Visi komentarai
Pakomentuokit, 2011-11-21 02:42

Ištrauka iš Lietuvos banko ataskaitos. Atkreipkit dėmesį į paskutinį sakinį. "Kaip vykdomi veiklos riziką ribojantys normatyvai Įvertindami sudėtingą padėtį tarptautinėse finansų rinkose, bankai vėl didina likvidumą. 2011 m. mažėjęs likvidumo rodiklis trečiąjį ketvirtį padidėjo 1,4 procentinio punkto iki 41,7 procento ir beveik 12 procentinių punktų buvo didesnis už Lietuvos banko nustatytą minimumą (30 %). Lietuvos bankų sistemos rinkos didžiąją dalį sudarančių užsienio patronuojančiąsias institucijas turinčių bankų, galinčių skolintis iš užsienio patronuojančiųjų institucijų, vidutinis likvidumo rodiklis spalio 1 d. buvo 40,4 procento. Užsienio patronuojančiųjų institucijų neturinčių bankų vidutinis likvidumo rodiklis buvo didesnis – 45,9 procento. Spalio 1 d. duomenimis, bankai nurodė turintys pakankamą likvidumo atsargą grynajai finansavimo spragai padengti. Bankų nustatyta likvidumo atsarga iš viso sudarė beveik 15 mlrd., o grynoji finansavimo spraga buvo 6,8 mlrd. litų, t. y. bankai turėjo 2,2 karto didesnę negu minimaliai reikėtų likvidumo atsargą. Bankų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis trečiąjį ketvirtį šiek tiek sumažėjo ir spalio 1 d. sudarė 14,1 procento. Bankai, nepažeisdami kapitalo pakankamumo normatyvo, spalio 1 d. buvo pajėgūs sudaryti apie 2,8 mlrd. litų papildomų specialiųjų atidėjinių (esamus specialiuosius atidėjinius (galėjo?) padidinti apie 74 %), arba pagal riziką įvertintą turtą padidinti 34,4 mlrd. litų. Bankų sistemos kapitalas, arba kapitalo bazė, naudojamas apskaičiuojant kapitalo pakankamumo normatyvą, spalio 1 d. sudarė 6,9 mlrd. litų, iš jų didžiausia dalis (5,7 mlrd. Lt) teko I lygio kapitalui. Kapitalo poreikis spalio 1 d. sudarė 4,1 mlrd. litų. Kredito rizikai amortizuoti priskirtas kapitalas sudarė kapitalo poreikio didžiąją dalį ir buvo 3,3 mlrd. litų. Rinkos ir operacinei rizikai amortizuoti priskirtas kapitalas sudarė atitinkamai tik 496mln. ir 278 mln. litų. Rinkos rizikai reikšmingiausia tebėra užsienio valiutos kurso pokyčio rizika, jai skirta 83,5 procento viso rinkos rizikai padengti reikalingo kapitalo. Kapitalo poreikis euro pozicijai spalio 1 d. buvo 411,5 mln. litų, t. y. 99,3 procento viso užsienio valiutos kapitalo poreikio. Visi bankai vykdė Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus."

Jūsų komentaras

Vardas*

El. paštas (nerodomas)

Komentaras*