Visi komentarai
Atviras laiškas, 2011-04-20 03:09

IAAPA ( Psychiatric Assaut) Lenkijos sekcija -Tarptautinė draugija prieš psichiatrinę pagalbą, Draugija „Gyventojai prieš neteisingumą“, Lenkijos Integracinės Psichoterapijos Draugija, Visos Lenkijos Nukentėjusiųjų nuo Teisėtvarkos Organų Judėjimas „Stabdyk neteisingumą“ , Liublino Werner-Fuß Centras Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener e.V.-Zentrum Greifswalder Str.4 10405 Berlin Tel.:+49 30 499 11393 Mail: WEB: Bank: IAAPA,Deutsche Bank Berlin NrKonta: 077771400 BLZ: 100700 00 IBAN:DE24 1007 0000 0077 7714 00 BIC:DEUTDEBBXXX *prirašius: IAAPA POLSKA* > Berlynas, vasario 14 Kankinimų Prevencijos Komiteto sekretoriatui Europos Taryba Cedex France 67075 Strasbūras E-Mail: Atviras laiškas Ponios ir ponai! Ryšium su aliarmą keliančia Lenkijos psichiatrijos aukų padėtimi mes reikalaujame skubios Kankinimų prevencijos Komiteto (CPT) inspekcijos. Mūsų įstaiga Berlyne pastoviai gauna informaciją apie sisteminį piktnaudžiavimą, t.y.lenkų psichiatrai, ignoruodami įstatymus, pažeidinėja pagrindines žmogaus teises, ir to pasėkoje vyksta žmogiškosios dramos, todėl manome, ypač po pastarosios TV laidos apie kankinimą, kad būtina tikrinti Lenkijos psichiatrines įstaigas. Mes pastoviai gauname, ir vis daugiau, informacijos, skelbiamos ir žiniasklaidoje, kad, siekiant naudos, bei „edukaciniais“ tikslais, didėja piktnaudžiavimas valdžia bei prievartos naudojimas psichiatrijoje, ir panašu, kad lenkų psichiatrijoje tai darosi įprasta (fiktyvūs sprendimai asmenis darant neveiksniais, kas vėliau panaudojama atimant nuosavybę; politinis savanaudiškų tikslų administravimas ir pan.; pacientų kankinimas didžiulėmis neuroleptikų dozėmis, fiziologinio tirpalo injekcijomis ir t.t.)

