Menų inkubatorius kliūva statybų inspektoriams ir architektams

Aly­tu­je, Ne­mu­no pa­kran­tė­je, Til­to g. 2 esan­tis pa­sta­tas mies­to gy­ven­to­jams ži­no­mas kaip se­no­ji pir­tis. Šį sta­ti­nį val­do mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Jo­no Bal­čiaus va­do­vau­ja­ma ben­dro­vė „Ma­ji“. Tas pats ta­ry­bos na­rys yra ir Dzū­kų kraš­to me­nų in­ku­ba­to­riaus va­do­vas. In­ku­ba­to­rius ir­gi vei­kia Til­to g. 2. Da­bar šis pa­sta­tas, pri­tai­kant jį me­nų pir­čiai, re­konst­ruo­ja­mas už skir­tą eu­ro­pi­nę pa­ra­mą. Vi­siš­kai ne­se­niai jis pa­te­ko į Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos aki­ra­tį dėl pro­jek­to ne­ati­ti­ki­mo šios te­ri­to­ri­jos de­ta­lia­jam pla­nui. Dėl in­ku­ba­to­riaus pa­sta­to pro­jek­to prieš­ta­ra­vi­mo tei­si­nėms nor­moms mies­to ar­chi­tek­tai kar­tu su Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­ba ren­gia raš­tą sa­vi­val­dy­bės va­do­vams.

Pa­ra­ma – mi­li­jo­ni­nė

2013 me­tų gruo­džio vi­du­ry­je ūkio mi­nist­ras Eval­das Gus­tas pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl eu­ro­pi­nės pa­ra­mos sky­ri­mo Dzū­kų kraš­to me­nų in­ku­ba­to­riaus pa­teik­tam pro­jek­tui dėl šio in­ku­ba­to­riaus me­nų pir­ties kū­ri­mo. Pro­jek­tas fi­nan­suo­tas iki 7 mln. 500 tūkst. 900 li­tų, ar­ba iki 94,94 proc. jo ver­tės. Li­ku­sią da­lį pro­jek­to tu­ri fi­nan­suo­ti pats mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio tvar­kie­čių at­sto­vo J.Bal­čiaus va­do­vau­ja­mas Dzū­kų kraš­to me­nų in­ku­ba­to­rius, tarp ku­rio stei­gė­jų yra ir ben­dro­vė „Ma­ji“, ku­riai va­do­vau­ja taip pat J.Bal­čius. Pas­ta­ro­jo tei­gi­mu, li­ku­si pro­jek­to da­lis bus fi­nan­suo­ja­ma pri­va­čio­mis lė­šo­mis.

Kaip tvir­ti­na­ma ofi­cia­lia­me pro­jek­to pri­sta­ty­me, už skir­tas lė­šas bus re­konst­ruo­tas pa­sta­tas Til­to g. 2, dau­giau nei 1 tūkst. 600 kv. met­rų plo­to pri­tai­kant me­nų in­ku­ba­to­riui. Ja­me nu­ma­to­ma įreng­ti pa­tal­pas me­di­jų me­no at­sto­vams, ju­ve­ly­rams, ke­ra­mi­kams, dai­li­nin­kams, fil­ma­vi­mo stu­di­ja, in­te­rak­ty­vaus me­no, fil­mų per­žiū­ros sa­lės, kon­fe­ren­ci­jų kam­ba­riai, ad­mi­nist­ra­ci­nės ir tech­ni­nės pa­tal­pos. Me­nų pir­ty­je ga­lės re­zi­duo­ti me­ni­nin­kai iš Aly­taus ir vi­sos ap­skri­ties. Me­nų in­ku­ba­to­rius bus ap­rū­pin­tas nau­ja mo­ky­mo įran­ga, ku­rią vyk­dant veik­las bus ga­li­ma nuo­mo­tis leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis.

