Užsienio investicijos regionų „nešildo“

Žvelgiant į tiesioginių užsienio investicijų kiekį regionuose, per­ša­si iš­va­da, kad prireiks slėp­tis po per­nykš­čiais  in­ves­ti­ci­jų la­pais, užuot gy­rusis vis ge­rė­jan­čiais ro­dik­liais, sun­kiai jau­čia­mais pa­pras­tiems mir­tin­gie­siems, ta­čiau svar­biais eks­por­to plėt­rai.

„Įdė­ti“ nau­jai

Jei­gu žiū­rė­tu­me į sa­vo pi­ni­gi­nes, var­giai ar jaus­tu­me ge­ro­kai pa­di­dė­ju­sias tie­sio­gi­nes už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas (TUI) mū­sų mies­te ir, ži­no­ma, vi­so­je ša­ly­je. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas, ku­rio dar­buo­to­jų kas­die­ni­nė duo­na – skai­čiuo­ti, skel­bia, kad TUI Lie­tu­vo­je pra­ėju­siais me­tais bu­vo kiek dau­giau nei 41 mlrd. li­tų, vie­nam gy­ven­to­jui te­ku­si da­lis, at­rie­kia­ma tar­si py­ra­gas, – 14 tūkst. 59 li­tai. Pa­ly­gin­ti su 2011 me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, jos pa­di­dė­jo veik 10 proc. O prieš de­šimt­me­tį, 2003-iai­siais, TUI su­ma bu­vo 13 mlrd. li­tų, vie­nam gy­ven­to­jui te­ku­si da­lis su­da­rė vos kiek dau­giau nei 4 tūkst. li­tų.

Tad šių­me­tė su­ma trum­pa­re­giui ar­ba op­ti­mis­tui, lin­ku­siam į trum­pa­re­gys­tę, bū­tų iš­ties ne­ma­ža, ly­giai kaip ir au­gi­mo pro­cen­tas, ta­čiau eko­no­mis­tai ieš­ko tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų tie­sio­gi­nės nau­dos. Jų nuo­mo­ne, pa­pras­ti mir­tin­gie­ji TUI da­ro­mą įta­ką la­biau­siai jau­čia per pa­pil­do­mas dar­bo vie­tas. Apie jų su­kū­ri­mą liu­di­ja ki­tų mir­tin­gų­jų skai­čiuo­ja­mi ro­dik­liai, ypač dar­bo bir­žos sta­tis­ti­ka. Tie­sa, ši nuo di­džio­jo bu­mo šiek tiek švel­nė­ja.

Lie­tu­vos dar­bo bir­žos duo­me­ni­mis, šių me­tų lap­kri­čio 1 die­ną ša­ly­je bu­vo re­gist­ruo­ta 180,8 tūkst. be­dar­bių. Dar­bo bir­žo­je re­gist­ruo­ti dar­bo ne­tu­rin­tys as­me­nys, kaip ir prieš mė­ne­sį, su­da­rė 9,9 proc. vi­sų ša­lies dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų. Pa­ly­gin­ti su 2012 me­tų lap­kri­čio 1 die­na, re­gist­ruo­tas ne­dar­bas ma­žė­jo 0,7 proc. punk­to.

Ter­mi­nas „in­ves­ti­ci­jos“ ki­lęs iš lo­ty­niš­ko žo­džio „in­vest“, reiš­kian­čio „įdė­ti“. Ka­dan­gi pla­tes­niu po­žiū­riu in­ves­ti­ci­ja reiš­kia ka­pi­ta­lo įdė­ji­mą ti­kin­tis ati­tin­ka­mos grą­žos, bū­ti­na pa­mi­nė­ti, kad žen­klus Lie­tu­vos at­si­ra­di­mas in­ves­ti­ci­jų že­mė­la­py­je sie­ti­nas su po­zi­ci­jų tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se stip­ri­ni­mu, ta­čiau šia­me že­mė­la­py­je mes vis dar smul­kus taš­ke­lis. To­dėl esa­me ka­la­mi prie kry­žiaus – TUI skai­čius lyg ir di­dė­ja, bet sva­rios nau­dos ne­daug.

