Būsto privilegija – aukštų valdininkų sekretorėms

(Puslapis 2 iš 3)

Rita Žadeikytė / Šiaulių kraštas

2013-04-29 07:19

Ar ne­ba­do akių, kad ar­ti­ma me­ro drau­gė gy­ve­na Sa­vi­val­dy­bės tar­ny­bi­nia­me bu­te?

„Kaip ga­li ba­dy­ti? Jei­gu tai bū­tų ki­to­kie san­ty­kiai... ves­tu­vės... dar kaž­kas, o kaip da­bar ji ga­li išei­ti dėl kaž­ko iš to bu­to?“, – ko­men­ta­vo si­tua­ci­ją J. Sar­taus­kas.

Pri­vi­le­gi­jos - iš so­vie­ti­nių lai­kų

Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas G. Skur­kis pri­pa­ži­no, kad vi­si Sa­vi­val­dy­bės tu­ri­mi tar­ny­bi­niai bu­tai yra so­vie­ti­nių lai­kų Vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pa­li­ki­mas.

Iš Vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos ša­lies Sa­vi­val­dy­bė pe­rė­mė, G. Skur­kio tei­gi­mu, apie 40 tar­ny­bi­nių bu­tų. Da­lis pa­vel­dė­tų bu­tų bu­vo pri­va­ti­zuo­ta, o da­lį jų Sa­vi­val­dy­bė pa­si­li­ko sa­vo reik­mėms.

So­vie­ti­niais lai­kais tar­ny­bi­niai bu­tai bu­vo ski­ria­mi pri­si­vi­lio­ti į mies­tą jau­nus ir rei­ka­lin­gus spe­cia­lis­tus.

Nuo­ma – pi­gi

Nuo­mos mo­kes­tis, mo­ka­mas Sa­vi­val­dy­bei už gy­ve­ni­mą tar­ny­bi­nia­me bu­te, pa­sak Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo G. Skur­kio, sie­kia nuo 80 iki 160 li­tų, pri­klau­so­mai nuo bu­to plo­to.

Mies­te iš­si­nuo­mo­ti, pa­vyz­džiui, dvie­jų kam­ba­rių bu­tą įma­no­ma už 200–400 li­tų.

Sa­vi­val­dy­bės tar­ny­bi­niai bu­tai, G. Skur­kio tei­gi­mu, yra vieno–trijų kam­ba­rių, dau­giau­sia – dvie­jų kam­ba­rių bu­tai.

„Yra pa­keis­ta tvar­ka, kad Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams ne­bes­ki­ria­me tar­ny­bi­nių bu­tų. Tar­ny­bi­nių bu­tų sky­ri­mo ban­ga bu­vo 2003–2007 me­tais. Lais­vų tar­ny­bi­nių bu­tų nė­ra, to­dėl sky­ri­mo tvar­ka ne­be­vyk­do­ma. Ta­čiau iš­kel­din­ti žmo­nių nė­ra juk jo­kio tei­si­nio pa­grin­do. Jei­gu žmo­gus ga­vo tar­ny­bi­nį bu­tą ir ja­me gy­ve­na, jis tu­ri tei­si­nį pa­grin­dą ten gy­ven­ti“, – ko­men­ta­vo me­ras J. Sar­taus­kas.

Įs­tai­goms – pa­gal pa­nau­dą

G. Skur­kio tei­gi­mu, pa­si­kei­tus įsta­ty­mams, Sa­vi­val­dy­bė pa­ti ne­bes­ki­ria mies­to įstai­gų dar­buo­to­jams – teat­ra­lams, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, me­di­kams – tar­ny­bi­nių bu­tų.

13 bu­tų Sa­vi­val­dy­bė pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį yra ati­da­vu­si Šiau­lių li­go­ni­nei, Vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui, Šiau­lių dra­mos teat­rui, Šiau­lių rea­bi­li­ta­ci­jos cent­rui, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bai ir pa­čios įstai­gos ten ap­gy­ven­di­na sa­vo rei­ka­lin­gus dar­buo­to­jus.

„Kiek įstai­gos pra­šė, tiek sky­rėm, dau­giau šiuo me­tu iš įstai­gų pra­šy­mų ne­tu­ri­me“, – sa­kė G. Skur­kis.

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės at­sto­vės spau­dai Zi­tos Kat­kie­nės tei­gi­mu, pa­vyz­džiui, li­go­ni­nei rei­ka­lin­gas Kar­dio­lo­gi­jos cent­ro va­do­vas, tu­rin­tis aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą, gy­dy­to­jo kar­dio­lo­go li­cen­ci­ją, dak­ta­ro moks­lo laips­nį, ne ma­žes­nį kaip 3 me­tų ad­mi­nist­ra­ci­nio dar­bo sta­žą, mo­kan­tis už­sie­nio kal­bą. Jam bus pa­siū­ly­tas gy­ve­na­ma­sis plo­tas – tar­ny­bi­nis bu­tas, ku­rį li­go­ni­nė pa­nau­da gau­tų iš mies­to Sa­vi­val­dy­bės.

Dar li­go­ni­nei, Z. Kat­kie­nės tei­gi­mu, rei­ka­lin­gi: der­ma­to­lo­gas, vai­kų li­gų gy­dy­to­jas, kar­dio­lo­gas. „Ta­čiau jiems gy­ve­na­mo­jo plo­to li­go­ni­nė pa­siū­ly­ti ne­ga­li“, – tei­gė Z. Kat­kie­nė.

