Būsto privilegija – aukštų valdininkų sekretorėms

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je rei­ka­lin­giau­si spe­cia­lis­tai, gau­nan­tys pus­vel­čiui nuo­mo­ja­mus tar­ny­bi­nius bu­tus – sek­re­to­rės. Jei į mies­tą at­si­kvies­tam spe­cia­lis­tui to­kio būs­to rei­kia, jis „pai­ma­mas“ iš so­cia­li­nio būs­to fon­do. Ren­ka­ma­si skriaus­ti šiau­lie­čius, ku­rie so­cia­li­nio būs­to lau­kia me­tų me­tus, bet ne nai­kin­ti būs­to pri­vi­le­gi­jos sek­re­to­rėms. Ko­dėl jos to­kios svar­bios mies­to val­džiai?

Aš­tuo­ni bu­tai – sa­viems

Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė spau­dai tik po il­gų de­ry­bų su Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ju Gy­čiu Skur­kiu re­dak­ci­jai pa­tei­kė Sa­vi­val­dy­bės tar­ny­bi­nių bu­tų są­ra­šą ir pa­var­des (ne­nu­ro­dant ko­kia­me konk­re­čia­me bu­te gy­ve­na­ma) spe­cia­lis­tų, ku­riems su­teik­ti tar­ny­bi­niai bu­tai.

Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė šiuo me­tu tu­ri aš­tuo­nis tar­ny­bi­nius bu­tus.

Tar­ny­bi­niuo­se bu­tuo­se gy­ve­na Bi­ru­tė Bei­no­rie­nė (Ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė), Jur­ga Dzi­do­li­kie­nė (Kul­tū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė), Vi­da Po­po­vie­nė (Kan­ce­lia­ri­jos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė), Ie­va And­ruš­ke­vi­čiū­tė (Svei­ka­tos sky­riaus ve­dė­ja), Do­vi­lė Žu­kaus­kie­nė (me­ro pa­ta­rė­ja), Eri­ka Šur­nai­tė (Kan­ce­lia­ri­jos vy­res­nio­ji re­fe­ren­tė), Da­rius Ged­man­tas (pa­sie­nio tar­ny­bos pa­rei­gū­nas), Ie­va Kas­čio­ny­tė (In­ves­ti­ci­jų ir mies­to plėt­ros sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja).

Bu­tai – aukš­tų val­di­nin­kų sek­re­to­rėms

Net trys iš iš­var­dy­tų Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų – bu­vu­sios ar­ba esa­mos aukš­tų Sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kų sek­re­to­rės.

J. Dzi­do­li­kie­nė bu­tą ga­vo dirb­da­ma Jus­ti­no Sar­taus­ko sek­re­to­re. Bu­tas skir­tas, kai J. Sar­taus­kas dir­bo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju, o J. Dzi­do­li­kie­nė ta­po jo sek­re­to­re.

Vė­liau J. Dzi­do­li­kie­nė iš sek­re­to­rės pa­ki­lo kar­je­ros laip­tais ir ta­po vals­ty­bės tar­nau­to­ja – vy­riau­sią­ja spe­cia­lis­te.

E. Šur­nai­tė – bu­vu­si Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vla­do Da­mu­le­vi­čiaus sek­re­to­rė, vė­liau ta­pu­si vy­res­nią­ja re­fe­ren­te.

V. Po­po­vie­nė – bu­vu­si Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo G. Skur­kio sek­re­to­rė, vė­liau per­kel­ta dirb­ti į kan­ce­lia­ri­ją taip pat tapo vals­ty­bės tar­nautoja – vy­riau­sią­ja spe­cia­lis­te.

E. Šur­nai­tė ir V. Po­po­vie­nė yra vai­ko au­gi­ni­mo ato­sto­go­se ir lai­ki­nai Sa­vi­val­dy­bė­je ne­dir­ba.

Vi­sos trys gy­ve­na dvie­jų kam­ba­rių bu­tuo­se, ku­rių plo­tai – be­veik po 50 kvad­ra­ti­nių met­rų.

Į dan­tis ne­žiū­ri

Ko­dėl Sa­vi­val­dy­bė tar­ny­bi­niais bu­tais ap­da­li­ja sek­re­to­rės dar­bą dir­ban­čias spe­cia­lis­tes? Ar jos Sa­vi­val­dy­bei ypač rei­ka­lin­gos, jų neį­ma­no­ma ras­ti dar­bo rin­ko­je, kad rei­kia vi­lio­ti tar­ny­bi­niais bu­tais?

