinti nerimą keliantį inovacijų atotrūkį. Pasiūlytas rodiklis padės mums įvertinti savo pasiektus rezultatus ir nustatyti sritis, kuriose šalys turi imtis veiksmų“.

Pasiūlytas naujas rodiklis rodo, kad inovacijų rezultatai ES valstybėse narėse smarkiai skiriasi/

Šioje srityje pirmaujančios ES šalys pasiekia puikių rezultatų, susijusių su vienu ar keliais iš šių veiksnių: jose veikia ekonomika, kuriai būdinga didelė žinioms imlių sektorių dalis, daug sparčiai augančių novatoriškų įmonių, aukštas patentavimo lygis ir konkurencingas eksportas.

Siūlomu rodikliu dėmesys sutelkiamas į inovacijų rezultatus. Taigi, jis papildo Inovacijų sąjungos rezultatų suvestinę ir Suvestinį inovacijų indeksą. Šiais rodikliais valstybių narių ir ES inovacijų veikla vertinama plačiau pagal 24 inovacijų rodiklių rinkinį, be kita ko, apimantį sąnaudas, našumą ir rezultatus.

Inovacijų rezultatai yra labai įvairūs ir skirtinguose sektoriuose yra skirtingi. Siūlomą rodiklį sudaro keturios dalys, pasirinktos dėl jų svarbos šiai politikai:

Technologinės inovacijos, vertinamos patentų skaičiumi.

Užimtumo žinioms imliuose sektoriuose procentinė dalis, palyginti su visu užimtumu.

Žinioms imlių prekių ir paslaugų konkurencingumas. Šis rodiklis paremtas aukštųjų ir vidutinių technologijų produktų dalimi prekybos balanse ir žinioms imlių paslaugų dalimi bendrame paslaugų eksporte.

Užimtumas sparčiai besiplečiančiose novatoriškų sektorių įmonėse.

Palyginti su kai kurioms ES nepriklausančiomis šalimis, visos ES rezultatai apskritai yra geri. Šveicarija ir Japonija inovacijų srityje yra pasiekusios neabejotinai daugiau už ES, tačiau, palyginti su JAV, ES rezultatai yra maždaug vienodi.

Lietuva šiame reitinge pateko tarp tų ES narių kurios pademonstravo prasčiausius rezultatus.Inovacijų panaudojimo reitinge Lietuva sugebėjo aplenkti tik Bulgariją, Rumuniją, Latviją ir Lenkiją. Inovacijų panaudojimo reitingo lyderės Lietuvą aplenkė daugiau nei dvigubai.


 

URL

http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/lietuva-velkasi-europos-inovaciju-panaudojimo-uodegoje-42823.html