Čia įsi­kū­ru­siems me­ni­nin­kams pla­nuo­ja­ma siū­ly­ti ir ki­tas pa­slau­gas – ver­slo pla­nų ren­gi­mą, pa­gal­bą juos re­a­li­zuo­jant, mo­ky­mus, ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mą, pro­duk­ci­jos pri­sta­ty­mą bei pa­gal­bą ją par­duo­dant.

Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą ti­ki­ma­si su­kur­ti pa­lan­kias są­ly­gas me­ni­nės kryp­ties ver­slų plė­to­tei, ska­tin­ti jau­ni­mo ver­slu­mą, nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mą, ma­žin­ti ne­dar­bą.

Sky­rus fi­na­sa­vi­mą Dzū­kų kraš­to me­nų in­ku­ba­to­rius kon­kur­so bū­du pa­si­rin­ko me­nų pir­čiai ski­ria­mo pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai rei­ka­lin­gus sta­ty­bi­nin­kus. Šie­met sau­sio vi­du­ry­je čia dar­bus pra­dė­jo ben­dro­vė „Aly­taus ren­ti­niai“. Pa­sak J.Bal­čiaus, į me­nų pir­ties ati­da­ry­mą ke­ti­na­ma pa­kvies­ti at­ei­nan­čių me­tų spa­lį.

Mies­to ar­chi­tek­tai bū­tų su­mal­ti į mil­tus

Til­to g. 2 pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą Dzū­kų kraš­to me­nų in­ku­ba­to­riaus už­sa­ky­mu pa­da­rė Vil­niaus ben­dro­vė „Tiks­li for­ma“. Kaip sa­kė ar­chi­tek­tas Al­gir­das Mai­ne­lis, in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je pa­ma­tęs pa­sta­to vi­zu­a­li­za­ci­ją, o ne­tru­kus ir su­si­pa­ži­nęs su sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tu pa­sta­to pro­jek­tu, jis bu­vo pri­vers­tas rim­tai nu­si­ste­bė­ti: „Kaž­ko­kia ek­lek­ti­ka, mai­šo­mi ke­li sti­liai, ku­rie tar­pu­sa­vy­je ne­de­ra. Pa­gal mies­to ben­drą­jį pla­ną ši te­ri­to­ri­ja yra Se­na­mies­čio ur­ba­nis­ti­nis draus­ti­nis, čia tu­ri bū­ti pro­jek­tuo­ja­mi pa­min­klo­sau­gi­nius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tys pa­sta­tai. Jei to­kį pro­jek­tą bū­tų pa­ren­gę mies­to ar­chi­tek­tai, jie bū­tų su­mal­ti į mil­tus, sa­vi­val­dy­bė net ne­bū­tų iš­da­vu­si lei­di­mo sta­ty­ti to­kį pa­sta­tą. Gal­būt tam tu­rė­jo įta­kos Jo­no Bal­čiaus po­zi­ci­jos sa­vi­val­dy­bė­je. Kiek ži­nau, tarp šio in­ku­ba­to­riaus stei­gė­jų yra ir ki­tas mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ar­vy­das Švir­mic­kas.“

Mies­to ar­chi­tek­tai kar­tu su Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­ba da­bar ren­gia raš­tą mies­to va­do­vams ir ke­ti­na iš­dės­ty­ti, kur pa­sta­to pro­jek­tas prieš­ta­rau­ja tei­si­nėms nor­moms. A.Mai­ne­lio tei­gi­mu, pa­gal šios te­ri­to­ri­jos ben­drą­jį pla­ną šio­je vie­to­je pa­sta­tai ne­ga­li bū­ti aukš­tes­ni nei tri­jų aukš­tų, da­bar čia nu­ma­to­ma sta­ty­ti ke­tu­rių aukš­tų, ar­ba tiks­liau – tri­jų aukš­tų su man­sar­da, ku­ri ne­ati­tin­ka šiai pa­tal­pai ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, nes įren­gia­mi bal­ko­nai, lif­tas, in­ži­ne­ri­niai tin­klai, pa­tal­pų du­rys.