Atviras laiškas, 2011-04-20 03:08

Didžiulį nerimą kelia plati šio fenomeno - kai psichiatras jaučiasi virš įstatymo ir taiko drastiškas kankinimo priemones, tokiu būdu atimdamas individo žmoniškąjį orumą, o tai dažnai sukelia psichikos sutrikimą ir pastovų invalidumą, - skalė. Minėtų veiksmų pasėkoje „pacientai“ visam gyvenimui pašalinami iš savo šeimos ir visuomenės. Dauguma šių atvejų vyksta po „vienu stogu“, kai ligoninėje klausoma gretimų skyrių gydytojų fiktyvios „medicininės“ nuomonės. Visuomenei tai yra labai pavojinga, nes bet kas gali tapti negarbingos psichiatrų praktikos auka. Tai yra rimtas pavojus demokratijos principams, laisvei ir įstatymų viršenybei kai pirmenybė teikiama žmogaus įgimtai teisei į orumą ir laisvę. . Mes įsitikinę kad dauguma atvejų psichiatrų praktika sulaikymo centruose yra nehumaniška ir prieštarauja dabartinei tarptautinei žmogaus teisių gynimo sistemai. Individai, kurie yra psichiatrinio gydymo prieš jų valią taikinys, kaip taisyklė yra juridiškai paversti neveiksniais remiantis jų šeimų teismo sprendimais, kurie yra galutiniai, ir dažniausiai remiasi fiktyviais medicininiais įrašais. Mes pastebėjome kad asmenys, kuriems yra diagnozuota „psichikos sutrikimas“ ar „psichikos liga“, neturi jokios teisės į nešališką ir sąžiningą išklausymą Lenkijos šeimos teismuose. Nėra jokio žinomo dėl prievartos advokato ar gynybos tarybos, kurie galėtų ginti asmenį nuo sauvaliaujančių psichiatrų ir sugebėtų parodyti tiesą šeimos teismo civiliniame procese. Pastoviai nevykdomas tinkamas įrodymų, kurie situaciją patvirtintų, išklausymas, ir, kaip taisyklė, apie asmens prievartinį įkalinimą sprendžiama remiantis psichiatrų įrašais. Remiantis Europos žmogaus teisių Konvencijos 6 straipsniu kiekvienas turi teisę į sąžiningą teismą, ir tai, be abejonės, liečia tuos, kuriuos psichiatrai įkalina prieš jų valią. Teisę į sąžiningą teismą ir sąžiningą gydymą nurodo ir Europos Sąjungos Pagrindinių žmogaus teisių Chartijos 47 straipsnis. Teisė į gynybą yra pagrindinė įstatyminė teisė. Be to, tai sritis, kur korupcijos rizika itin didelė. Naudojantis fiktyviais duomenimis, labai lengva „pateisinti“ tokią jų nuomonę ir gauti šeimos teismo leidimą priverstiniam asmens gydymui. Žmogus tokioje situacijoje be tinkamos gynybos yra visiškai bejėgis, ir lengvai tampa nesąžiningos procedūros auka. Kai gerai žinoma Lenkijos TVP1 reporterė („Atvejis reportažui“) giminaičių prašymu pateko į psichiatrinę ligoninę (Gdansko Starogard), ji pareiškė: „Mes išvydome pasaulio, kuris labai panašėjo į pragarą žemėje, vaizdą: ..“ injekcijos kaip bausmė, uždarymai izoliatoriuje, varžantys diržai ištisą mėnesį, muštynės, laikymas basų ant sniego bei šaltame vandenyje, pacientų įžeidinėjimai ir žeminimas – visa tai liudija apie sąmoningą kankinimą. Nepriimtina ir tarptautinių žmogaus teisių fone šokiruojanti situacija Lenkijoje, kuri, nelaimei, tapo veik įprasta, galėjo susiklostyti tik nesant šioje srityje jokios valstybinių institucijų kontrolės. Ombudsmeno Pacientų Teisių gynimo institutas, kaip ir nuoroda į teisinį peržiūrėjimą, tėra butaforija. Nei policija, nei prokuroras neturi reikiamos jėgos įsikišti, net tais atvejais, kai psichiatrai savo pačių parašais po savo ranka rašytais įrašais laiko asmenį prieš jo valią ir remiasi fiktyviais duomenimis apie asmens elgesį, kurį neretai lemia prievarta jų, psichiatrų, asmeniui skiriami narkotikai. Nė vienas iš šių individų neturi jokios galimybės įrodyti tiesą ir įtvirtinti savo teises šeimos teismų proceso metu. Niekas netiria, kas iš tiesų vyksta už uždarų Lenkijos psichiatrinių centrų sienų. Neretai sveiki asmenys, norintys tik laikinai gauti palaikymą sunkiu metu, yra savavališkai uždaromi ir prievarta „gydomi“, skiriant prieš jų valią perauklėjimui priklausomybę sukeliančias narkotines chemines medžiagas. Žmonės patiria žeminantį ir nužmoginantį elgesį ir bausmes, drastiškai atimant jų prigimtinės teisės ir žmoniškumą. Ir visiškai netiriamos šių nežmoniškų gydymo metodų pasekmės. Mes manome, kad ši situacija reikalauja skubaus Kankinimų prevencijos Komiteto (CPT) įsikišimo. Tokiu būdu mes reikalaujame, kad būtų atliktas tikslus ir išsamus šios medžiagos patikrinimas, kad asmenys, piktnaudžiaujantys po psichiatrijos vėliava, atsakytų už savo kriminalinius veiksmus.

Atviras laiškas, 2011-04-20 03:06

1984 m. Gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos patvirtintoje Konvencijoje „KANKINIMO IR KITO ŽIAURUS NEŽMONIŠKO BEI ŽEMINANČIO ELGESIO AR BAUDIMO“ definicija aprėpia ir prievartinį psichiatrinį „gydymą“ Psichiatriniuose kalėjimuose „pacientai“ yra didžiulio fizinio skausmo ir dvasinių kančių, pirmiausia prievarta administracijos skiriamų elektrošokų bei farmakologinių medžiagų, taikiniai. Prisidengus fiktyviomis ligomis ir psichikos sutrikimais, toks „gydymas“ taikomas įvairiuose Lenkijos psichiatriniuose centruose. Norime atkreipti dėmesį ir į pastatų, kur jie laikomi uždaryti neretai nežmoniškomis gyvenimo sąlygomis, būklę, tinkamos mitybos, asmeninės higienos trūkumą perpildytuose miegamuosiuose, kur ASMENYS SU PRAEINANČIAIS NEUROTINIAIS SUTRIKIMAIS AR DEPRESIJA YRA APGYVENDINTI DRAUGE SU SUNKIAIS NUSIKALTIMAIS KALTINAMAIS ASMENIMIS. . KANKINIMU PSICHIATRIJOJE SIEKIAMA PRIVERSTI „PACIENTĄ“ PRIPAŽINTI „PSICHINĘ LIGĄ“ IR TOKIU BŪDU PASIEKTI „SUTIKIMĄ“(=PACIENTO PRITARIMĄ DIAGNOZEI IR PASIŪLYTAM PSICHIATRINIAM GYDYMO PASIRINKIMUI). Kaip rodo praktika, priverstinis „gydymas“ psichiatrijoje taikomas savavališkai, o žmonės, kurie nepriima „gydymą“, verčiami paklusti KAD ATRODYTŲ norintys priimti prievartinį „gydymą“, ir tai vienintelis pasirinkimas žmogui, patekusiam į Lenkijos psichiatrines įstaigas. „Psichiškai sergantis“ etiketės žmonėms priklijavimas tolygus jų diskriminacijai, - šie žmonės yra pasmerkti gyvenimo kančiai, kentėjimams uždarose įstaigose, kuriose remiamasi tik psichiatrų savavališka ir BE JOKIŲ ETINIŲ MEDICINOJE SUVARŽYMŲ nuomone - jie pasmerkiami būti išskirtais iš žmonių visuomenės visą gyvenimą. ŠIAS ŽMONIŲ KANČIAS SUKELIA VALDŽIOS NUOLAIDŽIAVIMAS AR NET PRITARIMAS. Psichiatrijoje praktikuojami kankinimai nėra atskiri atvejai, nėra Lenkijos įstatymams prieštaraujantys sporadiniai piktnaudžiavimai valdžia ar psichiatrinio personalo sauvalė. Itin liūdna, tačiau tai tapo uždarų įstaigų taisykle. Visuomenės ir valdančiųjų akimis sudaroma iliuzija, kad „gydymų“ psichiatrinė prievarta turi neva teisinį pagrindą, nes Lenkijos TEISINĖ SISTEMA, NETIRDAMA MINIMŲ ATVEJŲ, SUDARO ŠIŲ VEIKSMŲ LEGITIMUMO VAIZDĄ. Remiantis Jungtinių Tautų Asmenų su negalia žmogaus teisių Konvencija, visos prievartinės psichiatrinės priemonės yra kriminaliniai pažeidimai, jei jos taikomos prieš žmogaus norus. Konvencijos 14 straipsnis reikalauja, kad „neįgalumas“ JOKIU BŪDU negali būti pagrindas žmogui atimti laisvę“, kas jau buvo apibrėžta Žmogaus teisių Deklaracijoje bei Europos žmogaus teisių Konvencijoje. PSICHIATRINĖS PRIEMONĖS GALI BŪTI VERTINAMOS KAIP ŠIURKŠTUS ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAS, YPAČ NEIGIANT ŽMOGAUS ORUMĄ IR TEISĘ Į LAISVĘ, SVEIKATĄ BEI GYVYBĘ – DIDŽIAUSIĄ KIEKVIENO INDIVIDO TURTĄ.