Jei bu­tų rei­kia, pai­ma iš varg­šų

Tar­ny­bi­nių bu­tų sky­ri­mo ko­mi­si­jai va­do­vau­ja Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vla­das Da­mu­le­vi­čius, na­riai – mies­to Ta­ry­bos po­li­ti­nių frak­ci­jų at­sto­vai.

„Kiek įstai­gos pa­nau­dai pra­šo bu­tų, tiek ir ski­ria­me. Pra­šė Rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ras dvie­jų bu­tų – da­vė­me. Pra­šo Dai­nų po­lik­li­ni­ka – ir­gi esa­me pa­ža­dė­ję, kad at­ra­si­me“, – aiš­ki­no V. Da­mu­le­vi­čius.

Iš ko­kių re­zer­vų at­ras bu­tų? Iš­kel­dins iš tar­ny­bi­nių bu­tų ką nors?

„Kai kar­tais iš­si­ke­lia iš so­cia­li­nių būs­tų žmo­nės. Pas­ku­ti­niai du bu­tai Rea­bi­li­ta­ci­jos cent­rui bu­vo skir­ti iš so­cia­li­nio būs­to fon­do“, – pri­pa­ži­no V. Da­mu­le­vi­čius.

Straipsnio puslapiai:

- Rita Žadeikytė

Šiaulių kraštas

Close

Socdarbiečių fiasko: opozicija užkirto kelią atsiriekti dalį biudžeto

Lietuvos socialdemokratų darbo partija nepasiekė savo – skubos tvarka bandant pritarti naujai partijų finansavimo tvarkai, opozicija balsavime nedalyvavo, todėl neužteko parlamentarų balsų. Tokį pat scenarijų opozicija pritaikė ir dėl ...

Silpnos mokyklos įžiebė ginčą: ministerija joms pumpuos pinigus, bet Seimas nori pokyčių

Lietuvos moksleivių pasiekimams nežibant, o vyresnių klasių moksleivių pasiekimams keliant nerimą, Švietimo ir mokslo ministerija silpnąsias šalies mokyklas skatins pinigais, skirdama joms vadinamuosius kokybės krepšelius. ...

Patvirtinta pensijų reforma: kaupimas keisis

Seime kelią prasiskynė tiek mokesčių, tiek pensijų reforma. Priėmus Pensijų kaupimo įstatymą, visi gyventojai automatiškai bus įtraukiami į pensijų kaupimą, su galimybe atsisakyti. Žmogus turės 3 proc. nuo savo atlyginimo atsidėti ateičiai ...

Seimas apsisprendė: keisis gyventojų mokami mokesčiai

Seime skubos tvarka priimta mokesčių reforma, kuri, prezidentei patvirtinus, įsigaliotų jau nuo 2019 metų sausio 1 dienos. Pokyčiai palies kiekvieną šalies darbuotoją. Seimo rytiniame posėdyje nuspręsta sujungti darbuotojo ir darbdavio ...

Seimas narsto pensijų reformą: linkstama link automatinio įtraukimo

Seime antradienį pradėta svarstyti Vyriausybės inicijuota pensijų kaupimo sistemos reforma. Po diskusijų parlamentarai pritarė automatiniam įtraukimui į II pensijų pakopą. Reformai pritarta komitetuose – praėjusią savaitę jai pritarė Seimo ...

Mokesčių reformos buldozeris važiuoja: pritarta nepaisant milijardinių praradimų biudžete

 Seimas antradienį po svarstymo pritarė parlamente suderintai kompromisinei trejų metų trukmės mokesčių sistemos reformai. Tiesa, svarstymo metu netrūko aštrių pasisakymų apie tai, kas laukia Lietuvos, priėmus tokius brangiai biudžetui ...

Nekilnojamojo turto mokestis stringa: kodėl gyvenantis Akmenėje turėtų mokėti, o Vilniuje – ne?

Vyriausybė siekia papildomai apmokestinti antrą ir tolimesnį būstą, tačiau konservatoriai pasigenda socialinio teisingumo, mat regionuose žmonės gali likti daug labiau nuskriausti. Vyriausybės pasiūlymą 0,3 proc. tarifu apmokestinti antrąjį, ...

Su rūkymu parlamentarai pasiryžę kovoti kainomis

Siūlymas branginti rūkymą sulaukia vis daugiau parlamentarų palaikymo ir gana lengvai kelią skinasi link galutinio svarstymo Seime. Finansų ministras Vilius Šapoka pristatė, kad siūloma nustatyti trejų metų akcizų didinimo planą tabako ...

Pažėrė kritikos mokesčių ir pensijų reformoms: nelygybė nemažės, iš kur bus finansų – nežinia

Ne visi į Seimą pakviesti specialistai pakalbėti apie mokesčių reformą suskubo liaupsinti Vyriausybės paruoštas reformas. Pabrėžta, kad kentės socialinė sritis – ateityje gali būti keblu finansuoti pensijas bei išmokas. O taip ...

9-oji D. Grybauskaitės metinė kalba išdavė: baigėsi galvų kapojimas

Jei politikai prezidentės Dalios Grybauskaitės metiniame pranešime pasigenda griežtumo, tai politologai – kritikos sau ir Vyriausybei. Metinė šalies vadovės kalba išsiskyrė alegorijų gausa, neatidus klausytojas galėjo ir ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas