Bankai Europos priežiūros nesibaimina

Skan­di­na­viš­ki ban­kai, ku­riuos nuo eu­ro įve­di­mo Lie­tu­vo­je die­nos pri­žiū­rės ne tik Lie­tu­vos ban­kas (LB), bet ir Eu­ro­pos cen­tri­nis ban­kas (ECB), ne itin bai­mi­na­si bū­si­mo re­gu­lia­vi­mo, rašo "Lietuvos žinios".

Ko­mer­ci­nių ban­kų at­sto­vai tei­gia, kad da­bar Šve­di­jos ban­kų prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jos sa­vo ban­kams Lie­tu­vo­je yra iš­kė­lu­sios daug griež­tes­nius rei­ka­la­vi­mus nei tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos. Ki­ta ver­tus, jei bū­si­ma ECB prie­žiū­ros naš­ta pa­si­ro­dy­tų per su­nki, šie ban­kai ga­lė­tų pa­si­keis­ti tei­si­nį sta­tu­są iš sky­rių į fi­lia­lus ir to­kiu bū­du pa­tek­tų į eu­ro zo­nai ne­prik­lau­san­čių Šve­di­jos ir Nor­ve­gi­jos cen­tri­nių ban­kų tie­sio­gi­nę prie­žiū­rą.

Lie­tu­vai pri­si­dė­jus prie Ban­kų są­jun­gos (iš pra­džių prie vie­no jos kom­po­nen­tų - Bend­ros prie­žiū­ros me­cha­niz­mo) ECB pe­rim­tų tri­jų di­džiau­sių ir sis­te­mai svar­bių Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų ko­mer­ci­nių ban­kų - AB SEB ban­kas, AB „Swed­bank“ ir AB DNB ban­ko – prie­žiū­rą.

Lie­tu­vos sto­ji­mas į Ban­kų są­jun­gą sie­ja­mas su ša­lies įsto­ji­mu į eu­ro zo­ną, ti­kė­ti­na, nuo 2015 me­tų pra­džios.

Dienraščio kalbintas Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Sta­sys Kro­pas at­krei­pė dė­me­sį, kad bend­ra ban­kų prie­žiū­ros sis­te­ma bus iš­lai­ko­ma iš rin­kos da­ly­vių įna­šų. Taip pat bus for­muo­ja­mi fon­dai, ku­rių lė­šo­mis prob­le­mi­niai ban­kai bus res­truk­tū­ri­zuo­ja­mi ar už­da­ro­mi. Tre­čia naš­ta, pa­sak S.Kro­po, bū­tų in­dė­lių drau­di­mo fon­das, ku­rį taip pat kaups rin­kos da­ly­viai. 

SEB ban­ko vy­riau­sio­ji ana­li­ti­kė Vi­li­ja Tau­rai­tė "Lietuvos žinioms" tei­gė, kad, įve­dus nau­ją prie­žiū­ros tvar­ką, trims di­džiau­siems ban­kams teks pri­si­tai­ky­ti prie nau­jų ECB prie­žiū­ros rei­ka­la­vi­mų, teik­ti at­as­kai­tas pa­gal nau­jus stan­dar­tus, gal­būt pa­si­nau­do­ti pa­pil­do­mo­mis au­di­to pa­slau­go­mis, o ki­ti ban­kai ga­lės bū­ti bet ka­da pa­pil­do­mai pa­ti­krin­ti ECB at­sto­vų. 

Be to, anot V.Tau­rai­tės, Lie­tu­vos ko­mer­ci­niai ban­kai rei­ka­la­vi­mus jau da­bar ten­ki­na su di­de­le at­sar­ga. 

„Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis taip pat ma­no, kad pa­pil­do­mų griež­tų ap­ri­bo­ji­mų Lie­tu­vo­je vei­kian­tiems ban­kams grei­čiau­siai ne­bus.

„Ti­kė­ti­na, kad ECB tai­kys ir ki­tas prie­mo­nes siek­da­mas už­ti­krin­ti ban­kų sis­te­mos sta­bi­lu­mą, pa­vyz­džiui, ap­ri­bo­ti būs­to pa­sko­los dy­džio ir užs­ta­to­mo tur­to ver­tės san­ty­kį, ku­rio ne­ma­žai ES vals­ty­bių dar ne­re­gu­liuo­ja. Ta­čiau LB jau da­bar tai­ko to­kias tai­syk­les Lie­tu­vo­je veik­lą vyk­dan­tiems ban­kams“, - "Lietuvos žinioms" kal­bė­jo N.Ma­čiu­lis.

URL

http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/bankai-europos-prieziuros-nesibaimina-44165.html