„Nie­kas ne­sa­ko, ar sek­re­to­rės – rei­ka­lin­giau­si ar ne­rei­ka­lin­giau­si Sa­vi­val­dy­bei spe­cia­lis­tai. Bu­vo išaiš­kin­ta, kad tar­ny­bi­niai bu­tai ne­ga­li bū­ti su­tei­kia­mi ne Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams. Tuo me­tu dau­giau no­rin­čių gy­ven­ti tar­ny­bi­niuo­se bu­tuo­se ne­bu­vo. Kas pa­ra­šy­da­vo pra­šy­mą, tam ir bu­vo su­tei­kia­mi. Gal­būt ne­bu­vo pa­gal­vo­ta, kiek il­gai tie žmo­nės gy­vens tuo­se bu­tuo­se?“ – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ me­ras J. Sar­taus­kas.

„Ar ma­no bu­vu­si sek­re­to­rė ne žmo­gus? – į klau­si­mą, ko­dėl bu­tas bu­vo skir­tas ir jo sek­re­to­rei, rea­ga­vo Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas G. Skur­kis. – Žmo­nės vi­si vie­no­di, jei­gu žmo­gus pa­da­vė pra­šy­mą ir mes tu­rė­jo­me bu­tą, žmo­gus ati­tin­ka vi­sas są­ly­gas bu­tui gau­ti – ne­tu­ri ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, mes ne­žiū­rim į dan­tis - ji sek­re­to­rė, ar ve­dė­jas“.

Drau­gys­tė su bu­vu­sia sek­re­to­re

J. Dzi­do­li­kie­nė pa­sta­ruo­ju me­tu Šiau­lių me­rą J. Sar­taus­ką ly­di į šven­tes, priė­mi­mus. Ko­kie san­ty­kiai sie­ja bu­vu­sią jo sek­re­to­rę su pen­kių vai­kų tė­vu J. Sar­taus­ku?

Ar ne­ba­do akių, kad ar­ti­ma me­ro drau­gė gy­ve­na Sa­vi­val­dy­bės tar­ny­bi­nia­me bu­te?

„Kaip ga­li ba­dy­ti? Jei­gu tai bū­tų ki­to­kie san­ty­kiai... ves­tu­vės... dar kaž­kas, o kaip da­bar ji ga­li išei­ti dėl kaž­ko iš to bu­to?“, – ko­men­ta­vo si­tua­ci­ją J. Sar­taus­kas.

Pri­vi­le­gi­jos - iš so­vie­ti­nių lai­kų

Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas G. Skur­kis pri­pa­ži­no, kad vi­si Sa­vi­val­dy­bės tu­ri­mi tar­ny­bi­niai bu­tai yra so­vie­ti­nių lai­kų Vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pa­li­ki­mas.

Iš Vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos ša­lies Sa­vi­val­dy­bė pe­rė­mė, G. Skur­kio tei­gi­mu, apie 40 tar­ny­bi­nių bu­tų. Da­lis pa­vel­dė­tų bu­tų bu­vo pri­va­ti­zuo­ta, o da­lį jų Sa­vi­val­dy­bė pa­si­li­ko sa­vo reik­mėms.

So­vie­ti­niais lai­kais tar­ny­bi­niai bu­tai bu­vo ski­ria­mi pri­si­vi­lio­ti į mies­tą jau­nus ir rei­ka­lin­gus spe­cia­lis­tus.

Nuo­ma – pi­gi

Nuo­mos mo­kes­tis, mo­ka­mas Sa­vi­val­dy­bei už gy­ve­ni­mą tar­ny­bi­nia­me bu­te, pa­sak Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo G. Skur­kio, sie­kia nuo 80 iki 160 li­tų, pri­klau­so­mai nuo bu­to plo­to.

Mies­te iš­si­nuo­mo­ti, pa­vyz­džiui, dvie­jų kam­ba­rių bu­tą įma­no­ma už 200–400 li­tų.

Sa­vi­val­dy­bės tar­ny­bi­niai bu­tai, G. Skur­kio tei­gi­mu, yra vieno–trijų kam­ba­rių, dau­giau­sia – dvie­jų kam­ba­rių bu­tai.

„Yra pa­keis­ta tvar­ka, kad Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams ne­bes­ki­ria­me tar­ny­bi­nių bu­tų. Tar­ny­bi­nių bu­tų sky­ri­mo ban­ga bu­vo 2003–2007 me­tais. Lais­vų tar­ny­bi­nių bu­tų nė­ra, to­dėl sky­ri­mo tvar­ka ne­be­vyk­do­ma. Ta­čiau iš­kel­din­ti žmo­nių nė­ra juk jo­kio tei­si­nio pa­grin­do. Jei­gu žmo­gus ga­vo tar­ny­bi­nį bu­tą ir ja­me gy­ve­na, jis tu­ri tei­si­nį pa­grin­dą ten gy­ven­ti“, – ko­men­ta­vo me­ras J. Sar­taus­kas.