„Ne­pai­sant to, kad in­ves­ti­ci­jos di­dė­ja, Lie­tu­va tik­rai ne­ga­li pa­si­gir­ti di­de­liais pri­trau­kia­mų in­ves­ti­ci­jų kie­kiais. Pa­vyz­džiui, ant­ro­jo 2013 me­tų ket­vir­čio pa­bai­go­je Lie­tu­vo­je TUI su­da­rė be­veik 4200 eu­rų vie­nam gy­ven­to­jui, o Es­ti­jo­je – 10800 eu­rų. Ne­daug su­lau­kia­ma nau­jų, va­di­na­mų­jų ply­no lau­ko in­ves­ti­ci­jų – daž­nai sta­tis­ti­ko­je at­spin­di­mas in­ves­ti­ci­jų srau­tas yra jau esa­mų pa­grin­di­nių kom­pa­ni­jų pa­pil­do­mos in­ves­ti­ci­jos ant­ri­nė­se įmo­nė­se“, – ti­ki­na SEB ban­ko vy­riau­sio­ji ana­li­ti­kė Vi­li­ja Tau­rai­tė.

Kas jau­čia, kas ne

Ti­kint skai­čių ma­gi­ja, te­oriš­kai ga­li džiaug­tis kai ku­rios ap­skri­tys. Pra­ėju­siais me­tais TUI dau­giau­sia pa­di­dė­jo Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je – 27 proc. (Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė­je – 2,9 kar­to), Ute­nos ap­skri­ty­je – 20,5 proc. (Anykš­čių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – 31,2 proc.), Aly­taus ap­skri­ty­je – 17,8 proc. (Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je – 47,8 proc.), Pa­ne­vė­žio ap­skri­ty­je – 15,8 proc. (Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bė­je – 17,4 proc.) ir Vil­niaus ap­skri­ty­je – 12,7 proc. (Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bė­je – 22 proc., Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je – 13,4 proc.). TUI su­ma­žė­jo tik Tel­šių ap­skri­ty­je (-5,5 proc.).

Eko­no­mis­tė V.Tau­rai­tė ti­ki­na, kad gy­ven­to­jai tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų įta­ką la­biau­siai jau­čia per su­kur­tas pa­pil­do­mas dar­bo vie­tas: „Pas­ta­ruo­ju me­tu į Lie­tu­vą at­ėju­sios gar­sios pa­slau­gų kom­pa­ni­jos pa­pras­tai ne­pa­si­žy­mi di­de­liu in­ves­ti­ci­jų kie­kiu pa­gal veik­los po­bū­dį, ta­čiau jų po­vei­kį žmo­nės jau­čia pui­kiai – ži­no­ma, tie, ku­rie ten įsi­dar­bi­na.“

Dau­giau­sia TUI vi­du­ti­niš­kai vie­nam gy­ven­to­jui te­ko Vil­niaus ap­skri­ty­je – 33,4 tūkst. li­tų (Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je – 48,2 tūkst. li­tų), Tel­šių ap­skri­ty­je – 24,2 tūkst. li­tų (Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – 61,9 tūkst. li­tų), Klai­pė­dos ap­skri­ty­je – 10,7 tūkst. li­tų (Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – 17 tūkst. li­tų). Ma­žiau­siai TUI vie­nam gy­ven­to­jui te­ko Tau­ra­gės ap­skri­ty­je – 444 li­tai (Jur­bar­ko ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – 24 li­tai).

Lie­tu­vos tie­sio­gi­nės in­ves­ti­ci­jos į už­sie­nį

Lie­tu­vos tie­sio­gi­nių in­ves­ti­ci­jų (TI) srau­tas į už­sie­nį 2012 me­tais su­da­rė 1,1 mlrd. li­tų. In­ves­ti­ci­jų į ak­ci­nį ka­pi­ta­lą srau­tas sie­kė 603,2 mln. li­tų, rein­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je – 424,4 mln. li­tų, o ki­to ka­pi­ta­lo – 51 mln. li­tų. 2011 me­tais TI srau­tas į už­sie­nį su­da­rė 137,3 mln. li­tų.

Per­nai Lie­tu­vos in­ves­tuo­to­jai dau­giau­sia in­ves­ta­vo Es­ti­jo­je (765,2 mln. li­tų), Lat­vi­jo­je (133,6 mln. li­tų) ir Ny­der­lan­duo­se (112,7 mln. li­tų), o spar­čiau­siai Lie­tu­vos TI už­sie­ny­je nu­te­kė­jo iš Uk­rai­nos (-116,9 mln. li­tų).