Mies­to ar­chi­tek­tai var­di­ja ir ki­tus pro­jek­to pa­žei­di­mus – pa­sta­to aukš­tų pla­nai pa­teik­ti ne­eg­zis­tuo­jan­čiu mas­te­liu, aukš­tų pla­nuo­se nė­ra pa­grin­di­nių pa­tal­pų mat­me­nų, klas­to­ja­mi sta­ti­nio aukš­čiai, nė­ra gre­ti­mų skly­pų sa­vi­nin­kų su­ti­ki­mo dėl su­ma­ži­na­mų at­stu­mų iki skly­pų ri­bų, ne­at­lik­ti re­konst­ruo­ja­mo pa­sta­to esa­mų pa­ma­tų ir pa­sta­to kon­struk­ci­jų ty­ri­nė­ji­mai, ne­nu­ro­dy­ta gat­vės už­sta­ty­mo li­ni­ja. „Dėl pa­sta­to pro­jek­to dar bū­tų ga­li­ma var­din­ti daug pa­žei­di­mų, bet es­mė – ko­dėl jų ne­pa­ste­bė­jo at­sa­kin­gi sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai, iš­duo­da­mi lei­di­mą sta­ty­bai“, – pa­brė­žė A. Mai­ne­lis.

Tu­rės keis­ti pro­jek­to spren­di­nius

Dzū­kų kraš­to me­nų in­ku­ba­to­riaus pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tu jau do­mė­jo­si Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros sky­rius.

Nu­sta­ty­ta, kad šios te­ri­to­ri­jos de­ta­lia­ja­me pla­ne iš tie­sų sta­ti­nių aukš­tų skai­čius tu­ri bū­ti ne di­des­nis nei trys. Pro­jek­to ben­drų­jų duo­me­nų len­te­lė­je nu­ro­do­ma, jog pa­sta­tas yra tri­jų aukš­tų su man­sar­da. Ta­čiau iš pa­sta­tų aukš­tų pla­nų, pjū­vių ir pa­sta­to fa­sa­do brė­ži­nių ma­ty­ti, kad jis su­pro­jek­tuo­tas ke­tu­rių aukš­tų. Tiks­liau – sta­to­mas prie­sta­tas su­pro­jek­tuo­tas ke­tu­rių aukš­tų, o per­tvar­ko­mos esa­mos pa­sta­to da­lies aukš­tų skai­čius nu­ro­dy­tas trys su man­sar­da. Pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti man­sar­da ne­ati­tin­ka šio sta­ti­nio api­brė­ži­mo.

Iš J.Bal­čiaus vals­ty­bi­niai sta­ty­bų ins­pek­to­riai rei­ka­lau­ja pa­keis­ti pa­sta­to pro­jek­to spren­di­nius, kad jie ati­tik­tų šios te­ri­to­ri­jos ben­drą­jį pla­ną. Tai jis tu­ri pa­da­ry­ti iki rug­sė­jo vi­du­rio.

Pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja ne­su­stab­dy­ta, nes ket­vir­to aukš­to sta­ty­ba dar ne­pra­si­dė­ju­si.

Ins­pek­ci­ja mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vals­ty­bės tar­nau­to­jui, at­sa­kin­gam už šio pro­jek­to tik­ri­ni­mo, sta­ty­bą lei­džian­čių do­ku­men­tų pa­ren­gi­mo ir iš­da­vi­mo tvar­kos pa­žei­di­mą, ren­gia­si su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą. Ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­žei­di­mo by­la bus per­duo­ta nag­ri­nė­ti te­ismui, už tai gre­sia bau­da nuo 500 iki 2 tūkst. li­tų.

Sa­vi­val­dy­bė ins­pek­ci­jai tu­rės įvardyti pa­žei­di­mą pa­da­riu­sį as­me­nį.