Įs­tai­goms – pa­gal pa­nau­dą

G. Skur­kio tei­gi­mu, pa­si­kei­tus įsta­ty­mams, Sa­vi­val­dy­bė pa­ti ne­bes­ki­ria mies­to įstai­gų dar­buo­to­jams – teat­ra­lams, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, me­di­kams – tar­ny­bi­nių bu­tų.

13 bu­tų Sa­vi­val­dy­bė pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį yra ati­da­vu­si Šiau­lių li­go­ni­nei, Vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui, Šiau­lių dra­mos teat­rui, Šiau­lių rea­bi­li­ta­ci­jos cent­rui, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bai ir pa­čios įstai­gos ten ap­gy­ven­di­na sa­vo rei­ka­lin­gus dar­buo­to­jus.

„Kiek įstai­gos pra­šė, tiek sky­rėm, dau­giau šiuo me­tu iš įstai­gų pra­šy­mų ne­tu­ri­me“, – sa­kė G. Skur­kis.

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės at­sto­vės spau­dai Zi­tos Kat­kie­nės tei­gi­mu, pa­vyz­džiui, li­go­ni­nei rei­ka­lin­gas Kar­dio­lo­gi­jos cent­ro va­do­vas, tu­rin­tis aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą, gy­dy­to­jo kar­dio­lo­go li­cen­ci­ją, dak­ta­ro moks­lo laips­nį, ne ma­žes­nį kaip 3 me­tų ad­mi­nist­ra­ci­nio dar­bo sta­žą, mo­kan­tis už­sie­nio kal­bą. Jam bus pa­siū­ly­tas gy­ve­na­ma­sis plo­tas – tar­ny­bi­nis bu­tas, ku­rį li­go­ni­nė pa­nau­da gau­tų iš mies­to Sa­vi­val­dy­bės.

Dar li­go­ni­nei, Z. Kat­kie­nės tei­gi­mu, rei­ka­lin­gi: der­ma­to­lo­gas, vai­kų li­gų gy­dy­to­jas, kar­dio­lo­gas. „Ta­čiau jiems gy­ve­na­mo­jo plo­to li­go­ni­nė pa­siū­ly­ti ne­ga­li“, – tei­gė Z. Kat­kie­nė.

Jei bu­tų rei­kia, pai­ma iš varg­šų

Tar­ny­bi­nių bu­tų sky­ri­mo ko­mi­si­jai va­do­vau­ja Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vla­das Da­mu­le­vi­čius, na­riai – mies­to Ta­ry­bos po­li­ti­nių frak­ci­jų at­sto­vai.

„Kiek įstai­gos pa­nau­dai pra­šo bu­tų, tiek ir ski­ria­me. Pra­šė Rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ras dvie­jų bu­tų – da­vė­me. Pra­šo Dai­nų po­lik­li­ni­ka – ir­gi esa­me pa­ža­dė­ję, kad at­ra­si­me“, – aiš­ki­no V. Da­mu­le­vi­čius.

Iš ko­kių re­zer­vų at­ras bu­tų? Iš­kel­dins iš tar­ny­bi­nių bu­tų ką nors?

„Kai kar­tais iš­si­ke­lia iš so­cia­li­nių būs­tų žmo­nės. Pas­ku­ti­niai du bu­tai Rea­bi­li­ta­ci­jos cent­rui bu­vo skir­ti iš so­cia­li­nio būs­to fon­do“, – pri­pa­ži­no V. Da­mu­le­vi­čius.

Ma­ži­na so­cia­li­nių būs­tų skai­čių var­gin­giau­siems mies­tie­čiams, kai mies­te ei­lės so­cia­li­niam būs­tui gau­ti lau­kia per 1,3 tūks­tan­čio ne­pa­si­tu­rin­čių šei­mų?

„Iš tik­rų­jų yra min­čių pa­nai­kin­ti tar­ny­bi­nius bu­tus iš vi­so...“, – su­si­grie­bė iš­si­ta­ręs, kad ati­ma būs­tus iš varg­šų, o ne iš pri­vi­le­gi­juo­tų­jų V. Da­mu­le­vi­čius.

URL

http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/busto-privilegija-aukstu-valdininku-sekretorems-38727.html