Dau­giau­sia Lie­tu­vos in­ves­tuo­to­jai už­sie­ny­je in­ves­ta­vo į pro­fe­si­nę, moks­li­nę ir tech­ni­nę veik­lą (944,2 mln. li­tų), did­me­ni­nės ir maž­me­ni­nės pre­ky­bos, va­rik­li­nių trans­por­to prie­mo­nių ir mo­to­cik­lų re­mon­to veik­lą (150,9 mln. li­tų), ap­dir­ba­mą­ją ga­my­bą (112,2 mln. li­tų).

Lietuvos tiesioginių investicijų (TI) srautas į užsienį 2013 m. antrą ketvirtį sudarė 67,5 mln. litų.

Vien pa­stan­gų ne­už­ten­ka

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bę 2012 me­tais pa­sie­kė 229,01 mln. li­tų tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų, vie­nam gy­ven­to­jui te­ko 3998 li­tai, Aly­taus ra­jo­ne skai­čius pa­ste­bi­mai ma­žes­nis – 86,86 mln. li­tų, vie­nam gy­ven­to­jui – 3145 li­tai.

Kaip už­tik­ri­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja Izi­da Ba­liu­ky­nie­nė, jei už­sie­nio in­ves­tuo­to­jai nė­ra su­da­rę in­ves­ti­ci­jų su­tar­ties, sa­vi­val­dy­bė in­for­ma­ci­jos, ko­kią įta­ką pa­da­rė TUI in­ves­ti­ci­jos mies­te – kiek dar­bo vie­tų su­ku­ria, ne­val­do: „Da­bar tu­ri­me in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis tik su Lie­tu­vos įmo­nė­mis. Ma­no ži­nio­mis, di­de­les in­ves­ti­ci­jas 2012 me­tais da­rė UAB „Li­tes­ko“ (bio­ma­sės ko­ge­ne­ra­ci­nė jė­gai­nė – I.M.). Taip pat in­ves­ta­vo už­sie­nio bal­dų ga­min­to­jai. Dėl ki­tų in­ves­ti­ci­jų rei­kė­tų da­ry­ti iš­sa­mią ap­klau­są.“

Anot I.Ba­liu­ky­nie­nės, prog­no­zuo­ti to­les­nes tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų per­spek­ty­vas la­bai sun­ku: „Šiuo me­tu ge­rė­jant įmo­nių veik­los ro­dik­liams, ti­kė­ti­na, bus in­ves­tuo­ja­ma į ver­slo plėt­rą, bus di­di­na­ma ga­my­bos ap­im­tis, ku­ria­mos nau­jos dar­bo vie­tos. De­ja, už­sie­nio pra­mo­ni­nin­kams ne­ri­mą vis dar ke­lia ne­sta­bi­li Lie­tu­vos mo­kes­ti­nė ap­lin­ka, tad ar­ti­miau­siu me­tu nau­jų in­ves­tuo­to­jų sun­kiai pri­vi­lio­si­me. Ta­čiau de­da­me vi­sas pa­stan­gas, kad už­sie­nio in­ves­tuo­to­jai ne­ap­lenk­tų Aly­taus: įren­gė­me že­mės skly­pus su rei­kia­mais in­ži­ne­ri­niais tin­klais ga­myk­lų sta­ty­bai, tai­ko­me že­mės nuo­mos ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čių leng­va­tas, re­kla­muo­ja­me pa­trauk­lią mies­to in­ves­ti­ci­nę ap­lin­ką spau­do­je, tarp­tau­ti­nė­se ver­slo pa­ro­do­se, or­ga­ni­zuo­ja­me po­ten­cia­lių in­ves­tuo­to­jų ir mies­to va­do­vų su­si­ti­ki­mus.“

Eko­no­mis­tai su­tar­ti­nai tvir­ti­na, kad svar­biau­sias veiks­nys yra ne tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų ap­im­tis, o tai, kaip jo­mis pa­si­nau­do­ja ša­lis, į ku­rią in­ves­tuo­ja­ma. Ne vel­tui sa­ko­ma, kad es­ti to­kių vals­ty­bių, ku­rios tie­siog pra­val­go in­ves­ti­ci­jas, užuot iš­skai­džiu­sios skir­tin­giems ūkio sek­to­riams.

 

URL

http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/uzsienio-investicijos-regionu-nesildo-45378.html