J.Bal­čius sa­kė dar ofi­cia­liai ne­ga­vęs raš­to iš mi­nė­tos ins­pek­ci­jos, bet tą raš­tą jam te­kę ma­ty­ti: „Čia vi­si klau­si­mai ar­chi­tek­tams. Vi­suo­se ap­ra­šy­muo­se pa­sta­tas yra tri­jų aukš­tų su man­sar­da, tik brė­ži­niuo­se ne­tiks­liai pa­vaiz­duo­tas ket­vir­tas aukš­tas. Pa­keis brė­ži­nius, ir to ket­vir­to aukš­to ne­bus. Aš į tą rei­ka­lą žiū­riu ki­taip, – per ma­no pa­sta­tą mies­to ar­chi­tek­tai, tarp ku­rių yra bu­vu­sių sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sių­jų ar­chi­tek­tų, no­ri su­ves­ti są­skai­tas su da­bar­ti­niu sa­vi­val­dy­bės vy­riau­siuo­ju ar­chi­tek­tu, nes jis ne­pa­si­duo­da jų žai­di­mų tai­syk­lėms, ne­de­ri­na kai ku­rių jų pro­jek­tų.“

A.Mai­ne­lio tvir­ti­ni­mu, nie­­kas ne­si­ren­gia su­ve­di­nė­ti jo­kių są­skai­tų, bet kaip mies­to pi­lie­čiams rū­pi sta­to­mi ar pla­nuo­ja­mi sta­ty­ti sta­ti­niai.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas kol kas ne­pra­dė­tas

Va­sa­rio vi­du­ry­je Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas ga­vo pra­ne­ši­mą apie iš­kirs­tus me­džius Ne­mu­no ap­sau­gi­nė­je juos­to­je ties Til­to g. 2. Pra­dė­jus ty­ri­mą pa­aiš­kė­jo, kad sa­vi­val­dy­bė šio­je vie­to­je iš­kirs­ti 11 gluos­nių ir at­ža­li­nės kil­mės krū­mus bu­vo da­vu­si lei­di­mą ben­dro­vės „Ma­ji“ di­rek­to­riui J.Bal­čiui, nes jis to pra­šė. Šie me­džiai jam už­sto­jo vaiz­dą į Ne­mu­ną.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai su­skai­čia­vo, kad iš vi­so iš­kirs­ta net 52 me­džiai: 24 gluos­niai, 12 pa­pras­tų­jų ie­vų, 10 ma­ža­la­pių lie­pų ir 6 uo­sia­la­piai kle­vai. Dėl ne­le­ga­liai iš­kirs­tų me­džių, ap­lin­kos ap­sau­gos spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mu, gam­tai pa­da­ry­ta maž­daug 25 tūkst. li­tų ža­la.

J.Bal­čius de­par­ta­men­tui pa­tei­kė pa­aiš­ki­ni­mą, kad pjo­vęs tik pa­žy­mė­tus me­džius, o kas kir­to ki­tus, jis ne­ži­nan­tis.

Ta­da Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas ty­ri­mo me­džia­gą per­da­vė Aly­taus pro­ku­ra­tū­rai. Ši dėl ža­los ir ki­tų fak­tų pa­tiks­li­ni­mo krei­pė­si į Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­si­ą­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.

Šią sa­vai­tę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nu­spren­dė, kad dėl me­džių iš­kir­ti­mo Ne­mu­no ap­sau­gi­nė­je juos­to­je ties Til­to g. 2 pra­dė­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są nė­ra pa­grin­do, nes ne­nu­sta­ty­ta va­gys­tė ir di­de­lė ža­la gam­tai. Da­bar vie­ti­niai pro­ku­ro­rai tu­ri nu­spręs­ti, ar pri­tar­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų nu­ta­ri­mui, ar sa­vo ruož­tu pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Pats J.Bal­čius tvir­ti­no, jei iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ne­vyks, jis vie­ti­nių ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų veiks­mus jo at­žvil­giu ke­ti­na skųs­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai, nes, jo ma­ny­mu, vie­šo­je erd­vė­je bu­vo pa­skelb­ta apie ne­le­ga­liai iš­kirs­tą di­de­lį kie­kį me­džių, kurių to­kio kiekio ten visiškai nebu­vo.

URL

http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/menu-inkubatorius-kliuva-statybu-inspektoriams-ir-architektams-49864.html