Atviras laiškas, 2011-04-20 02:43

Mes primename, kad Lenkijos vyriausybė yra susieta su Jungtinių Tautų, Europos Tarybos ir Europos Sąjungos tarptautine žmogaus teisių sistema. Turint omenyje daugybę Lenkijos psichiatrijos aukų, bei siekiant užkirsti kelią tolimesniems piktnaudžiavimo, kurie sudaro sąlygas psichiatrinei prievartai, atvejams, mes prašome Europos Kankinimų ir nežmoniško ar degraduojančio elgesio Prevencijos Komitetą imtis skubių veiksmų prieš Lenkijos bei kitų Europos Tarybos vyriausybių, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų Konvencijos signatarių *, specialius ** „psichinės sveikatos apsaugos“ įstatymus. Taip pat laikome, kad yra būtina atskleisti praeities psichiatrinius piktnaudžiavimus bei nehumanišką „gydymą“, naudotą prisidengiant klaidinančiu jo pavadinimu. TIK GRĄŽINUS LAISVĘ ĮKALINTIEMS INDIVIDAMS įmanoma gauti tikrus duomenis iš medicininių įrašų išsamiai atvejų analizei, norint išsiaiškinti tiesą, kas iš tiesų dvidešimt pirmajame amžiuje, jau visą tūkstantmetį humanizuojant įstatymus, vyksta už kruopščiai saugomų uždarų psichiatrinių ligoninių sienų. Taip pat labai svarbu yra išsiaiškinti žmonių, kuriems diagnozuota „psichikos liga“, būseną –kuriems yra reikalinga skubi pagalba ir reabilitacija, ir tai yra būtina bejėgių žmonių tolesnio įkalinimo prevencijai. Medicininiu, psichologiniu bei etiniu požiūriais yra labai svarbu suteikti palaikymą tiems, kurie siekia šios pagalbos, susiklosčius sunkiai gyvenimo situacijai. Būtina pasirūpinti tokių žmonių sveikatos sąlygomis, jie turėtų gauti teisę į draugišką terapinę medicininę globą, padedančią jiems integruotis į visuomenę, sudaryti sąlygas jiems visuomenėje realizuoti savo gyvybinius poreikius. IAAPA Lenkijos skyrius Tarptautinė bendrija prieš psichiatrinę pagalbą Gyventojų prieš neteisybę draugija Lenkijos integracinės psichoterapijos bendrija Visos Lenkijos Nukentėjusiųjų nuo Teisėtvarkos Organų Judėjimas „Stabdyk neteisingumą“ Liublino Werner Fuss Centras Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener e.V.Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Berlin-Brandenburg e. laiško originalas lenkų kalba prisegamas kaip pdf (Į lietuvių kalbą iš angliško teksto išvertė gydytoja Dalia Marija Gerulaitienė) * - LR Vyriausybę atstovaujanti socialinių reikalų ministrė p. V. Blinkevičiūtė vieną pirmųjų, kaip pranešė spauda, nuvyko ir pasirašė Konvenciją ** - SPECIALŪS „psichinės sveikatos apsaugos“ įstatymai Lietuvoje yra ABSOLIUTUS LIETUVOS ĮSTATYMŲ IGNORAVIMAS PSICHIATRIJOJE, pvz. Lietuvos Civilinio kodekso nuostata NELEISTINUMAS APRIBOTI FIZINIO ASMENS LAISVĘ (LR CK, 2.26 str.) pabrėžia jog asmuo gali būti paguldytas į psichiatrijos įstaigą tik jo paties sutikimu, taip pat teismo leidimu priverstinai hospitalizuotas – bet tik tada, kai serga sunkia psichikos liga ir yra reali grėsmė, kad jis savo veiksmais gali padaryti esminės žalos savo ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei bei turtui, - bet ne ilgiau kaip dvi paras, ir priverstinė hospitalizacija gali būti pratęsta tik įstatymų nustatyta tvarka teismo leidimu. Lygiai tokie patys reikalavimai ir jei asmuo yra neveiksnus, t.y. jei teismas yra pripažinęs asmens neveiksnumą: “Jeigu asmuo yra neveiksnus, sutikimą priverstinei jo hospitalizacijai, tačiau ne ilgiau kaip dvi paras, gali duoti asmens globėjas. Neveiksnaus asmens priverstinė hospitalizacija po to gali būti pratęsta tik įstatymų nustatyta tvarka teismo leidimu. ((LR CK, 2.26 Str. 4 dalis), TAČIAU psichiatrijoje Lietuvos įstatymai negalioja: į pensionatus žmonėstalpinami prievarta be teismo sprendimo, vien 'sutvarkius' neveiksnumą (pr.žr. apie tai išsamesnius paaiškinimus)

eeeee, 2011-02-25 16:00

Nėr žmogaus nėr problemos tokią iškabą reikėtų pakabint virš įėjimo į seimą. Lietuvos politikai yra orientuoti į paramą bet kam tik ne žmogui. Tai ko ten seimūnai stebisi jei gimsatamumas mažėja ir visi EVAKUOJASI iš Lietuvos?????????? Ko norėjo tą ir gavo - lasvąją rinką kur man daugiau moka ten ir važiuoju, o savo pažadus valdžia gali susikišt.

Jūsų komentaras

Vardas*

El. paštas (nerodomas)

Komentaras*